Aλλαγές και τροποποιήσεις για 400.000 ασφαλισµένους µε εργόσηµο σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας, προκειµένου να αποφεύγονται φαινόµενα «κρυπτόµενης» ασφάλισης εργαζοµένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις του αγροτο-γεωργικού τοµέα.

Συγκεκριµένα, από ελέγχους που έχουν γίνει έχει διαπιστωθεί ότι εργαζόµενοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις του αγροτικού τοµέα ασφαλίζονται µε εργόσηµο, ενώ πληρούν κριτήρια για πλήρη ασφάλιση ιδιωτικού τοµέα στον ΕΦΚΑ.

Ήδη, η υπουργός Εργασίας, ∆όµνα Μιχαηλίδου, ήρθε σε επαφή µε εργοδότες που έχουν αντίστοιχες εκµεταλλεύσεις, αλλά και εργοδότες που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές, οι οποίοι απειλούν µε απολύσεις προσωπικού αν το υπουργείο προχωρήσει σε αλλαγές στο υπάρχον καθεστώς.


Εργόσημο: Ένα σημαντικό εργαλείο αντιμετώπισης της «μαύρης» εργασίας

Το εργόσηµο καθιερώθηκε το 2012, αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο µεµονωµένης ασφάλισης αλλά και αντιµετώπισης της «µαύρης» εργασίας, καθώς και µέσο πληρωµής-ασφάλισης για οµάδες εργαζοµένων οι οποίες δεν απασχολούνται σε σταθερό εργοδότη. ∆ιευκολύνει τον εργοδότη -π.χ. ένα απλό νοικοκυριό- να πληρώνει µε νόµιµο τρόπο υπηρεσίες τις οποίες λαµβάνει (οικιακή καθαριότητα, κηπουρικές εργασίες, φύλαξη και µεταφορά παιδιών κ.ά.) και µειώνει δραστικά την εισφοροδιαφυγή.

Ταυτόχρονα, βοηθά στην αύξηση της φορολογικής συνείδησης ορισµένων κατηγοριών επιτηδευµατιών που πολλές φορές εργάζονται ανασφάλιστα λειτουργώντας αθέµιτα προς τους λοιπούς επαγγελµατίες του κλάδου τους. Πρόκειται για ειδικό έντυπο υπό τον τύπο επιταγής µε µοναδικό αριθµό, που εκδίδεται από τον εργοδότη µε τη χρήση του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ και η ελάχιστη ονοµαστική αξία του ξεκινά από τα 5 ευρώ.

Οι αµειβόµενοι µε εργόσηµο ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ για τους κλάδους σύνταξης, ασθένειας, καθώς και για επικούρηση. Το ποσό του εργόσηµου αντιστοιχεί στην αµοιβή του εργαζοµένου συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών εισφορών.

Η έκδοση και η εξαργύρωσή του γίνονται από τους συµβεβληµένους φορείς υπηρεσιών πληρωµής (τράπεζες - ΕΛΤΑ). Εκδίδεται σε διπλότυπο ή σε δύο αποκόµµατα κατά τον χρόνο αγοράς του, φέρει µοναδικό αλγόριθµο που εξασφαλίζει τη γνησιότητά του και αποτελεί τίτλο αξίας από τη στιγµή της έκδοσής του. Το πρώτο αντίτυπο ή απόκοµµα του εργόσηµου αφορά τον εργοδότη και το δεύτερο τον εργαζόµενο.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι αρκετά απλή, καθώς το εργόσηµο µεταβιβάζεται ονοµαστικώς από τον εργοδότη στον εν λόγω εργαζόµενο ως αµοιβή για την παρασχεθείσα εργασία. Τα πρόσωπα για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές µε το εργόσηµο δικαιούνται τόσες ηµέρες ασφάλισης όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που έχει παρακρατηθεί µέσω της εξαργύρωσης του εργοσήµου µε το ποσό εισφορών που αντιστοιχεί στο ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη.

Ποιους αφορά

Μέσω εργόσηµου ασφαλίζεται:

1. Το κατ’ οίκον απασχολούµενο προσωπικό του εργοδότη που παρέχει εξαρτηµένη εργασία ή υπηρεσία.

Ενδεικτικά µπορούµε να αναφέρουµε ότι υπάγονται οι εξής κατηγορίες:

 Οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (οικιακοί βοηθοί, οικιακή καθαριότητα, οδηγοί κ.λπ.). Οι κηπουρικές εργασίες.

 Η φύλαξη και µεταφορά παιδιών. Η υποστήριξη µε την παροχή κάθε µορφής βοήθειας κ.ά. Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω αφορούν αποκλειστικά εργασίες και υπηρεσίες εντός της οικίας.


2. Ωστόσο, στην ασφάλιση του εργόσηµου υπάγονται ακόµη:

• Το προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισµού και κηπουρικής κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών. ¤ Οι διανοµείς διαφηµιστικών εντύπων. ¤ Οι απασχολούµενοι στην προώθηση προϊόντων προσώπου και σώµατος.

 Οι απασχολούµενοι στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήµατα, καταστήµατα τροφίµων και υπεραγορές (σουπερµάρκετ).

 Οι απασχολούµενοι ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόµενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ.

Δημοσιεύθηκε στην «Απογευματινή»