Στηρίζει το... ΚΚΕ ο Σεραφείμ Πειραιώς!
mediadefaultimages1695514
Παραπολιτικά

Στηρίζει το... ΚΚΕ ο Σεραφείμ Πειραιώς!

Νέα επιστολή για τα ομόφυλα ζευγάρια

Με νέα επιστολή επανέρχεται ο μητροπολίτης Πειραιώς στο ζήτημα του Συμφώνου Συμβίωσης για το οποίο η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο μητροπολίτης ζητά από τον Ευ.Βενιζέλο ως υπουργό Εξωτερικών και από την Πολιτεία γενικότερα να υποβάλουν έφεση κατά της απόφασης του ΕΔΑΔ, η οποία όπως λέει είναι πρωτόδικη.

Επιμένει δε να χαρακτηρίζει την επέκταση του συμφώνου συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια ως κακούργημα της «παρά φύσιν ασέλγειας» λέγοντας ότι η επέκταση ανατρέπει την ανθρώπινη φυσιολογία και την ορθόδοξη χριστιανική οντολογία.

Ο μητροπολίτης είχε χαρακτηρίσει ύβρη προς τον Θεό το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια και με επιστολή προς τον Ευ.Βενιζέλο είχε ζητήσει να μην γίνει επέκταση. Ο ίδιος μάλιστα φθάνει ακόμα και στο σημείο να συντάσσεται με τη θέση του ΚΚΕ ότι οι σεξουαλικές επιλογές του καθένα είναι προσωπική υπόθεση που δεν μπορεί να θεσμοθετείται

Ο κ. Σεραφείμ είχε επαναλάβει αυτό που υποστήριξε και παλαιότερα για την επέκταση του συμφώνου συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια, λέγοντας ότι το σύνολο των ’γιων Πατέρων «η ομοφυλοφιλία είναι σιχαμερό και ακάθαρτο αμάρτημα».


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής Σεραφείμ στον Ευάγγελο Βενιζέλο:

?ξοχώτατε καί φίλτατε Κύριε Πρόεδρε,

?λαβον τήν ?π' ?ριθμ. Πρωτ. ?πό 938/5.12.2013 ?πάντησή Σας στό διαβιβασθέν α?τημά μου διά τ?ς ?πό 3/12/2013 ?πιστολ?ς μου νά μήν ?μμείνετε σέ πρόταση νομοθετικ?ς θεσμοθέτησης μέ πρόσχημα τήν ?πέκταση το? συμφώνου συμβίωσης στά λεγόμενα «?μόφυλα» ζευγάρια το? κακουργήματος τ?ς παρά φύσιν ?σέλγειας πού ?νατρέπει τήν ?νθρώπινη φυσιολογία καί τήν ?ρθόδοξη χριστιανική ?ντολογία καθώς καί τόν νομικό μας πολιτισμό καί ?γκαθιδρύει ?ς θεσμό δικαίου τήν ?ντιαισθητική καί ?τεχνη καί ?φύσικη καί φθοροποιό διά τήν σωματική καί ψυχική ?κεραιότητα το? ?νθρωπίνου προσώπου ?πόπειρα μιμήσεως το? ?τέρου φίλου πού ?ποτελε? τό σαπρό κοσμοείδωλο καί τήν πρακτική τ?ς κατεγνωσμένης ?πό τόν Θε?ο Νόμο (Γεν. ιγ΄ 13, Λευϊτικό κ΄13, Ρωμ. α΄26-27, Α΄Κορ. ς΄ 6-9) καί τό Κανονικό μας δίκαιο (?. Κανόνες Ζ΄ καί ΞΒ΄ το? Μ. Βασιλείου ?πικυρωθέντων ?ρισμένως ?πό τόν Β΄ Κανόνα τ?ς ?γίας ς΄ Ο?κουμενικ?ς Συνόδου, Δ΄ Γρηγορίου Νύσσης ?πικυρωθέντες ?σαύτως ?πό τόν μνημονευόμενο Κανόνα τ?ς ς΄ Ο?κουμ. Συνόδου καί ιη΄ ?γ. ?ωάννου Νηστευτο?) ?μοφυλοφιλίας καί ?κφράζω ε?λικριν?ς θερμάς ε?χαριστίας διά τόν κόπον τ?ς ?παντήσεως.

Τά προσωπικά μου α?σθήματα ?γάπης, τιμ?ς καί φιλίας πρός τό σεβαστό προσωπό Σας ε?ναι ?διαπτώτως πηγαία καί ε?λικριν?, ?λλά ?γαπητέ κ. Πρόεδρε «φίλος μέν Πλάτων, φιλτάτη ? ?λήθεια» πού δέν ?ποτελε? ?δεοληψία ? ?ποκειμενική προσέγγιση τ?ν πραγμάτων καί τ?ν ?ννοι?ν, ?λλά ?νυπόστατη καί ζ?σα πραγματικότητα, ε?ναι ?κε?νος ? ?πο?ος μέσα στήν παγκόσμια ?στορία καί σκέψη μέ τήν ?πολυτότητα τ?ς α?τοσυνειδησίας Του ε?πε: «?γώ ε?μί ? ?δός καί ? ?λήθεια καί ? ζωή» (?ω. ιδ΄6). ?ξ α?το? λοιπόν το? χρέους πρός τήν ?λήθεια-Πρόσωπο ?πάγομαι τά κάτωθι:

1. Τά ?σα ?ναφέρετε διά τήν πρότριτα ?κδοθε?σα ?πόφαση το? Ε?ρωπαϊκο? Δικαστηρίου Δικαιωμάτων το? ?νθρώπου (ΕΔΔΑ) καί τήν σχέση της μέ τήν ΕΣΔΑ ?πιτρέψατέ μου νά παρατηρήσω ?τι κατά τρόπο ?νεξήγητο γιά ?ναν ?ξαιρέτου ?πιστημονικο? διαμετρήματος νομομαθ? ?πως ?σε?ς παρουσιάζονται ?ς δ?θεν τελεσίδικα καί ?μετάκλητα ?ποφασισθέντα, ?ν? γνωρίζετε καλ?ς ?τι ?ποτελο?ν πρωτοβάθμια κρίση ?ναντίον τ?ς ?ποία χωρε? ?φεσις ?νώπιον διευρημένης συνθέσεως το? ΕΔΔΑ καί α?τή τήν ?ρμοδιότητα τήν ?χετε ?σε?ς ?ς ?πουργός τ?ν ?ξωτερικ?ν ?γαπητέ κ. Πρόεδρε διότι ? ?πόθεση ε?ναι ?ρμοδιότητος το? ?πουργείου Σας διά τ?ς ε?δικ?ς νομικ?ς ?πηρεσίας καί το? τμήματος Δικαίου Ε?ρωπαϊκ?ς ?νώσεως καί σέ ?σ?ς ?νήκει ? νομική τεκμηρίωση τ?ν ?πιχειρημάτων τ?ς ?λληνικ?ς Δημοκρατίας ?λλά καί ? παρακολούθηση ?φαρμογ?ς τ?ν ?ποφάσεων το? ΕΔΔΑ.

Τό σχετικά πρόσφατο παράδειγμα τ?ς ?πoθέσεως Lautsi κατά ?ταλίας γιά τήν διατήρηση το? θρησκευτικο? συμβόλου το? ?σταυρωμένου στίς σχολικές α?θουσες δέν Σ?ς προβληματίζει κ. Πρόεδρε;

Διότι ?νετράπη πλήρως ? Πρωτοβάθμια κρίση ?πό τό τμ?μα ε?ρείας συνθέσεως το? ΕΔΔΑ μέ τήν ?πόφαση τ?ς 18/3/2011. Γνωρίζετε ?σφαλ?ς ?τι ο? ?ποφάσεις τ?ν Ε?ρωπαϊκ?ν Δικαστηρίων δέν βασίζονται μόνο σέ νομικά κριτήρια ?λλά καί σέ πολιτικές ?σορροπίες καί ?φείλουμε νά δείξουμε σεβασμό στήν χριστιανική κληρονομιά μας ?λλά καί στήν βούληση τ?ς πλειονότητος το? λαο? πού δέν ε?ναι ?σφαλ?ς τό λεκανοπέδιο τ?ς ?ττικ?ς μέ τήν τάση ?μογενοποιήσεως.

?ν τέλει ? ?λληνική Πολιτεία θά πρέπει νά ?φεσιβάλει α?τή τήν ?πόφαση παρουσιάζοντας ?σχυρή νομική καί ε?ρύτερη ?πιστημονική τεκμηρίωση διότι στό ?γγλικό κείμενο πού ?νέγνωσα καταγράφεται ? ?λλειψη πειστικ?ν ?πιχειρημάτων ?πό τούς ?κπροσώπους τ?ς ?λληνικ?ς Πολιτείας.

?σον ?φορ? στό ζήτημα τ?ς μή ?κτελέσεως προηγουμένων ?ποφάσεων το? ΕΔΔΑ τήν ?πάντηση τήν ?χετε δώσει ?σε?ς ?γαπητέ κ. Πρόεδρε κατά τήν διαδικασία το? Κοινοβουλευτικο? ?λέγχου σέ ?ρώτηση πού ε?χε καταθέσει ? Βουλευτής τ?ς ΝΔ κ. Ε?. Μπασιάκος.

Σύμφωνα μέ ?γγραφό Σας: «Ο? παραβάσεις πού ?κκρεμο?ν στό πλαίσιο το? ?ρθρου 260 ΣΛΕΕ τό ?πο?ο ?φορ? τήν ?πειλή προστίμων λόγ? μή ?κτέλεσης προηγουμένης ?πόφασης Δικαστηρίου τ?ς ΕΕ ε?ναι 12 ?ρμοδιότητος διαφόρων ?πουργείων» καί συνολικά ?χουν ?κδοθε? 480 ?ποφάσεις το? ΕΔΔΑ ε?ς βάρος τ?ς ?λληνικ?ς Πολιτείας.

?πομένως δέν νομίζετε ?τι ε?ναι καθαρή ?ποκρισία νά χρησιμοποιε?ται ?ς ?λλοθι ? πρωτόδικος ?πόφαση το? συγκεκριμένου Δικαστηρίου γιά τήν ?γκαθιδρυση ?ς θεσμο? «δικαίου» μι?ς ?νατροπ?ς το? ?νθρωπίνου προσώπου καί ?σφαλ?ς τ?ς ?ρθόδοξης ?ντολογίας.

Διερωτ?μαι δέν Σ?ς προβληματίζει ? ?ξαίρετος θέσις το? ΚΚΕ ?πί το? θέματος πού παρά τόν ?θεϊστικό του χαρακτ?ρα καί τόν ?νδοκοσμικό του ?γκλεισμό, στήν συγκεκριμένη α?τή ?πόθεση ?μιλε? μέ ?πόλυτη ?ρθοκρισία λέγοντας: «? καθένας μπορε? νά ?χει διαφορετικές σεξουαλικές ?πιλογές ?μως ? ?ναγνώριση α?τ?ς τ?ς σχέσης ε?ναι προσωπική ?πόθεση πού μπορε? ?διωτικά νά ρυθμιστε?... Ε?μαστε ?ρνητικοί α?τή ? προσωπική ?πόθεση νά μετατρέπεται σέ δημόσια καί νά θεσμοθετε?ται γιατί τότε παίρνει ?λλο χαρακτ?ρα» (Καθημερινή Κυριακ?ς 8/12/2013).

2. ?σφαλ?ς ? χριστιανισμός δέν ε?ναι ?θικισμός καί ε?σεβισμός ?λλά ?πως λέτε «μήνυμα καί ?λπίδα σωτηρίας μέσα ?πό τήν προσδοκία τ?ς ?ναστάσεως» ?μως δέν ε?ναι δυνατόν νά ?ποχωριστε? τ?ς ?θικ?ς διαστάσεως ?λων τ?ν θεμάτων διότι ? ?νηθικότης ?ποτελε? τήν ?μπρακτη ?ρνηση το? μηνύματος τ?ς ?ναστάσεως.

?σφαλ?ς ? ?ρθόδοξος Καθολική ?κκλησία πού ?ποτελε? τήν μόνη ?στορική συνέχεια τ?ς Μι?ς ?γίας Καθολικ?ς καί ?ποστολικ?ς ?κκλησίας τ?ν 10 πρώτων α?ώνων δέν ε?ναι ο?τε ?μιλος καθαρ?ν ο?τε elite ?γίων ?λλά «χώρα» μεταποιουμένων ?μαρτωλ?ν πού διά τ?ς μετανοίας ?ναλαμβάνουν τό «?ρχέτυπον κάλλος τ?ς ε?κόνος» καί μορφώνουν ?ντός των τόν τέλειον ?νθρωπον «ε?ς μέτρον ?λικίας το? πληρώματος το? Χριστο?».

