Τον δρόµο για την πλήρη εξυγίανση του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος, µε τη δραστική µείωση των «κόκκινων» δανείων και από τους ισολογισµούς των µικρότερων τραπεζών, ανοίγει η παράταση του σχήµατος τιτλοποιήσεων «Ηρακλής» που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών για τις τράπεζες.


Τι αναμένεται να βελτιωθεί από τον «Ηρακλή ΙΙΙ»

Η επανεισαγωγή του προγράµµατος αναµένεται να συµβάλει στη µείωση των Μη Εξυπηρετούµενων ∆ανείων, µειώνοντας το κόστος δανεισµού για τις ελληνικές τράπεζες και απελευθερώνοντας κεφάλαια για δάνεια σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Επίσης, αναµένεται να βελτιώσει περαιτέρω την πιστοληπτική αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών και να τις καταστήσει πιο ελκυστικές για διεθνείς επενδυτές.


Ο πέμπτος τραπεζικός πόλος

Στην εγχώρια αγορά, δε, ο «Ηρακλής ΙΙΙ» θα αποτελέσει τον καταλύτη για τη δηµιουργία του πέµπτου τραπεζικού πόλου, καθώς θα επιτρέψει την εξυγίανση και συγχώνευση των τραπεζών Attica Bank και Παγκρήτιας, ολοκληρώνοντας τη µεταρρύθµιση του ελληνικού τραπεζικού κλάδου µέσα στο 2024.

Ο «Ηρακλής ΙΙΙ» θα συνοδευθεί από κρατικές εγγυήσεις έως 2 δισ. ευρώ, οι οποίες θα διασφαλίζουν τις ανακτήσεις οφειλών από τους τίτλους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Για τη λήψη των εγγυήσεων, οι τράπεζες θα κληθούν να πληρώσουν ακριβότερη προµήθεια, καθώς ο νέος νόµος προβλέπει προεξοφλητικό επιτόκιο 6,5% από 4% προηγουµένως.

Σηµειώνεται ότι τα αιτήµατα των τραπεζών για ένταξη των τιτλοποιήσεων Μη Εξυπηρετούµενων ∆ανείων τους στον «Ηρακλή ΙΙΙ» θα πρέπει να υποβληθούν µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2024. Ενώ για την έναρξη ισχύος της εγγύησης του ∆ηµοσίου, οι οµολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας θα πρέπει προηγουµένως να έχουν λάβει από διεθνώς αναγνωρισµένο οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης βαθµολογία ΒΒ+, Ba1, ΒΒ+, BB (high) ή υψηλότερη.


Ιδιοι όροι

Συνολικά, ο «Ηρακλής ΙΙΙ» θα έχει τους ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις µε τις αρχικές φάσεις του προγράµµατος, αλλά η ελάχιστη βαθµίδα πιστοληπτικής αξιολόγησης των οµολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας καθορίζεται πλέον σε BB+, λαµβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. Σηµειώνεται ότι από την έναρξη του προγράµµατος «Ηρακλής», το 2019, το ∆ηµόσιο έχει χορηγήσει εγγυήσεις συνολικού ύψους 18,7 δισ. ευρώ, ενώ επιτεύχθηκε µείωση του αποθέµατος Μη Εξυπηρετούµενων ∆ανείων στις τράπεζες από 40,6% τον ∆εκέµβριο του 2019 σε 8,6% τον Ιούνιο του 2023.

Ο «Ηρακλής ΙΙΙ» θα κλείσει τον κύκλο τραπεζικών µεταρρυθµίσεων για το 2023, µε το 2024 να ακολουθούν το δεύτερο µέρος της αποεπένδυσης του ΤΧΣ από τις τράπεζες και η δηµιουργία του πέµπτου τραπεζικού πόλου, µε πυρήνα τις Attica Bank και Παγκρήτια, που πρόκειται να συγχωνευθούν. Ανοιχτά υπέρ του «Ηρακλή ΙΙΙ» είχαν τοποθετηθεί η CEO της Attica Bank, Ελένη Βρεττού, και ο Αλέξανδρος Εξάρχου, εκπρόσωπος του επιχειρηµατικού σχήµατος της Thrivest, το οποίο είναι µεγαλοµέτοχος της Παγκρήτιας Τράπεζας και µέτοχος επίσης στην Attica Bank.


Πρωταγωνιστές

Στην παρούσα φάση, Attica Bank και Παγκρήτια έχουν ξεκινήσει αµφίπλευρο due diligence (η Παγκρήτια στην Αttica Bank και το ΤΧΣ στην Παγκρήτια) για να προχωρήσουν το 2024 στη συγχώνευσή τους. Αυτή, ωστόσο, συνδέεται άρρηκτα µε το σχέδιο εξυγίανσης από τα «κόκκινα» δάνεια και την εφαρµογή του «Ηρακλή», που θα καταδείξει το ύψος κεφαλαίων που θα χρειαστεί να «κάψουν» οι δύο τράπεζες για να εξυγιανθούν.

Παράλληλα, στην Attica Bank βρίσκεται σε εξέλιξη πλάνο εξυγίανσης, αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισµού έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Πέραν του due diligence, Attica Bank και Παγκρήτια θα προβούν και στην εκπόνηση κοινού business plan για την επόµενη πενταετία. Τα παραπάνω, καθώς και η πρόσληψη κοινού συµβούλου που θα θέσει και το χρονοδιάγραµµα της συγχώνευσης των δύο τραπεζών, θα διαµορφώσουν τη σχέση ανταλλαγής µετοχών Παγκρήτιας και Attica Bank, οδηγώντας στην ολοκλήρωση της συγχώνευσης και στη δηµιουργία του νέου οργανισµού. Μετά τη συγχώνευση, το νέο ∆.Σ. θα αποφασίσει τη νέα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, όπως επίσης και τον τρόπο εισόδου της νέας τραπεζικής οντότητας στο Χρηµατιστήριο.

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή της Κυριακής