MYTILINEOS: έκτακτες ενέργειες λόγω COVID-19
1600-mitilinaios
Οικονομία

MYTILINEOS: έκτακτες ενέργειες λόγω COVID-19

Επανεξετάζει το επενδυτικό της πλάνο, ώστε να διατηρήσει την ισχυρή οικονομική της θέση - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2019 με αύξηση 47,8 και κέρδη

Η εμφάνιση του COVID-19 αρχικά στην Κίνα και στη συνέχεια η εξάπλωση του σε όλο τον κόσμο με επίκεντρο αυτή τη στιγμή την Ευρώπη, έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα αβέβαιο περιβάλλον, επιδεινώνοντας σημαντικά τις προοπτικές της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αυτά ανακοινώνει η MYTILINEOS που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα και διεθνώς, και η οποία αποφάσισε να προχωρήσει σε απαραίτητες ενέργειες, για να διασφαλίσει την υγεία και ασφάλεια των εργαζόμενων της, αλλά και την απρόσκοπτη συνέχιση και την περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων της. 


Εκτός από τη συνεχιζόμενη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου λόγω της επιδημίας COVID-19, η εταιρεία επανεξετάζει το επενδυτικό της πλάνο, όπου κρίνεται σκόπιμο ώστε να διατηρήσει την ισχυρή οικονομική της θέση.

H MYTILINEOS διαθέτει σήμερα έναν ισχυρό ισολογισμό με χαμηλό συντελεστή μόχλευσης και συνολική διαθέσιμη ρευστότητα που υπερβαίνει το 1 δισ. €, χωρίς σημαντικές λήξεις υποχρεώσεων μέχρι και τα μέσα του 2022. 
Ο κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση 47,8% και διαμορφώθηκε στα €2.256,1 εκατ. έναντι €1.526,5 εκατ. το 2018

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €313,2 εκατ. έναντι €283,6 εκατ. το 2018. (αύξηση κατά +10,4%)

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €144,9 εκατ. έναντι €141,2 εκατ. το 2018.

Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) διαμορφώθηκαν σε €1,014 έναντι €0,988 το 2018

Το προτεινόμενο μέρισμα για τη χρήση 2019 ανέρχεται στα €0,36 ανά μετοχή

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά €22 εκατ. στα €421 εκατ. έναντι €443 εκατ. στο τέλος του 2018 (συνυπολογίζοντας την αύξηση του δανεισμού κατά €53 εκατ. λόγω της εφαρμογής του IFRS 16), παρά την αύξηση των κεφαλαιακών δαπανών (€122 εκατ. έναντι €47 το 2018)

Ο λόγος του καθαρού δανεισμού προς λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθε σε 1,4x


Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, του 2019 ο πρόεδρος και διευθύνων δύμβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε πως πέρσι ήταν ακόμα μια χρονιά ανάπτυξης για την εταιρεία, με τον κύκλο εργασιών να ξεπερνά για πρώτη φορά το ορόσημο των €2.0 δισ.

«Η αύξηση κατά 50% στον κύκλο εργασιών αποδεικνύει την ικανότητά μας να συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε παρά τις δυσκολίες στον κλάδο της Μεταλλουργίας. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η ποιότητα του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας, το οποίο σταθερά μας παρέχει τη δυνατότητα να παράγουμε σημαντικές ταμειακές ροές σε όλες τις φάσεις του Οικονομικού Κύκλου. Επιπρόσθετα, η επιτυχία της έκδοσης του πρώτου ευρωπαϊκού ομολόγου αποδεικνύει την ελκυστικότητα του ολοκληρωμένου επιχειρηματικού μοντέλου μας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα», τόνισε.

Oικονομικά αποτελέσματα 2019


Αυξηση 47%

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 47,8% στα €2.256,1 εκατ. έναντι €1.526,5 εκατ. το 2018, κυρίως λόγω της ισχυρής ανάπτυξης του τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου.

Το EBITDA αυξήθηκε κατά 10,4% στα €313,2 εκατ. έναντι €283,6 εκατ. το 2018 το οποίο οφείλεται στην αυξημένη απόδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου, τη διατήρηση ισχυρής κερδοφορίας του Τομέα Μεταλλουργίας, παρά το περιβάλλον χαμηλών τιμών, όπως επίσης και της θετικής συνεισφοράς του νέου Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD), ο οποίος το 2019 αποτελούσε μέρος του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών.

