Η Τεχνητή Νοηµοσύνη θα καταστήσει τις πόλεις του µέλλοντος ανθεκτικές στην κλιµατική αλλαγή και την Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεσµατική στην προστασία των τοπικών κοινωνιών, σε συνεργασία µε αρµόδιους φορείς του κεντρικού κράτους. Ο Σύνδεσµος για την Προστασία και την Ανάπτυξη του Υµηττού (ΣΠΑΥ), ο µεγαλύτερος πληθυσµιακά Σύνδεσµος της χώρας, µε την υλοποίηση του προγράµµατος Τεχνητής Νοηµοσύνης θωρακίζει ένα από τα πιο όµορφα και ιστορικά βουνά της πατρίδας µας. Στόχος είναι να γίνει ο Υµηττός το πρώτο «Εξυπνο ∆άσος» σε πανελλαδικό επίπεδο, µέσω του προγράµµατος «Smart Υµηττός», που θα προσφέρει τη θωράκιση και την προστασία σε όλο τον Υµηττό, όπου ζουν περίπου ενάµισι εκατοµµύριο Αθηναίοι. Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης είναι κοµβικός στην ανάπτυξη ενός ενιαίου εθνικού µηχανισµού ολιστικής κάθετης διαχείρισης κινδύνων και απειλών που να καλύπτει τη διαχείριση έκτακτων αναγκών από τη φάση της πρόληψης έως και τη φάση της αποκατάστασης.

Η καινοτοµία του ΣΠΑΥ µεταλαµπαδεύεται µέσω του «Ελληνικού ∆ικτύου Ανθεκτικών Πόλεων» αρχικά σε 91 δήµους σε όλη την Ελλάδα και µε προοπτικές να ενταχθούν οι περισσότεροι δήµοι της χώρας. Το «∆ίκτυο» «γεννήθηκε» στις 12 Μαρτίου ως ένα εργαλείο παρέµβασης και αποτελεί έναν µεγάλο αυτοδιοικητικό βραχίονα για την πρόληψη σε τοπικό επίπεδο και, κυρίως, για την ανθεκτικότητα των πόλεων σε συνεργασία µε τα συναρµόδια υπουργεία και την εκάστοτε κυβέρνηση. Το «∆ίκτυο» θα εκπονεί τις µελέτες, οι οποίες θα εγκρίνονται από τα ∆ηµοτικά Συµβούλια των δήµων-µελών και εν συνεχεία αυτές θα κοινοποιούνται στην Πολιτεία όχι µόνο για χρηµατοδότηση, αλλά για να είναι γνώστες όλοι, η Περιφέρεια και η Κεντρική ∆ιοίκηση.

Ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ και δήµαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος, δήλωσε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει τη δυνατότητα να συµβάλει στη διαµόρφωση της Πολιτικής Προστασίας ως δηµόσιας πολιτικής, αλλά παράλληλα χρειάζεται ισχυρές τοπικές δοµές και µηχανισµούς ασφάλειας των πολιτών.

*Δημοσιεύθηκε στο ένθετο «Secret» της εφημερίδας «Παραπολιτικά»