Το Στρατηγικό Σχέδιο για την τριετία 2024-2026 παρουσίασε η ∆ΕΗ στους εκπροσώπους της επενδυτικής κοινότητας στο Capital Markets Day 2024 στο Λονδίνο. Το business plan της ∆ΕΗ βασίζεται στο τρίπτυχο καθαρή παραγωγή ενέργειας, σύγχρονα δίκτυα και πελατοκεντρική φιλοσοφία, προβλέπει επενδύσεις 9 δισ. στην τριετία και θέτει ως στόχο το EBITDA του οµίλου να φτάσει τα €2,3 δισ. το 2026.

Η ενδυνάµωση της ∆ΕΗ και η πρόσφατη είσοδός της στην αγορά της Ρουµανίας ανοίγουν τον δρόµο για να καταστεί ενεργειακός ηγέτης στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Ενας «πράσινος» όµιλος που το 2030 θα έχει EBITDA €3 δισ. από διαφορετικές δραστηριότητες, ώστε να µπορεί να αντεπεξέλθει σε οποιαδήποτε κρίση και να ανταποκριθεί στον κρίσιµο ρόλο του σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Τα αποτελέσµατα του µετασχηµατισµού της ∆ΕΗ τα τελευταία χρόνια αποτυπώνονται καλύτερα στο γεγονός ότι ο στόχος που είχε τεθεί από τη ∆ιοίκηση για EBITDA €1,5 δισ. επιτεύχθηκε 2 χρόνια νωρίτερα, καθώς και στην πορεία της τιµής της µετοχής, η οποία µόνο τον τελευταίο χρόνο έχει ανεβεί κατά 74%, όταν την ίδια περίοδο ο δείκτης των 600 ευρωπαϊκών εταιρειών κοινής ωφελείας έχει ανεβεί µόλις 3%. Υπενθυµίζεται ότι η µετοχή της ∆ΕΗ τον Αύγουστο του 2019 ήταν κάτω από τα 3 ευρώ, ενώ σήµερα κινείται πάνω από τα 12 ευρώ.


ΔΕΗ: Ενας Οµιλος µε σταθερές βάσεις

Ο Oµιλος ∆ΕΗ σήµερα είναι µiα αναγεννηµένη εταιρεία. Το παραγωγικό δυναµικό της ∆ΕΗ ανέρχεται σε 10,7GW, εκ των οποίων το 43% είναι από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Η συνολική ετήσια παραγωγή ενέργειας φτάνει τις περίπου 20,6TWh. Στα δίκτυα διανοµής, η συνολική Ρυθµιζόµενη Περιουσιακή Βάση σε Ελλάδα και Ρουµανία ανέρχεται σε περίπου €4,3 δισ. Ο Oµιλος ∆ΕΗ αποτελεί τον µεγαλύτερο προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουµανία, εξυπηρετώντας περίπου 8,7 εκατοµµύρια πελάτες, στους οποίους παρέχει περίπου 35TWh ενέργειας και µια ευρεία σειρά ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών. Το 2023, το επαναλαµβανόµενο EBITDA του Οµίλου ∆ΕΗ σε επίπεδο pro forma ανήλθε σε €1,5 δισ., ενώ ο Οµιλος πραγµατοποίησε επενδύσεις ύψους €2,8 δισ.


Υγιής οικονοµική ανάπτυξη

Η υγιής αναπτυξιακή πορεία του Οµίλου ∆ΕΗ αποτυπώνεται και στις οικονοµικές προβλέψεις που αποτυπώνονται στο αναθεωρηµένο business plan της εταιρείας για την τριετία 2024- 2026. Ο Οµιλος προβλέπει συνολικές επενδύσεις €9 δισ. στην τριετία, κυρίως σε ΑΠΕ, αναβάθµιση δικτύων και νέες δραστηριότητες, αυξηµένες κατά 130% σε σχέση µε την τριετία 2021-2023, οι οποίες θα χρηµατοδοτηθούν κυρίως από τις λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου και δανεισµό, το 80% του οποίου έχει ήδη εξασφαλιστεί. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 46% των επενδύσεων που προγραµµατίζει ο Οµιλος για το 2026 θα αφορούν σε ΑΠΕ.

Οσον αφορά τη λειτουργική κερδοφορία EBITDA, έχοντας φτάσει τον στόχο για ΕΒΙΤDA €1,5 δισ. 2 χρόνια νωρίτερα από το προηγούµενο Επιχειρηµατικό Σχέδιο, ο Οµιλος στοχεύει τα επόµενα χρόνια σε αύξηση EBITDA κατά 15% σε ετήσια βάση. Το EBITDA του Οµίλου αναµένεται να φτάσει τα €2,3 δισ. το 2026 (µια αύξηση της τάξης του 35% σε σχέση µε τα €1,7 δισ. που ήταν ο παλαιότερος στόχος για το 2026). Για το 2030, ο Οµιλος ∆ΕΗ στοχεύει σε EBITDA περίπου €3 δισ..

