Την καθιέρωση του πολλαπλού βιβλίου για τους µαθητές ∆ηµοτικών, Γυµνασίων και Λυκείων προωθεί το υπουργείο Παιδείας, οπότε νέο τοπίο αναµένεται να δηµιουργηθεί στη διδασκαλία από τον Σεπτέµβριο του 2025, καθώς δίδεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν το βιβλίο που θέλουν, ανάµεσα στα εγκεκριµένα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Παράλληλα, µαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και περισσότερα εγκεκριµένα διδακτικά βιβλία σε ψηφιακή µορφή, καθώς και σε ένα ψηφιακό αποθετήριο, δηλαδή ένα πλούσιο συµπληρωµατικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.

Το πολλα πλό βιβλίο εντάσσεται στο νέο νοµοσχέδιο του υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη για το «ανοιχτό σχολείο», που αναµένεται να δηµοσιοποιηθεί σύντοµα. Στόχος της ελεύθερης επιλογής βιβλίου και των πολλαπλών πηγών είναι η αλλαγή του τρόπου που µαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, προκειµένου να ενισχύσουν την κριτική σκέψη και τη διαµόρφωση γνώµης, αλλά και να αποµακρυνθούν από το µοντέλο της στείρας αποµνηµόνευσης. Παράλληλα, ο µαθητής και ο εκπαιδευτικός να µη στηρίζονται σε µόνο ένα βιβλίο, αλλά µε τη χρήση ψηφιακών εργαλείων να µπορούν να εξερευνούν και να µαθαίνουν µε τον πλέον κατάλληλο για την τάξη τρόπο το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο. Οπως χαρακτηριστικά είπε ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του, «αλλάζουν όλα τα βιβλία. Εχω αντιφατικά συναισθήµατα για τα υφιστάµενα βιβλία. Σε κάποια βιβλία θα σας πω ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Σε κάποια θα σας πω ότι έπρεπε να έχουν ήδη αλλάξει».

Η αρχή του νέου θεσµού, όπως λέει ο υπουργός Παιδείας, θα γίνει από το 2025. Οι πρώτες αλλαγές θα γίνουν σε δύο µαθήµατα, τη Λογοτεχνία και την Πληροφορική, ενώ από το 2026 ο αρχικός σχεδιασµός θέλει να «µπαίνει» το πολλαπλό βιβλίο και στη Β' Λυκείου. Το σχέδιο περιλαµβάνει νέα βιβλία, ψηφιακά εργαλεία και διαδραστικά συστήµατα µάθησης σε όλες τις τάξεις της Πρωτοβάθµιας και της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

Σε ό,τι αφορά τη Λογοτεχνία, ο υπουργός Παιδείας προωθεί την ενίσχυση του µαθήµατος, καθώς εκτός από την αποσπασµατική προσέγγιση κειµένων οι µαθητές θα διδάσκονται τουλάχιστον δύο λογοτεχνικά έργα κάθε χρόνο και θα ολοκληρώνουν την ανάγνωση και των δύο βιβλίων. Παράλληλα, οι µαθητές θα κάνουν εργασίες πάνω στα συγκεκριµένα βιβλία. Στο ίδιο πλαίσιο προωθείται και γενικότερα η έννοια της εργασίας που θα ολοκληρώνεται από οµάδες µαθητών, προκειµένου να προωθείται και η οµαδική δουλειά. Σύµφωνα µε το σχέδιο, ο εκπαιδευτικός σε κάθε µάθηµα θα έχει τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ περισσότερων του ενός βιβλίων, που µπορεί να φτάνουν και τα τέσσερα για το ίδιο µάθηµα. Τα νέα βιβλία βασίζονται στα νέα προγράµµατα σπουδών που ήδη είναι διαθέσιµα και εφαρµόζονται στα Πρότυπα και Πειραµατικά σχολεία. Η επικαιροποίηση είναι ο άµεσος στόχος στα βιβλία της Πληροφορικής.

Ο κ. Πιερρακάκης, ο οποίος θεωρείται και «γκουρού» της τεχνολογίας από την επιτυχηµένη θητεία του στο υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, θέλει να εισαγάγει στα σχολεία την αλγοριθµική σκέψη και παράλληλα την εκµάθηση της σωστής χρήσης του ∆ιαδικτύου και της ασφαλούς πλοήγησης. Αλλαγές γίνονται κάθε χρόνο στα βιβλία, όταν ανακαλύπτονται λάθη ή παραβλέψεις. Επί παραδείγµατι, φέτος έγιναν κάποιες διορθώσεις, όπως στα Μαθηµατικά της Ε' ∆ηµοτικού: για παράδειγµα, τα «180 λεπτά» γίνονται «150 λεπτά», ενώ στο µάθηµα της Μουσικής της Α' Γυµνασίου γίνεται διόρθωση της λέξης «κλίµακα» σε «τονικότητα». ∆ιορθώσεις υπάρχουν και στο βιβλίο της Φυσικής της Γ' Λυκείου, αλλά και στο µάθηµα Αρχές Φιλοσοφίας της Β' Λυκείου και διόρθωση στην Αλγεβρα της Α' Λυκείου.

Εκτός από την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και της επικαιροποίησης της πληροφορικής, ακόµα ένας στόχος από την ερχόµενη χρονιά είναι η ενίσχυση της επαφής των µαθητών µε την Τέχνη, µέσω περιηγήσεων σε µουσεία, αλλά και εκπαιδευτικά βίντεο. Επίσης, το µάθηµα της Ιστορίας εµπλουτίζεται µε ταινίες, ντοκιµαντέρ, συνεντεύξεις, αφιερώµατα, χάρτες και συγκριτικά στοιχεία «για να µην παγιδεύονται οι µαθητές µόνο σε ηµεροµηνίες», όπως λέει ο υπουργός.

Οι προθεσµίες

Τα προς αξιολόγηση διδακτικά βιβλία θα έπρεπε να υποβληθούν έως τις 22 Μαρτίου για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, το Γυµνάσιο και την Α' τάξη του Γενικού Λυκείου, και τα διδακτικά βιβλία των Β' και Γ' τάξεων Γενικού Λυκείου έως την 21η Φεβρουαρίου 2025. Οι ενδιαφερόµενοι κλήθηκαν εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση της σχετικής πρόσκλησης να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής, ενώ επισηµαίνεται ότι οι ίδιοι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συµµετοχής για τη συγγραφή βιβλίων σε περισσότερα του ενός µαθήµατα.

Η Ενωση Ελληνικού Βιβλίου και οι Σύλλογοι Εκδοτών Βιβλίου Αθηνών και Εκδοτών Επιστηµονι κών Βιβλίων ζήτησαν προχθές παράταση από την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν επιστηµονική ή εκπαιδευτική εµπειρία συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο του υπό ένταξη διδακτικού βιβλίου και νοµικά πρόσωπα τα οποία ασκούν δραστηριότητες σχετικές ή συναφείς µε την εκπαίδευση ή µε τη συγγραφή και έκδοση βιβλίων (π.χ. συγ γραφικές οµάδες, κοινοπραξίες, οµάδες φυσικών προσώπων κ.ά.). Η δηµιουργία, συγκρότηση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη του Μητρώου ∆ι δακτικών Βιβλίων και της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ∆ιδακτικών Βιβλίων (ΨΒ∆Β) γίνεται σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «∆ιόφαντος»