Νέα προγράµµατα στήριξης της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας φέρνει το 2024 η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ). Η αναπτυξιακή τράπεζα, αξιοποιώντας κεφάλαια του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, φέρνει το νέο Ταµείο Χαρτοφυλακίου ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, που αναµένεται να κινητοποιήσει δάνεια συνολικού ύψους 2,25 δισ. ευρώ. Αν στο ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ προστεθούν και τα υπόλοιπα νέα προγράµµατα που έχουν αποφασιστεί από την ΕΑΤ, τότε η δύναµη «πυρός» ανέρχεται σε 2,5 δισ. ευρώ. Και αν σε αυτά προστεθούν τα προγράµµατα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας που είναι ενεργά από το παρελθόν, τότε το 2024 ξεκινά για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα µε ικανότητα διάθεσης µέχρι και 3,5 δισ. ευρώ σε επιχειρηµατικά δάνεια. Σύµφωνα µε τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, Νίκο Παπαθανάση , «οι επενδυτικές δράσεις που υλοποιούµε, ταυτόχρονα µε το ΕΣΠΑ και το Ταµείο Ανάκαµψης, συµπεριλαµβάνουν συγκεκριµένα εργαλεία για τη στήριξη των επιχειρήσεων, όπως αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της ∆ίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (∆ΑΜ, για τη διεύρυνση της περιµέτρου του επιχειρηµατικού δανεισµού, όπως τα προγράµµατα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - ΕΑΤ), καθώς και για τη στήριξη νεοφυών και καινοτόµων επιχειρήσεων, µέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ)».

Επιχειρήσεις: Νέα προγράμματα

Τα νέα προγράµµατα δανειοδότησης επιχειρήσεων, που µπαίνουν στην αγορά από την ΕΑΤ, είναι πέντε και είναι τα εξής:

- Ταµείο Επιχειρηµατικότητας ΙΙΙ (Ταµείο Εγγυήσεων), το οποίο θα παρέχει εγγυήσεις και επιδότηση επιτοκίου σε δάνεια. Μαζί µε τα µοχλευµένα ιδιωτικά κεφάλαια, το Ταµείο εκτιµάται ότι θα ανέλθει σε 1,792 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 300 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από το ΕΣΠΑ (Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα).

- Ταµείο Επιχειρηµατικότητας ΙΙΙ (Ταµείο ∆ανείων), το οποίο θα παρέχει συγχρηµατοδότηση και επιδότηση επιτοκίου και το οποίο µαζί µε µόχλευση αναµένεται να ανέλθει σε 450 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 200 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από το ΕΣΠΑ (Ανταγωνιστικότητα).

- Ταµείο ∆ίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Ταµείο Εγγυήσεων), το οποίο θα παρέχει εγγύηση και επιχορήγηση δανείου, συνολικού ύψους 156,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 30 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από το ΕΣΠΑ (Πρόγραµµα ∆ίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης)

- Ταµείο ∆ίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Ταµείο ∆ανείων), το οποίο θα παρέχει συγχρηµατοδότηση και επιδότηση επιτοκίου, συνολικού ύψους 74 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 40 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από το ΕΣΠΑ (πρόγραµµα ∆ίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης).

- Και τέλος, Ταµείο Πατέντας (Patent Fund), το οποίο θα παρέχει δάνεια (Quasi Equity) σε ιδιώτες ή και επιχειρήσεις που επιδιώκουν να κατοχυρώσουν πατέντες, ύψους 41 εκατ. ευρώ. Tο συνολικό ύψος των χρηµατοδοτήσεων από τα Ταµεία για πρώτη φορά φέτος ξεπερνά τα 2,5 δισ. ευρώ. Εξ αυτών τα 611 εκατ. ευρώ θα αποτελέσουν τη δηµόσια χρηµατοδότηση και τα υπόλοιπα 1,902 δισ. ευρώ θα προέλθουν από την αγορά (τις τράπεζες). Ωστόσο οι επιχειρήσεις µπορούν να επωφεληθούν και τα ενεργά προγράµµατα της EAT που προέρχονται από το παρελθόν. Σύµφωνα µε τον επικεφαλής της ΕΑΤ, Γιώργο Ζαββό, υπάρχουν διαθέσιµα άλλα επτά χρηµατοδοτικά εργαλεία (ταµεία ή προγράµµατα), τα οποία είναι διαθέσιµα στους ενδιαφερόµενους, ιδιώτες ή και επιχειρήσεις. Πρόκειται για τα:

- Ταµείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕ∆Ε, που παρέχει εγγυήσεις σε δάνεια µηχανικών, συνολικού ύψους 67,5 εκατ. ευρώ.

- Ταµείο Οπτικοακουστικών Μέσων, που επίσης παρέχει εγγυήσεις σε δάνεια επιχειρήσεων παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού, συνολικού ύψους 62,5 εκατ. ευρώ.

- Ταµείο Εγγυοδοσίας Καινοτοµίας, που προσφέρει τόσο εγγυήσεις, αλλά και επιχορηγήσεις, σε καινοτόµες, start-up επιχειρήσεις και έχει προϋπολογισµό 140 εκατ. ευρώ.

- Ταµείο Μικρών ∆ανείων Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας, που παρέχει συγχρηµατοδότηση και επιδότηση επιτοκίου, ύψους 107 εκατ. ευρώ. Σηµειώνεται ότι το Ταµείο αυτό αρχικά έχει προϋπολογισµό 37 εκατ. ευρώ, αλλά καθώς εξαντλήθηκε σχεδόν ακαριαία, ο προϋπολογισµός τους αυξήθηκε κατά 70 εκατ. ευρώ.

- Πράσινα Συγχρηµατοδοτούµενα ∆άνεια, που προσφέρουν συγχρηµατοδότηση και επιδότηση επιτοκίου, προϋπολογισµού 415 εκατ. ευρώ.

- ∆άνεια Ψηφιακής Αναβάθµισης, που προσφέρουν συγχρηµατοδότηση και επιδότηση επιτοκίου, συνολικού ύψους 175 εκατ. ευρώ.

- Development Law Financial Instrument (DELFI), που όπως δείχνει η ονοµασία του συνιστά το Ταµείο παροχής εγγυήσεων σε δάνεια που λαµβάνουν επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσουν επενδυτικά σχέδια στον αναπτυξιακό νόµο.

Ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων

Ο προϋπολογισµός του ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των ενεργών από το παρελθόν χρηµατοδοτικών εργαλείων της ΕΑΤ ανέρχεται σε 1,467 δισ., που αν προστεθούν στα 2,5 δισ. των νέων Ταµείων που συστήνονται µέσα στο 2024, η συνολική δύναµη πυρός της ΕΑΤ φτάνει τα 4 δισ. ευρώ και για την ακρίβεια εκτιµάται σε 3,5 δισ. ευρώ, δεδοµένου ότι ήδη έχουν εκχωρηθεί δάνεια στα ενεργά προγράµµατα της ΕΑΤ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στα τελευταία τέσσερα χρόνια, η ΕΑΤ έχει διαθέσει περισσότερα δάνεια σε ΜµΕ από ό,τι τα 20 προηγούµενα χρόνια ύπαρξής της ως ΤΕΜΠΕ και ΕΤΕΑΝ στη συνέχεια. Συγκεκριµένα, τα τελευταία τέσσερα χρόνια η τράπεζα έχει διαθέσει περισσότερα από 45.000 δάνεια, συνολικού ύψους 9,45 δισ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν εκταµιευθεί 9,27 δισ. ευρώ. Οπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΑΤ, το 75% αυτών των δανείων κατευθύνθηκε σε επιχειρήσεις µε λιγότερα από 10 άτοµα προσωπικό, ενώ το 81% των δανείων αφορούσε επιχειρήσεις µε τζίρο χαµηλότερο των 2 εκατ. ευρώ.

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή της Κυριακής