Εχοντας επιτύχει την εξυγίανση των οικονοµικών της, η ∆ΕΗ επαναφέρει από τη χρήση 2023 τη µερισµατική της πολιτική, έπειτα από σχεδόν 10 χρόνια, µε διανοµή µερίσµατος κάθε χρόνο, ξεκινώντας από το 35% επί των καθαρών κερδών και αυξάνοντάς το µέχρι το 55%.


ΔΕΗ: Πώς θα καταφέρει να επιτύχει τους υψηλούς στόχους

Η στρατηγική του νέου Οµίλου ∆ΕΗ έχει στον πυρήνα της ένα ολοκληρωµένο, οµιλικό µοντέλο, γύρω από το οποίο αναπτύσσονται και συνεργάζονται οι τρεις βασικοί πυλώνες της στρατηγικής, δηλαδή η πελατοκεντρική φιλοσοφία, η ανάπτυξη ενός πράσινου και ανθεκτικού χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και ο εκµοντερνισµός των δικτύων διανοµής.

Λειτουργώντας, πλέον, ως ένας Οµιλος σε περισσότερες από µία χώρες και µε περισσότερα από ένα αντικείµενα, η στρατηγική του Οµίλου ∆ΕΗ αλλάζει προοπτική και συµπεριλαµβάνει το ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο. Ετσι, ο στρατηγικός σχεδιασµός, εκτός από τον κρίσιµο ρόλο στην Ελλάδα και την ισχυρή παρουσία στη Ρουµανία, περιλαµβάνει και ανάπτυξη στη Βουλγαρία ή/και την ευρύτερη περιοχή, όπου ο Οµιλος αποσκοπεί να έχει 1,1GW εγκατεστηµένης ισχύος µέχρι το 2030.

Παράλληλα, αναπτύσσεται νέα δυναµική µε δυνατότητα να δηµιουργήσει αξία από τον ενεργειακό διάδροµο στην ευρύτερη περιοχή, µετά την επέκταση στη Ρουµανία, καθώς και τις διεθνείς διασυνδέσεις µε τις χώρες της περιοχής. Με την παρουσία του σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, ο Οµιλος ∆ΕΗ θα πετυχαίνει µε το διευρυµένο και αλληλοσυµπληρούµενο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων διασπορά του κινδύνου, εκµεταλλευόµενος τις διαφορετικές µετεωρολογικές συνθήκες στην κάθε περιοχή. Το νέο στρατηγικό πλάνο λαµβάνει υπόψη του και τις σηµαντικές συνέργειες που προκύπτουν από την παρουσία στην ευρύτερη περιοχή. Οι συνέργειες αφορούν πολλούς τοµείς, από τη διαχείριση ενέργειας και το management των έργων µέχρι λειτουργικές οικονοµίες κλίµακας, π.χ. σε συστήµατα, άδειες κ.λπ. Ο Οµιλος υπολογίζει το ύψος των συνεργειών σε περίπου €50 εκατ. ετησίως.


H πράσινη επανάσταση των ΑΠΕ

Σύµφωνα µε το business plan του Οµίλου ∆ΕΗ, η επόµενη τριετία θα είναι η τριετία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην παραγωγή. Το 2026 η εγκατεστηµένη ισχύς ΑΠΕ του Οµίλου θα διπλασιαστεί σε σχέση µε σήµερα και θα φτάσει τα 8,9GW. Σε τρία χρόνια, οι ΑΠΕ θα αποτελούν το 68% του συνόλου της εγκατεστηµένης ισχύος του Οµίλου ∆ΕΗ, µέσα από επενδύσεις και συνεργασίες σε Ελλάδα και Ρουµανία, αλλά και σε άλλες περιοχές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, µεταξύ των οποίων και η Βουλγαρία. Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς του Οµίλου ∆ΕΗ θα αυξηθεί το 2026 στα 13,1GW από 10,7GW σήµερα, παρά τη σταδιακή απόσυρση µονάδων µε καύσιµο τον λιγνίτη, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο συνολικής ισχύος 2,8GW. Η στρατηγική απόφαση για απολιγνιτοποίηση προχωράει δυναµικά και µέχρι το τέλος του 2026 θα έχουν αποσυρθεί όλες οι µονάδες λιγνίτη. Ετσι, το 2026 ο Οµιλος ∆ΕΗ θα έχει 75% χαµηλότερες εκποµπές CO2 σε σχέση µε το 2019. Ως συνέπεια των παραπάνω επενδύσεων σε ΑΠΕ, η παραγωγή ενέργειας το 2026 θα γίνει πιο πράσινη, µε το 54% της ενέργειας να έρχεται από ΑΠΕ.


Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων

Ο Οµιλος ∆ΕΗ διευρύνει τις ευκαιρίες ανάπτυξης και σε νέες δραστηριότητες, και ειδικότερα στις αγορές της ηλεκτροκίνησης και στα δίκτυα οπτικών ινών. Στην ηλεκτροκίνηση, η ∆ΕΗ blue αντιπροσωπεύει έναν ολόκληρο κόσµο νέων υπηρεσιών που σχεδιάζονται γύρω από τις σύγχρονες ανάγκες του ανθρώπου, εστιάζοντας στη βιώσιµη κινητικότητα µέσω της ηλεκτροκίνησης. Στο τέλος του 2023, τα σηµεία φόρτισης ∆ΕΗ blue ξεπέρασαν τα 2.000 πανελλαδικά. Το δίκτυο δηµοσίως προσβάσιµων φορτιστών ∆ΕΗ blue µεγαλώνει συνεχώς, κάνοντας τον κόσµο της ηλεκτροκίνησης µέρος της καθηµερινότητας ολοένα και περισσότερων οδηγών, ενώ όλες οι φορτίσεις που πραγµατοποιούνται στο δηµόσιο δίκτυο της ∆ΕΗ blue γίνονται µε 100% πράσινη ενέργεια.

Παράλληλα, το 2023 η εφαρµογή ∆ΕΗ blue εµπλουτίστηκε µε ακόµα περισσότερες υπηρεσίες, που κάνουν τη φόρτιση του ηλεκτρικού οχήµατος µια ακόµα πιο εύκολη και ευχάριστη εµπειρία για τους οδηγούς. Στο business plan του Οµίλου ∆ΕΗ, η εταιρεία αναµένει στον τοµέα της ηλεκτροκίνησης ετήσιο EBITDA €50 εκατ. το 2030, µε συνολικές επενδύσεις µέχρι το τέλος της δεκαετίας ύψους €110 εκατ.

Οσον αφορά τα δίκτυα οπτικών ινών, η ∆ΕΗ προχωρά µε το πλάνο δηµιουργίας δικτύου Fiber to the Home πανελλαδικά, βασιζόµενη στο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της γρήγορης ανάπτυξης του νέου δικτύου µε χαµηλό κόστος, µέσω της χρήσης υφιστάµενων υποδοµών. Η ∆ΕΗ στοχεύει να έχει 1 εκατοµµύρια χρήστες και έσοδα €120 εκατ. µέχρι το 2030, µέσω χονδρικής.


Τριετία επενδύσεων

Σχολιάζοντας την παρουσίαση του business plan, o πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος Οµίλου ∆ΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε: «Ο νέος Οµιλος ∆ΕΗ που οραµατιζόµαστε είναι διεθνοποιηµένος, αναπτυξιακός, υγιής, πελατοκεντρικός και σύγχρονος, για να δηµιουργεί βιώσιµη αξία για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Η τριετία 2024-2026 θα είναι µία τριετία επενδύσεων, ύψους €9 δισ., οι οποίες θα δηµιουργήσουν αξία για τον Ο µιλο και υπεραξία για τους πελάτες, τους µετόχους, τους εργαζοµένους και το περιβάλλον, σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούµαστε. Σύµφωνα µε το νέο επιχειρηµατικό µας σχέδιο, ο Οµιλος ∆ΕΗ τοποθετείται στρατηγικά στην πράσινη µετάβαση. ∆ηµιουργούµε τις πράσινες υποδοµές και τα εργαλεία ώστε οι πελάτες µας να εκµεταλλευτούν τα οφέλη του πράσινου ενεργειακού µέλλοντος και τις δυνατότητες που δηµιουργεί η εποχή του νέου εξηλεκτρισµού. Χτίζουµε πάνω σε όσα καταφέραµε τα τελευταία χρόνια και την αναγέννηση της επιχείρησης. Μεγαλώνουµε µε συνέπεια και οικονοµική σύνεση για να διασφαλίσουµε ότι ο Οµιλος ∆ΕΗ θα επιτελεί αποτελεσµατικά τον κρίσιµο ρόλο του σε όλες τις χώρες όπου έχει παρουσία».

*Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή