67908890
Πολιτική

Αλλάζει η Πολιτική Προστασία - Τα 10 σημεία του νομοσχεδίου για την αποφυγή τραγωδιών όπως στο Μάτι

Στην αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος Πολιτικής Προστασίας της χώρας, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον δυσάρεστες καταστάσεις, όπως αυτές που οδήγησαν στις τραγωδίες στη Μάνδρα και στο Μάτι, προχωρούν η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Αυτή ήταν, εξάλλου, και η προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης, η οποία γίνεται πράξη έπειτα από μόλις έξι μήνες, με την κατάθεση στη Βουλή του νέου σχεδίου νόμου με τίτλο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις»

Το νοµοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή αναµένεται να ψηφιστεί από την Ολοµέλεια του Κοινοβουλίου την επόµενη εβδοµάδα, στις 4 Φεβρουαρίου 2020. «Ηταν σαφής η προεκλογική δέσµευση της νέας διακυβέρνησης να αισθανθούν και πάλι ασφάλεια οι Ελληνες πολίτες, µε την Πολιτεία πραγµατικά παρούσα, να εγγυάται την προστασία της ζωής και της περιουσίας τους, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Από την πρώτη στιγµή που ανέλαβε καθήκοντα η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έγινε µια συστηµατική προσπάθεια υλοποίησης της δέσµευσης αυτής και είµαι ιδιαίτερα υπερήφανος για όλη την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει για να φτάσουµε σήµερα εδώ», δήλωσε σχετικά στα «Π» ο γενικός γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς. Οι κυριότερες τοµές που εισάγει το νοµοσχέδιο και σας παρουσιάζουν τα «Π» είναι:

1. Αναβαθµίζεται ο θεσµός της Πολιτικής Προστασίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µέσω µιας κάθετης δοµής σε τρία επίπεδα, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό, και µε 4 άξονες, πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση. Συστήνονται 13 περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων, τα οποία στελεχώνονται µε εξειδικευµένο προσωπικό και προηγµένα συστήµατα επικοινωνίας.

2. ∆ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην πρόληψη και αυτό επιτυγχάνεται µε τη δηµιουργία της επιτελικής δοµής ΕΣΠΑ Πολιτικής Προστασίας, του Επιχειρησιακού Ταµείου Πρόληψης και Αντιµετώπισης Κινδύνων, καθώς και του Κέντρου Μελετών ∆ιαχείρισης Κρίσεων.

3. Πλέον, υπάρχει δυνατότητα κήρυξης µιας περιοχής σε κατάσταση κινητοποίησης, σε περίπτωση επαπειλούµενου κινδύνου, και συστήνεται η Επιτροπή Εκτίµησης Κινδύνου στη ΓΓΠΠ.

4. Εξασφαλίζεται η διασύνδεση µε την επιστηµονική κοινότητα. Ιδρύεται Μόνιµο Επιστηµονικό Συµβούλιο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο θα συµβάλει σηµαντικά στη διασύνδεση µε την επιστηµονική κοινότητα. Συστήνεται, επίσης, Εθνική Βάση ∆εδοµένων Κινδύνων και Απειλών, σύµφωνα µε τον επιχειρησιακό Εθνικό Σχεδιασµό Πολιτικής Προστασίας.

5. Το Πυροσβεστικό Σώµα, ως βασική επιχειρησιακή δοµή της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, µετασχηµατίζεται σε ένα ολιστικά λειτουργικό και ευέλικτο Σώµα µε προτεραιότητα και σηµείο αναφοράς τον πολίτη, την περιουσία του και την προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας.

ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ Γ.Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Ήταν σαφής η προεκλογική δέσμευση της νέας διακυβέρνησης να αισθανθούν και πάλι ασφάλεια οι Έλληνες πολίτες


6. ∆ιασφαλίζεται ο επιχειρησιακός συντονισµός, µέσω της σύστασης του ΕΣΚΕ∆ΙΚ (Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και ∆ιαχείρισης Κρίσεων), που προήλθε από την ενοποίηση 3 διαφορετικών Κέντρων Επιχειρήσεων, ενώ επέρχεται καθετοποίηση της διοικητικής και επιχειρησιακής οργάνωσης σε επίπεδο διαχείρισης της πληροφορίας και άµεσης ανταπόκρισης.

7. Ιδρύεται η Εθνική Σχολή ∆ιαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Καταστροφών, που θα αποτελεί το φυτώριο πιστοποιηµένης εκπαίδευσης και γνώσης για όλο το πυροσβεστικό προσωπικό, τους εµπλεκόµενους σε ζητήµατα πολιτικής προστασίας φορείς και τους ενεργούς, µέσω εθελοντικών οµάδων, υπό την καθοδήγηση από επιστηµονικό συµβούλιο µε εγνωσµένου κύρους καθηγητές ∆ΕΠ.

8. Ο εθελοντισµός αναδεικνύεται και επιβραβεύεται ως ύψιστη αρχή κοινωνικής συνείδησης µέσω της δωρεάν εκπαίδευσης στην Ακαδηµία Πολιτικής Προστασίας.

9. Καθιερώνεται ένα πρωτοποριακό για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση σύστηµα αξιολόγησης προσωπικού (climaxmatrix) µε διαφάνεια µέσω µετρήσιµων δεικτών απόδοσης που εξασφαλίζουν ότι η αξιοσύνη θα επιβραβεύεται.

10. Εκσυγχρονίζονται επιτελικές δοµές, καταργούνται και συγχωνεύονται δοµές αλληλεπικαλυπτόµενων αρµοδιοτήτων και αξιοποιούνται σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία για την ηλεκτρονική κατάθεση δικαιολογητικών πρόσληψης µέσω πανελληνίων εξετάσεων, τη σύνταξη ηλεκτρονικών ατοµικών βιβλιαρίων υπηρεσιακών µεταβολών και την ηλεκτρονική διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού. Τέλος, σηµειώνεται ότι τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η επιστηµονική κοινότητα, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι εµπλεκόµενοι µε θέµατα Πολιτικής Προστασίας φορείς, καθώς και οι Ενώσεις και Οµοσπονδίες των στελεχών του Π.Σ., τα εργατικά κέντρα, οι ενώσεις των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού της χώρας µας, µε δηµόσιες ανακοινώσεις, έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στο νέο πλαίσιο για τη θωράκιση της χώρας.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» στις 1/2