Πιο συγκεκριμένα, το 2019 ήταν μια μεταβατική χρονιά για τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου λόγω της διαδικασίας απολιγνιτοποίησης της Ελλάδας, με το Φυσικό Αέριο να προσπερνά για πρώτη φορά το λιγνίτη στο μείγμα καυσίμου, γεγονός που ευνόησε την Εταιρεία λόγω της κυρίαρχης θέσης της στην αγορά Φυσικού Αερίου. Στη Μεταλλουργία, παρά τα χαμηλά επίπεδα των τιμών, η Εταιρεία εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι παράγει με χαμηλό κόστος, παράλληλα με την αποτελεσματική στρατηγική διαχείρισης κινδύνων, για να διατηρήσει την κερδοφορία της σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Επίσης, στον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών το 2019 σηματοδοτεί την πρώτη χρονιά όπου η κατασκευή Φωτοβολταϊκών Πάρκων κατέστη σημαντικός παράγοντας συνεισφοράς στα έσοδα και την κερδοφορία.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σημείωσαν αύξηση 2,6% στα €144,9 εκατ. έναντι €141,2 το 2018, επηρεασμένα αρνητικά από την αύξηση του κόστους αποσβέσεων και λόγω της εφαρμογής του IFRS 16.

Η αυξημένη λειτουργική κερδοφορία, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, οδήγησε στη δημιουργία σημαντικών λειτουργικών ταμειακών ροών που ανήλθαν στα €244,4 εκατ. έναντι €162,0 εκατ. το 2018. Αντίστοιχα, οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν σε €122,4 εκατ. από €115,0 εκατ. το 2018, παρά την αύξηση των καθαρών κεφαλαιουχικών δαπανών (CAPEX) που ανήλθαν σε €122,0 έναντι €46,6 εκατ. το 2018 με επενδύσεις, που αφορούν στην αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην έναρξη κατασκευής του νέου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου (“CCGT”) καθώς και την απόκτηση της εταιρείας ανακύκλωσης αλουμινίου, ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ.

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε €421 εκατ. έναντι €443 εκατ. στο τέλος του 2018, ενώ η επιτυχής έκδοση ομολόγου ύψους €500 εκατ. και πενταετούς διάρκειας με επιτόκιο 2,5%, τον Νοέμβριο του 2019, επέτρεψε στην Εταιρεία να μειώσει σημαντικά το κόστος χρηματοδότησής της, εξασφαλίζοντάς της σημαντική ρευστότητα.

Αποτελέσματα Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Τομέας Μεταλλουργίας
 

Ο Τομέας Μεταλλουργίας κατέγραψε κύκλο εργασιών €594,9 εκατ., ο οποίος αντιπροσωπεύει το 26,4% του συνολικού κύκλου εργασιών, συγκρινόμενος με τα €550,8 εκατ. το 2018.

Το 2019 ήταν ακόμα ένα έτος ισχυρών επιδόσεων για το συγκεκριμένο Τομέα. Η παραγωγή Αλουμίνας ανήλθε σε 820 ktons, ενώ η παραγωγή Αλουμινίου, ενδυναμώθηκε από την εξαγορά της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. τον Μάιο του 2019 και αυξήθηκε κατά 11% στους 207 ktons. Επιπλέον, για πρώτη φορά το 2019 παρήχθησαν 25 χιλ. τόνοι ανακυκλωμένου αλουμινίου, εκ των οποίων οι 20 χιλ. τόνοι προέρχονται αναλογικά από την εξαγορά της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ., ενώ μια μικρότερη ποσότητα μέσω επενδύσεων που έγιναν στο χυτήριο της εγκατάστασης για την ενίσχυση της παραγωγής ανακυκλωμένου αλουμινίου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, το πλεονέκτημα της παραγωγής ανακυκλωμένου αλουμινίου καθώς απαιτείται μόνο το 5% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου, συνεισφέροντας τα μέγιστα στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το EBITDA το 2019 για τον τομέα της Μεταλλουργίας ανήλθε σε €161,7 εκατ. έναντι €162,5 εκατ. το 2018. Η απόδοση αυτή επιτεύχθηκε σε ένα περιβάλλον σημαντικά χαμηλότερων τιμών Αλουμίνας και Αλουμινίου ιδιαίτερα κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Πιο συγκεκριμένα, η πτωτική τάση των τιμών Αλουμινίου η οποία ξεκίνησε στα μέσα του 2018 και συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια του 2019, οδήγησε τη μέση τιμή του Αλουμινίου (3M LME) στα $1.810 ανά τόνο το 2019, που αντιστοιχεί σε μείωση της τάξης του 14% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Παρομοίως, ο δείκτης API της Αλουμίνας, μετά από τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών του 2018, λόγω μιας σειράς διεθνών εξελίξεων που περιόρισαν τη διαθεσιμότητα Αλουμίνας στις αγορές, υποχώρησε περίπου κατά 30% το 2019.

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα