Τα υπό κατάρτιση δύο νέα νοµοσχέδια για το Ασφαλιστικό και το Εργασιακό βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης µε την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας. Στόχος, η περαιτέρω µείωση της ανεργίας και η ενίσχυση των µισθών στον ιδιωτικό τοµέα, αλλά και των συντάξεων. Οπως επίσης η περαιτέρω µείωση της ανεργίας, µε τη διασύνδεση της εκπαίδευσης µε την κατάρτιση και την αγορά εργασίας, αλλά και η ενίσχυση των συλλογικών συµβάσεων.

Καινούργιο νοµοσχέδιο

Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραµέως, ενηµέρωσε τον πρωθυπουργό για το επερχόµενο νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, στο οποίο θα υπαχθεί και διάταξη για το νέο επίδοµα Προσωπικής ∆ιαφοράς µέχρι 200 ευρώ, που θα δοθεί τον ∆εκέµβριο στους συνταξιούχους που θα λάβουν τη νέα αύξηση. Αλλά και στο νοµοσχέδιο για την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και στα µέτρα για την περαιτέρω µείωση της ανεργίας, όπως η αύξηση του επιδόµατος ανεργίας και η διασύνδεσή του µε voucher αποδοχής εργασίας. Πιο αναλυτικά, στο νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο θα περιλαµβάνονται διατάξεις για:

1. Συντάξεις χηρείας

Πρόκειται για συνταξιούχους χηρείας µετά το 2016, στους οποίους δεν έχει εφαρµοστεί η διάταξη που προβλέπει ότι η σύνταξη χηρείας µειώνεται από το 70% της αρχικής στο 35%, αν µετά την πρώτη τριετία από την καταβολή της η χήρα ή ο χήρος εργάζονται ή λαµβάνουν δική τους σύνταξη. Η διάταξη θα προβλέπει στις περιπτώσεις που καταβάλλεται και δεύτερη σύνταξη (λόγω γήρατος) ο συνταξιούχος να µπορεί να επιλέξει τη µικρότερη για την περικοπή. Εξετάζονται επίσης οι αναδροµικές µειώσεις που δεν έγιναν µετά τη λήξη της πρώτης τριετίας, από το 2020 και µετά, να έχουν έκπτωση κατά 50% ή και έως 80% εφόσον η υπόλοιπη περικοπή πληρωθεί εφάπαξ.

2. Εισφορά Αλληλεγγύης

Συνταξιούχων Αφορά τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις. Στις κύριες συντάξεις η µείωση θα επιβάλλεται σε τµήµα σύνταξης και όχι σε όλο το ποσόν, ενώ στις επικουρικές η εισφορά θα καταργηθεί ή θα µειωθεί κατά 50%. Με βάση τα δεδοµένα αυτά από τις επικουρικές προκύπτουν αυξήσεις στις συντάξεις από 10-100 ευρώ µηνιαίως. Αντίστοιχα αυξήσεις προκύπτουν και για τις κύριες από τα 1.400 ευρώ και πάνω που έχουν κράτηση ΕΑΣ.

3. Επίδοµα Προσωπικής ∆ιαφοράς

Θα προβλέπει ενίσχυση συντάξεων µε προσωπική διαφορά 100-200 ευρώ, που θα λάβουν πριν από τα Χριστούγεννα 770.000 συνταξιούχοι.

4. Απασχόληση των συνταξιούχων µε αναπηρία

Η διάταξη θα προβλέπει ότι όσοι έχουν ιατρική γνωµάτευση αναπηρίας και εργάζονται θα µπορούν να λαµβάνουν και τη σύνταξή τους, χωρίς να χρειαστεί να διακόψουν την εργασία τους.

5. Ενιαίο κανονισµό παροχών του ΕΦΚΑ

Ενοποιούνται τα επιδόµατα ασθένειας, κύησης και λοχείας και τα έξοδα κηδείας. Ο νέος κανονισµός θα έχει τα ίδια ποσά για όλους. Μειώσεις θα γίνουν στα έξοδα κηδείας που είναι πάνω από τα 800-1.000 ευρώ, ενώ µικρές αυξήσεις αναµένονται στα επιδόµατα µητρότητας.

6. Επενδύσεις ΤΕΚΑ

Το ΤΕΚΑ δεν µπορεί να κάνει επενδύσεις, καθώς το 95% των αποθεµατικών που δηµιουργούν τα Ταµεία κατευθύνονται σε µηνιαία βάση στην ΤτΕ και µόνο για το υπόλοιπο 5% έχουν «άδεια» να το καταθέτουν σε εµπορικές τράπεζες. Ο νόµος αυτός έρχεται σε αντίθεση µε αυτόν του 2010, που προβλέπει ότι τα Ταµεία µπορούν να αξιοποιούν έως το 23% των αποθεµατικών τους σε επενδυτικά προϊόντα, όπως κρατικά οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια και µετοχές. Το ΤΕΚΑ, ως Ταµείο του πρώτου πυλώνα ασφάλισης, παρότι λειτουργεί µε κεφαλαιοποιητικό σύστηµα, δεν µπορεί να κάνει επενδύσεις αν δεν αλλάξει ο νόµος.

Ενίσχυση απασχόλησης και µισθών

Πρόκειται για ένα ή δύο νοµοσχέδια, δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόµα, τα οποία θα προβλέπουν:

1. Αλλαγές στο επίδοµα ανεργίας Θα συνδυαστεί µε τον εργασιακό βίο του ανέργου και τις αποδοχές του. Για έξι µήνες ο άνεργος θα µπορεί να λαµβάνει έως 1.200 ευρώ. Θα επιµηκυνθεί ο χρόνος του, ενδεχόµενα σε 24 µήνες, και θα συνδυαστεί µε voucher για τις περιπτώσεις που η ∆ΥΠΑ βρίσκει εξατοµικευµένη εργασία στον άνεργο.

2. Νόµο για τις συλλογικές συµβάσεις Νόµο που θα περιλαµβάνει κίνητρα για αύξηση του ποσοστού των εργαζοµένων που καλύπτονται από συλλογική σύµβαση ετοιµάζουν για το φθινόπωρο. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστούν καλύτεροι µισθοί για τους χαµηλόµισθους, βάσει της κοινοτικής οδηγίας 2022/2041. Ο στόχος µπορεί να επιτευχθεί µε άρση των περιορισµών που ισχύουν στην υπογραφή κλαδικών συµβάσεων, την επέκτασή τους και την κήρυξή τους ως υποχρεωτικών, αλλά και µε ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στη διαµόρφωση του εκάστοτε κατώτατου µισθού. Στην Ελλάδα το ποσοστό κάλυψης των εργαζοµένων από συλλογικές διαπραγµατεύσεις και συλλογικές συµβάσεις βρίσκεται µόλις στο 30%. Και κατά πλειοψηφία, αυτό το 30% των εργαζοµένων καλύπτεται από επιχειρησιακές συµβάσεις. Ο στόχος για αύξηση των εργαζοµένων που θα καλύπτονται από συλλογική σύµβαση στο 80% προϋποθέτει και αύξηση του βαθµού ελευθερίας που έχουν σήµερα οι κοινωνικοί εταίροι.

3. Αλλαγές στις υπερωρίες Θα αφορούν τον τρόπο έγκρισής τους, καθώς το σηµερινό καθεστώς είναι χρονοβόρο και για πολλές επιχειρήσεις δαπανηρό, αν ληφθεί υπόψη ότι το ωροµίσθιο στις υπερωρίες πληρώνεται µε προσαύξηση 40%, 60% και 120%.


*Δημοσιεύτηκε στην «Κυριακάτικη Απογευματινή»