Γνωρίζετε βεβαίως ?τι «τό σφάλλειν ?νθρώπινον, τό μετανοε?ν θε?ον καί τό ?μμένειν στήν ?μαρτία σατανικόν». ?λλωστε καί ? ?γιωτάτη ?ρθόδοξος ?κκλησία καί τό Κανονικό Της Δίκαιο δέν ?χουν δικανικό χαρακτήρα ?πως ο? στρεβλώσεις καί ο? σχάσεις το? Ρωμαιοκαθολικισμο? καί το? Προτεσταντισμο?, ?λλά σωτηριολογικό καί βεβαίως τό ?νθρώπινο πρόσωπο ?σο κατάστικτο ?πό γεώδη πάθη καί ?ν ε?ναι ?ποτελε? ε?κόνα το? α?ωνίου Θεο? καί δέν ?πάρχει ?μαρτία πού νά μήν θεραπεύεται ?πό τήν ?πειρη καί ?φατη ?γάπη το? Δημιουργο? το? ?νθρώπου.

?πομένως ? ?ληθής ?κκλησία το? Χριστο? δέν στηλιτεύει ποτέ τόν ?μαρτωλό τόν ?πο?ον καλε? διηνεκ?ς ε?ς μετάνοια ?λλά τήν γενεσιουργό α?τία τ?ς τραγικότητός του πού ε?ναι ? ?μαρτία ?πό τήν ?ποία ?πορρέει ? φθορά καί ? θάνατος.

Γι' α?τόν ?κριβ?ς τόν λόγο καί ? δική μας ?νσταση κ. Πρόεδρε γιά νά μήν καταστ? θεσμός «Δικαίου» τ?ς ?λληνορθόδοξης Πολιτείας μας, τήν ?ποίαν πολλοί δυστυχ?ς ?πιβουλεύονται ? βύθιος ?μαρτία τ?ς ?νατροπ?ς τ?ς ?νθρώπινης φυσιολογίας καί ?ντολογίας καί τ?ς παραχρήσεως τ?ν σωματικ?ν ?ργάνων.

?ν? ?λοι ?ναφέρονται ε?φήμως στόν λεγόμενο πατέρα τ?ς σύγχρονης ψυχανάλυσης Σίγκμουντ Φρόϋντ ? ?πο?ος στό βιβλίο του «Ε?σαγωγή στήν ψυχανάλυση» ?ναφέρει: «?πάρχουν κατηγορίες ?νθρωπίνων ?πάρξεων πού ? ζωή τους παρεκκλίνει ?πό τήν συνηθισμένη σεξουαλική ζωή κατά τον πιό κτυπητό τρόπο. Μία ?μάδα ?πό α?τούς τούς «διεστραμμένους» ?χει ?ξοστρακίσει τήν διαφορά τ?ν φύλων ?πό τή ζωή τους... Σ?α?τούς μονάχα τό δικό τους φ?λο προκαλε? πόθο.

Τά πρόσωπα α?τά παραιτο?νται ?πό κάθε συμμετοχή στήν ?ναπαραγωγή. Ο? ?νθρωποι α?τοί λέγονται ?μοφυλόφιλοι... ?νήκουν ?κε?νοι πού παραιτήθηκαν ?πό τήν ?νωση σεξουαλικ?ν ?ργάνων ? μέρη το? σώματος... ξεπερνώντας τίς ?νατομικές δυσκολίες καί κατανικώντας τή σχετική ?ποστροφή... Τώρα ποιά πρέπει ν?ναι ? στάση μας σ? α?τές τίς ?συνήθεις μορφές ?κανοποίησης; ? ?γανάκτηση καί ? ?κφραση τ?ς προσωπικ?ς μας ?ποστροφ?ς. Παραμένει νά ?ξηγήσουμε τήν ?παρξη τ?ν διαστροφ?ν καί νά τίς συσχετίσουμε μέ τήν ?μαλή σεξουαλικότητα... Πάντως τίς ?ποκαλο?με διεστραμμένες ?νάγκες».

