Αναλυτικό οδηγό µε τη µορφή ερωτήσεων και απαντήσεων για τη συµπλήρωση κρίσιµων κωδικών του εντύπου Ε2 από τους φορολογούµενους που το 2023 απέκτησαν εισοδήµατα, πραγµατικά ή τεκµαρτά, από οποιοδήποτε είδος µίσθωσης ή χρήσης ακινήτων, καθώς και για όσους δεν εισέπραξαν ενοίκια εξέδωσε η ΑΑ∆Ε.

Στον οδηγό περιγράφονται τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσουν οι φορολογούµενοι προκειµένου να αποφύγουν λάθη και παραλείψεις που µπορεί να οδηγήσουν σε αυξηµένο φόρο. Να σηµειωθεί ότι τα εισοδήµατα από το Ε2 µεταφέρονται αυτοµάτως στο έντυπο Ε1 για να φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ µε συντελεστές που ξεκινούν από 15% και φτάνουν έως και 45%, ενώ ένα ποσοστό 5% των εισπράξεων από τα ενοίκια αναγνωρίζεται από την εφορία ως δαπάνη για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση και άλλες λειτουργικές ανάγκες των εκµισθούµενων ακινήτων.

1. Πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε2 σε περίπτωση εγγάµων;

Στην περίπτωση εγγάµων και εφόσον η σύζυγος/ΜΣΣ έχει εισοδήµατα από ακίνητη περιουσία που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιµοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου/συζύγου µε την επιλογή «Ε2 Συζύγου/ΜΣΣ».

2. Με ποιον τρόπο υποβάλλεται το έντυπο Ε2 αν έχουν ιδιόκτητα ακίνητα τόσο ο σύζυγος όσο και η σύζυγος;

Και οι δύο σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν χωριστό έντυπο Ε2, έστω και αν υπάρχει συνιδιοκτησία σε µερικά ή σε όλα τα ακίνητα.

3. Πώς συµπληρώνω τη στήλη «Είδος Μίσθωσης-Χρήση Ακινήτου»;

Η στήλη 17 συµπληρώνεται υποχρεωτικά επιλέγοντας το είδος µίσθωσης και την κατηγορία χρήσης ακινήτου (εκµίσθωση γραφείου, δωρεάν παραχώρηση κατοικίας, κενό κ.λπ.).

4. Πώς συµπληρώνω το εισόδηµα από βραχυχρόνια εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση;

Από το φορολογικό έτος 2023 έχουν προσυµπληρωθεί τα στοιχεία των ακινήτων και το συνολικό ποσό εισοδήµατος από βραχυχρόνια εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση, σύµφωνα µε τα στοιχεία των ακινήτων µέσω ψηφιακών πλατφορµών.

5. Πώς συµπληρώνω το Ε2 όταν εµφανίζεται µήνυµα για ποσά µισθωµάτων µε τα οποία δεν συµφωνώ;

Τα ποσά του ενηµερωτικού µηνύµατος αντλούνται από την ηλεκτρονική πλατφόρµα και αφορούν όλες τις ενεργές µισθώσεις του φορολογικού έτους 2023. Μπορείτε να ελέγξετε τη διάρκεια ισχύος των µισθωτηρίων και να προχωρήσετε σε λύση της µίσθωσης, όπου απαιτείται.

6. Πώς δηλώνεται ακίνητο και εισόδηµα από ανήλικο εξαρτώµενο τέκνο;

Το ακίνητο θα καταχωριστεί στο Ε2 του γονέα που ασκεί τη γονική µέριµνα, στον πρώτο πίνακα και στον πίνακα Ι («Εκµισθούµενα κ.λπ. ακίνητα») των συµπληρωµατικών στοιχείων, επιλέγοντάς το στην πρώτη στήλη και συµπληρώνοντας το ονοµατεπώνυµο και υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του τέκνου στις αντίστοιχες στήλες.

7. Τι να κάνω αν δεν επιτρέπεται να επιλέξω και να συµπληρώσω το ετήσιο µίσθωµα σε µία από τις στήλες 13, 14, 15, 16;

Αφού συµπληρώσετε τις υπόλοιπες στήλες του πρώτου πίνακα και ανάλογα µε το είδος µίσθωσης-χρήσης ακινήτου που θα επιλέξετε στη στήλη 17, θα ανοίξει πεδίο στο τέλος της εγγραφής στο οποίο θα συµπληρώσετε το ετήσιο µίσθωµα. Όταν επιλέξετε «Καταχώρηση», τότε το ετήσιο µίσθωµα θα καταχωριστεί σε µία από τις στήλες για το ακαθάριστο εισόδηµα, σύµφωνα µε την επιλογή που κάνατε στη στήλη 17.

8. Θα πρέπει να συµπληρώσω τα ποσά των στηλών 13, 14, 15, 16 στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4∆2 («Εισόδηµα από ακίνητη περιουσία») του εντύπου Ε1;

Εφόσον υποβάλετε οριστικά το έντυπο Ε2, τα ποσά των στηλών 13, 14, 15, 16 µεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1, όπου θα µπορέσετε να ελέγξετε την ορθότητα των ποσών. Σε περίπτωση λάθους πρέπει να διορθώσετε πρώτα το έντυπο Ε2 και στη συνέχεια να το οριστικοποιήσετε ξανά.

9. Η συµπλήρωση της στήλης 11 («Πραγµατικό ή τεκµαρτό µηνιαίο µίσθωµα») είναι υποχρεωτική;

Για το φορολογικό έτος 2023, η συµπλήρωση της στήλης 11 είναι υποχρεωτική.

10. Η στήλη «Αριθµός ∆ήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» συµπληρώνεται υποχρεωτικά;

Συµπληρώνεται για τα µισθωτήρια των ακινήτων που έχουν κατατεθεί στη σχετική ηλεκτρονική εφαρµογή.

11. Πώς θα δηλώσω τα ανείσπρακτα ενοίκια;

Θα πρέπει πρώτα να απευθυνθείτε στην αρµόδια υπηρεσία µε τουλάχιστον ένα από τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά. Υποβάλλετε το Ε2 συµπληρώνοντας το ποσό των ανείσπρακτων ενοικίων για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση. Τα ανείσπρακτα εισοδήµατα που δηλώθηκαν στο προηγούµενο φορολογικό έτος στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2023 δηλώνονται ανά κατηγορία ακινήτου και είδος µίσθωσης στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2023.

12. Ποιον αριθµό παροχής συµπληρώνω σε βοηθητικούς χώρους οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από τον κοινόχρηστο µετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος;

Στις περιπτώσεις αυτές συµπληρώνετε το πεδίο µε τον αριθµό 999999999.

13. Πώς συµπληρώνω τον αριθµό παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος για κενό ακίνητο χωρίς ρεύµα;

Το ακίνητο διαθέτει µετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος στον οποίο αναγράφεται ο αριθµός παροχής. Επίσης, αναγράφεται και σε όλους τους λογαριασµούς του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας που σας έχουν αποσταλ εί στο παρελθόν.

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή