ΥΠΕΘΑ
Ελλάδα

Προσλήψεις υπαλλήλων στο ΥΠΕΘΑ και καθηγητών στη ΣΤΥΑ

Όλες οι θέσεις

Προσλήψεις 138 μονίμων πολιτικών υπαλλήλων διαφόρων Κλάδων και κατηγοριών του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, καθώς και έξι καθηγητών διαφόρων μαθημάτων για το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) πρόκειται να πραγματοποιηθούν το αμέσως προσεχές διάστημα.
Πιο αναλυτικά.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης Αντώνιου Οικονόμου εγκρίθηκε η έναρξη των διαδικασιών προσλήψεως 138 μονίμων πολιτικών υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και κατηγοριών στο ΥΠΕΘΑ υλοποιώντας σχετική απόφαση του υπουργικού συμβουλίου.

Από τις θέσεις αυτές, οι 79 είναι τεχνικών ειδικοτήτων και αφορούν το ΓΕΣ και το ΓΕΑ, ενώ οι υπόλοιπες 59 θέσεις αφορούν στην κάλυψη αναγκών των στρατιωτικών νοσοκομείων και των τριών Γενικών Επιτελείων. Το ΓΕΝ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης άλλων 73 ατόμων.

«Το εξειδικευμένο αυτό πολιτικό προσωπικό των τεχνικών ειδικοτήτων που υπέδειξαν τα Γενικά Επιτελεία σύμφωνα με τις ανάγκες τους, αλλά και το αντίστοιχο προσωπικό υγείας και πρόνοιας, η καταλληλότητα του οποίου εξασφαλίζεται μέσω των διαδικασιών πρόσληψης του ΑΣΕΠ, θα συνδράμει καθοριστικά τόσο στην τεχνική υποστήριξη των εργοστασίων και των μονάδων συντήρησης και επισκευής των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και στην παροχή υγειονομικών υπηρεσιών των στρατιωτικών νοσοκομείων», ενώ από τον ΓΓ/ΥΕΘΑ διευκρινίζεται ότι η προσπάθεια ενισχύσεως του πολιτικού προσωπικού συνεχίζεται με συνέπεια, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από την κυβέρνηση» σημειώνεται από το ΥΠΕΘΑ.

Στη «Διαύγεια» αναρτήθηκε σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Αμύνης και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για τη σύσταση στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) έξι οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), μερικής απασχόλησης.

Συμφώνως με τη «Διαύγεια» με την απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 15.300 ευρώ για το οικονομικό έτος 2021 και 20.400 ευρώ για κάθε επόμενο οικονομικό έτος, η δαπάνη δε αυτή για το οικονομικό έτος 2021 όσο και για τα επόμενα οικονομικά έτη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ.
Οι συγκεκριμένες θέσεις, ο χρόνος απασχολήσεως για το κάθε έτος και η εκπαιδευτική βαθμίδα ειδικότητα έχουν ως ακολούθως:

«α. Μία οργανική θέση ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης, εξακοσίων σαράντα πέντε (645) ωρών ανά έτος, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ ειδικότητας Καθηγητών Ηλεκτρονικών.
β. Μία οργανική θέση ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης, διακοσίων δεκαοκτώ (218) ωρών ανά έτος, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ειδικότητας Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας.
γ. Μία οργανική θέση ΙΔΑΧ, μερικής απασχόλησης, διακοσίων ενενήντα οκτώ (298) ωρών ανά έτος, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ειδικότητας Καθηγητών Φυσικής Αγωγής.
δ. Μία οργανική θέση ΙΔΑΧ, μερικής απασχόλησης, τριακοσίων δεκαέξι (316) ωρών ανά έτος, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ειδικότητας Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας.
ε. Μία οργανική θέση ΙΔΑΧ, μερικής απασχόλησης, διακοσίων ογδόντα μία (281) ωρών ανά έτος, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ειδικότητας Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας.
στ. Μία οργανική θέση ΙΔΑΧ, μερικής απασχόλησης, διακοσίων δύο (202) ωρών ανά έτος, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ ειδικότητας Καθηγητών Τεχνολογικών Εφαρμογών/Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕ.
Οι θέσεις αυτές θα καταργηθούν με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του προσωπικού που θα καταταχθεί σ’αυτές, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 1709/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, βάσει των κείμενων διατάξεων (αρ.20 ν.4622/2019) σύμφωνα με τη σχετική απόφαση».