Ποιός τό περίμενε, καί ?μως. Καταπέλτης κατά το? πάθους (Σίγκμουντ Φρόϋντ, Ε?σαγωγή στήν ψυχανάλυση, ?κδ. «Γκοβόστη», ?θήνα, σσ. 260-263, 270) παρασιωπο?ν ?ντέχνως τήν ?πιστημονική του θέση. Δέν θά διαλανθάνει ?σφαλ?ς τ?ς ?πιστημονικ?ς Σας συγκοτήσεως ? περιώνυμος ?ρισμός το? μεγάλου ?ταλο? ?γκληματολόγου Τσέζαρε Λομπρόζο (1~835-1909) «? ?ρρενοθήλυς κέκτηται τόν δυναμισμόν το? ?ρρενος καί τήν μοχθηρία το? θήλεως, δέν ?χει ο?δεμία ?θικήν ?ναστολήν καί ο?δέν μεταφυσικόν ?δε?δες» πού δεικνύει ?ναργ?ς τά τραγικά ?ποτελέσματα α?τ?ς τ?ς συμπεριφορ?ς.

3. ?ντύπωση προκαλε? ?γαπητέ κ. Πρόεδρε ? ?ρμηνεία πού δίδετε στό ?ρθρο 3 το? ?σχύοντος Συντάγματος διότι παρορ?ται ? ?ναγνώριση ?πικρατούσης θρησκείας καθώς καί ? πλήρης παρασιώπησις τ?ν σχέσεων συναλληλίας μεταξύ Πολιτείας καί ?κκλησίας στήν ?λλάδα πού καθιερώνει ? Καταστατικός Χάρτης τ?ς ?κκλησίας τ?ς ?λλάδος, τόν ?πο?ον ψήφισε ? Βουλή τ?ν ?λλήνων καί ε?ναι νόμος το? Κράτους ?ν ?σχύϊ καί ε?ναι κωμική ? προσπάθεια γνωστο? Καθηγητο? πού ?γραψε πρόσφατα ?τι τό ?ρθρο 2 το? συγκεκριμένου νόμου πού προβλέπει ?τι ? «?κκλησία τ?ς ?λλάδος συνεργάζεται μετά τ?ς Πολιτείας προκειμένου περί θεμάτων κοινο? ?νδιαφέροντος ... ?ς τ?ς ?ξυψώσεως το? θεσμο? το? γάμου καί τ?ς ο?κογένειας» (καί κατ' ?πέκταση το? ?νθρωπίνου προσώπου) δέν σημαίνει ?ποχρέωση τ?ς Πολιτείας νά μή νομοθετε? γιά τά συγκεκριμένα θέματα καταστρατηγόντας πλήρως καί ?νατρέποντας, τό δόγμα, τήν πίστη καί τό ?θος τ?ς ?κκλησίας.

Βέβαια ? κ. Καθηγητής δέν διασαφηνίζει τί ε?δους σχέσεις συναλληλίας ε?ναι α?τές. ?πομένως νομίζω ?τι διά τ?ν συγκεκριμένων νομικ?ν διατάξεων ?παντ?ται καί τό θέμα πού θέτετε γιά τό ζήτημα τ?ς θεοκρατίας πού ?μφανίζεται κατά βάσιν στό ?σλάμ πού ?ποτελε? πολιτικοστρατιωτικοθρησκευτικό μόρφωμα καί ο?δέποτε ?μφιλοχώρησε στήν ?γιωτάτη μας ?κκλησία διότι κατά τόν Γραφικό λόγο, τό Κανονικό μας Δίκαιο καί τό ?ν ?σχύϊ Συνταγμά μας ε?ναι σαφε?ς καί διακριτοί ο? ρόλοι ?κκλησίας καί Πολιτείας.

?πομιμνήσκω τόν Ζ΄ Κανόνα τ?ς ?γίας Δ΄ Ο?κουμενικ?ς Συνόδου πού διαλαμβάνει: «Τούς ?παξ ?ν Κλήρ? τεταγμένους καί μοναστάς, ?ρίσαμεν μήτε ?πί στρατείαν, μήτε ?πί ?ξίαν κοσμικήν ?ρχεσθαι. ? το?το τολμ?ντας καί μή μεταμελουμένους ... ?ναθεματίζεσθαι» καθώς καί τόν ?ερό Κανόνα ΠΓ΄ τ?ν ?γίων ?ποστόλων πού διακελεύει: «?πίσκοπος ? πρεσβύτερος ? διάκονος βουλόμενος ?μφότερα κατέχειν Ρωμαϊκήν καί ?ερατικήν διοίκησιν καθαιρε?σθω. Τά γάρ Καίσαρος Καίσαρι καί τά το? Θεο? τ? Θε?».

