Προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) παρουσίασε σήμερα Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 Είναι ενδεικτικό ότι η ΕΕ χάνει ΦΠΑ ύψους τριών χιλιάδων ευρώ το δευτερόλεπτο, με τις απώλειες το 2020 για το μπλοκ να φθάνουν συνολικά τα 93 δισεκ. ευρώ το 2020, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν.

 Στην Ελλάδα οι απώλειες ΦΠΑ περιορίστηκαν από το 23,4% των δυνητικών εσόδων στο 19,7% με τον προϋπολογισμό να χάνει 3,2 δισεκ. ευρώ.

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, είναι ενδεικτικό ότι αν εισπράττονταν τα 93 δισεκ. ευρώ που χάνονται από ΦΠΑ θα αρκούσαν για την κατασκευή 185 νοσοκομείων, ή 1.700 χιλιομέτρων σιδηροδρόμου από το Βουκουρέστι στο Βερολίνο.

 Η Επιτροπή προτείνει την ψηφιακή υποβολή στοιχείων σε πραγματικό χρόνο για τους σκοπούς του ΦΠΑ με βάση την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή εκτιμά ότι θα παρέχονται στα κράτη μέλη οι πολύτιμες πληροφορίες που χρειάζονται για την ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Η μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση θα συμβάλει στη μείωση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ κατά 11 δισ. ευρώ ετησίως και στη μείωση του διοικητικού κόστους και του κόστους συμμόρφωσης για τους συναλλασσομένους της ΕΕ κατά περισσότερο από 4,1 δισ. ευρώ ετησίως την επόμενη δεκαετία.

 Διασφαλίζεται επίσης ότι τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα συγκλίνουν σε ολόκληρη την ΕΕ, και ανοίγει ο δρόμος για τα κράτη μέλη που επιθυμούν να δημιουργήσουν εθνικά συστήματα ψηφιακής υποβολής στοιχείων για το εγχώριο εμπόριο κατά τα επόμενα έτη.

 Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες ΦΠΑ για τις επιβατικές μεταφορές και τις πλατφόρμες για καταλύματα σύντομης διάρκειας. Οι φορείς της οικονομίας των πλατφορμών στους εν λόγω τομείς θα καταστούν υπεύθυνοι για την είσπραξη και την απόδοση του ΦΠΑ στις φορολογικές αρχές όταν οι πάροχοι υπηρεσιών δεν το πράττουν, για παράδειγμα επειδή είναι μικρές επιχειρήσεις ή μεμονωμένοι πάροχοι. Η προσέγγιση αυτή, μαζί με άλλες διευκρινίσεις, θα εξασφαλίσει την εναρμόνιση σε όλα τα κράτη μέλη και θα συμβάλει στη δημιουργία πιο ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ διαδικτυακών και παραδοσιακών υπηρεσιών μεταφορών και παροχής καταλύματος σύντομης διάρκειας.

 Τέλος, η Επιτροπή προτείνει να καθιερωθεί ενιαία εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ σε ολόκληρη την ΕΕ. Με βάση το μοντέλο της "μονοαπευθυντικής θυρίδας ΦΠΑ" που υφίσταται ήδη για τις εταιρείες διαδικτυακών αγορών, θα επιτραπεί στις επιχειρήσεις που πωλούν σε καταναλωτές σε άλλο κράτος μέλος να εγγράφονται μόνο μία φορά στο μητρώο ΦΠΑ σε ολόκληρη την ΕΕ και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον ΦΠΑ μέσω μιας ενιαίας διαδικτυακής πύλης σε μία μόνο γλώσσα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι επιχειρήσεις, και ιδίως οι ΜΜΕ, θα μπορούσαν κατ' αυτόν τον τρόπο να εξοικονομήσουν περίπου 8,7 δισ. ευρώ σε δαπάνες εγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ και διοικητικές δαπάνες σε διάστημα δέκα ετών.

 Οι νομοθετικές προτάσεις θα διαβιβαστούν στο Συμβούλιο προς έγκριση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για διαβούλευση.

 

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr