Με στόχο την οριστική επίλυση των σοβαρών προβληµάτων που ταλαιπωρούν επί δεκαετίες τη ∆υτική Αττική, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, παρουσίασε ολιστικό αναπτυξιακό πρόγραµµα ύψους 545 εκατ. ευρώ για την αναβάθµιση της περιοχής, υλοποιώντας µία από τις βασικές προεκλογικές δεσµεύσεις του προς τους πολίτες, ότι κατά την επόµενη πενταετία κανένας πολίτης του λεκανοπεδίου δεν θα µείνει πίσω.

Το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Αττικής, που ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου, διαρθρώνεται σε πέντε κεντρικούς πυλώνες, για καθέναν από τον οποίο θα υπάρχει επιµερισµένος προϋπολογισµός για την εκπόνηση συγκεκριµένων έργων εντός αυστηρών χρονοδιαγραµµάτων. Θα εξελιχθεί δε σε βάθος πενταετίας, φιλοδοξώντας να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία, ούτως ώστε να αποτελέσουν παρελθόν τα προβλήµατα που για δεκαετίες βασάνιζαν τους κατοίκους, χωρίς να έχει ληφθεί ποτέ συστηµατική µέριµνα για την επίλυσή τους (υψηλή ανεργία, χαµηλό µέσο εισόδηµα, µεγάλος αριθµός ευάλωτων πολιτών).

Αλλωστε, όπως τόνισε ο περιφερειάρχης, το πρόγραµµα θα είναι πολυταµειακό, καθώς για την υλοποίησή του θα αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιµος πόρος από όλες τις χρηµατοδοτικές πηγές (εθνικοί πόροι και ευρωπαϊκά κονδύλια), ενώ προβλέπεται ετήσια αναθεώρηση και άντληση πρόσθετων πόρων, όπου αυτό απαιτείται. «Ξεκινάµε από τη ∆υτική Αττική, για να σχεδιάσουµε το αύριο. Το οφείλουµε σε καθέναν από τους 164.000 κατοίκους της ξεχωριστά», επεσήµανε στην εισήγησή του ο περιφερειάρχης Αττικής, υπογραµµίζοντας ότι µέσα από αυτό το πρόγραµµα δίνεται οριστική διέξοδος στα προβλήµατα που όλες ανεξαιρέτως οι παρατάξεις ανέδειξαν κατά την προεκλογική περίοδο.

Στρατηγικά πλεονεκτήματα

Αφετηρία για την υλοποίηση του φιλόδοξου πρότζεκτ είναι η συστηµατική αξιοποίηση των στρατηγικών πλεονεκτηµάτων της ∆υτικής Αττικής, όπως η λειτουργία στην περιοχή των περισσότερων παραγωγικών µονάδων της Περιφέρειας, οι µεγάλοι πνεύµονες πρασίνου και ο δυναµικός πρωτογενής τοµέας. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις εξαγγελίες του κ. Χαρδαλιά, στον τοµέα της οδικής ασφάλειας και των υποδοµών θα διατεθούν 164 εκατ. ευρώ για την αναβάθµιση τµηµάτων της παλαιάς εθνικής οδού, τη δηµιουργία ανισόπεδων κόµβων σε σηµεία υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου, την αποκατάσταση φθορών και στηθαίων στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας της Περιφέρειας, καθώς και τη διαπλάτυνση και επανασχεδίαση δρόµων στους δήµους της περιοχής. ∆εύτερον, ενισχύονται µε έργα ύψους 144,05 εκατ. ευρώ η αντιπληµµυρική θωράκιση και η προστασία των πολιτών από τις συνέπειες της κλιµατικής κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο, προγραµµατίζονται αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις και κατασκευή δικτύων απορροής οµβρίων υδάτων σε όλους τους δήµους της ∆υτικής Αττικής, οριοθετήσεις, διευθετήσεις και εντατικοποίηση καθαρισµού ρεµάτων, αλλά και η εκπόνηση ολοκληρωµένων µελετών για έργα ανάσχεσης και απορροής. Επιπλέον, δίνεται έµφαση στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής µε έργα ύψους 122,3 εκατ. ευρώ, στα οποία περιλαµβάνονται η αναβάθµιση των υποδοµών επεξεργασίας λυµάτων, η δηµιουργία τροφοδοτικού αγωγού της ΕΥ∆ΑΠ και ο εκσυγχρονισµός των δικτύων ύδρευσης. Επίσης, η ουσιαστική επένδυση σε προµήθεια εξοπλισµού και ενηµερωτικές δράσεις για την ανακύκλωση και την πολιτική προστασία, οι αστικές αναπλάσεις, η αναβάθµιση σχολικών και αθλητικών εγκαταστάσεων και η ανάδειξη περιαστικών δασών και πολιτιστικών τοποσήµων.

Βρεφονηπιακοί σταθμοί

Παράλληλα, στο πρόγραµµα µπαίνει στο επίκεντρο η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, µε στοχευµένες δράσεις προϋπολογισµού 67 εκατ. ευρώ. Σε αυτή την κατεύθυνση, προγραµµατίζεται η δηµιουργία νέων και ο εκσυγχρονισµός υφιστάµενων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών και σχολικών µονάδων, η κατασκευή υποδοµών Πρωτοβάθµιας Υγείας και η προµήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισµού, η επέκταση της στήριξης των κοινωνικών δοµών για την αντιµετώπιση της φτώχειας και του αποκλεισµού, καθώς και η αναβαθµισµένη αρωγή στις ευάλωτες οικογένειες µέσω ΤΕΒΑ. Τέλος, δίνεται νέα ώθηση στην επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό, µε 18 εκατοµµύρια ευρώ να κατευθύνονται στην ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, στη συνεργασία δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην έρευνα και τους τοµείς εξειδίκευσης της περιοχής και στην παροχή σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις. Μάλιστα, στο πλαίσιο του προγράµµατος έχει επίσης προϋπολογιστεί ένα πρόσθετο κονδύλι ύψους 30 εκατ. ευρώ, το οποίο θα διατεθεί, σε συνεννόηση µε τους δήµους της ∆υτικής Αττικής, για επιπλέον τεχνικές παρεµβάσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παραπολιτικά