Αύξηση κατά 23,6% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, στο πρώτο τρίμηνο του 2018, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 11,5 εκατ. ευρώ έναντι 9,3 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, λόγω και της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος σε διεθνές επίπεδο.

Αναλυτικότερα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα του πρώτου τρίμηνου 2018 της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή διαμορφώθηκαν, ως εξής:

Οι ενοποιημένες πωλήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2018 ανήλθαν στα 71,7 εκατ. ευρώ έναντι 55,5 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2017, αυξημένες κατά 29%. Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν στα 55,7 εκατ. ευρώ έναντι 46 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, αυξημένα κατά 20,9%. Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν στα 3,2 εκατ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. ευρώ, στο πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 4,7 εκατ. ευρώ έναντι 6,5 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο 2017. Τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων ανήλθαν στα 8,1 εκατ. ευρώ έναντι 0,3 εκατ. ευρώ, στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων, (EBITDA) ανήλθε στα 45,6 εκατ. ευρώ έναντι 35,3 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2017, αυξημένη κατά 29,2%. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν στα 33,9 εκατ. ευρώ έναντι 23,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 46,7%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 18,7 εκατ. ευρώ έναντι 12,6 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2017, αυξημένα κατά 47,7%. Η καθαρή δανειακή θέση του ομίλου (τραπεζικός δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα), στο τέλος του τριμήνου του 2018, διαμορφώθηκε στα 518,5 εκατ. ευρώ έναντι 563,8 εκατ. ευρώ, στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2017.

Ο όμιλος διαθέτει, υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή, εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 178 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1.166 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ευρώπη και την Αμερική. Απώτερος στόχος της εταιρείας είναι να προσεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριότητάς της. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ανέρχεται σήμερα σε 986 MW. Ο όμιλος έχει εγκαταστήσει 561 MW στην Ελλάδα, 293 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στη ΝΑ Ευρώπη.