4. Συμφων? ?πολύτως μέ τήν ?ξαίρετη ?πισήμανσή Σας πού ?μάθατε ?πό τόν μακαριστό ?ξαίρετο ?ερέα πάππο Σας ?τι ? σχέση μας μέ τό Θεό ε?ναι «προσωπική, ?διαμεσολάβητη, διαρκής καί ?διάκοπη», ?λλά ?σως Σ?ς διαλανθάνει ?τι στήν ?κκλησία σωζόμεθα καί ?γιαζόμεθα ?χι ?ς ?τομα ?λλά ?ς μέλη το? σώματος το? Χριστο? καί ?τι ? κοινωνία μέ τό Θεό δέν ε?ναι ?προϋπόθετη καί ?τι ?πως σέ ?ναν ?ργανισμό ?πάρχει τό ?νοσιοποιητικό σύστημα γιά τήν ?ποφυγή τ?ν λοιμώξεων, ?τσι καί στόν ?ργανισμό τ?ς ?κκλησίας ?πάρχει ? θεσμός τ?ς ε?δικ?ς ?ερωσύνης πέραν τ?ς Γενικ?ς τ?ν πιστ?ν, πού ?χει ?κριβ?ς α?τό τό ?ργο γιά τήν διασφάλιση τ?ς ?λοκληρίας το? ?ερο? σώματος.

Γι' α?τόν ?κριβ?ς τό λόγο ?δόθη ?πό το? Χριστο? στούς ?ποστόλους καί τούς διαδόχους τους ?πισκόπους τό «δεσμε?ν καί λύειν» διά τ?ν συστατικ?ν λόγων το? ?. μυστηρίου τ?ς Μετανοίας: «λάβετε Πνε?μα ?γιον, ?ν τινων ?φ?τε τάς ?μαρτίας ?φίενται α?το?ς ?ν τιν?ν κρατ?τε κεκράτηνται» (?ω. κ΄20-22).

?πομένως ? ?ποστέρησις de facto τ?ς θείας χάριτος δέν ?φορ? στόν Θεό ? τίς προθέσεις Α?το? ?λλά ?ποτελε? συνάρτηση τ?ν ?πιλογ?ν το? ?μαρτάνοντος ?μετανοήτως ?νθρώπου καί ?κείνου ? ?πο?ος ?πενοχοποιε? τήν ?μαρτία καί τήν καθιστ? θεσμόν «δικαίου».

Γνωρίζοντας τόν χαρακτήρα Σας ?σφαλ?ς πιστεύω ?τι δέν θεωρε?τε ε?πρεπές ?λλά ?ξαιρέτως ?ποκριτικό ?πό τήν μία νά καταστρατηγο?με τήν ?νθρωπολογία καί τήν ?ντολογία τ?ς ?κκλησίας, νά ?πενοχοποιο?με τήν ?μαρτία πού ?δηγε? στόν θάνατο, νά ?μφανίζουμε τόν α?ώνιο καί ?φθιτο νόμο το? Θεο? ?ς δ?θεν παρελθοντολογία καί τήν ?δία στιγμή γιά ψηφοθηρικούς λόγους νά ?πιδιώκουμε πρωτοκαθεδρίες ?ντός το? ?κκλησιαστικο? σώματος γιά νά ?ρμηνεύσω καί τήν ?ννοια το? «?φορισμο?» πού ?ξήγγειλα.

5. Τέλος ?πευθύνθην στόν ?γαπητό φίλο καί Πρόεδρο καί ?πουργό τ?ς Κυβερνήσεως ?ς φίλος καί διαποιμαίνων ?εράρχης τ?ς ?κκλησίας ?ποβάλων παράκληση καταθέτοντας τήν διαχρονική πίστη τ?ς ?κκλησίας καί κατά τα?τα δέν θεωρ? ?τι παρεβίασα τήν Κανονική τάξι.

Ε?χόμενος καλές ?ορτές καί καλή ?πιτυχία στό πολυεύθυνο καί πολύμοχθο ?ργο Σας διατελ?,

Μετά τιμ?ς καί ε?χ?ν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ? Πειραι?ς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

 

TAGS:

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα