Προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατέθεσε η Κεντρική Ενωση ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε), µε αίτηµα την ακύρωση του τέλους-ποινής των 240 εκατ. ευρώ που επέβαλε το υπουργείο Εσωτερικών στους δήµους για την ταφή απορριµµάτων.

Μαζί µε την ΚΕ∆Ε προσέφυγαν 164 δήµοι της χώρας κατά της υποχρεωτικής (και αναδροµικής) καταβολής του τέλους ταφής απορριµµάτων. Ας σηµειωθεί ότι η διάταξη αυτή παρέµενε ανενεργή από το 2012 και ενεργοποιήθηκε το 2023. Το υπουργείο Εσωτερικών ενεργοποίησε τη συγκεκριµένη διάταξη ως µέτρο συµµόρφωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να µειωθεί ο όγκος των απορριµµάτων που καταλήγει προς τελική διάθεση στον ΧΥΤΑ της Φυλής. Πριν η ΚΕ∆Ε καταθέσει την προσφυγή, πραγµατοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα ηµερίδες, προκειµένου να ενηµερωθούν οι αιρετοί για τις συνέπειες που θα επιφέρει η παρακράτηση µέρους των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στη λειτουργικότητα των δήµων.

«Συνεπείς στις αυτοδιοικητικές µας θέσεις, ΚΕ∆Ε και 164 δήµοι καταθέσαµε σήµερα στο ΣτΕ αίτηση ακύρωσης της επιβολής του τέλους ταφής των απορριµµάτων, προκειµένου να αρθεί ένα άδικο και αντισυνταγµατικό µέτρο σε βάρος των δήµων και των δηµοτών µας. Αδικο, γιατί στην πραγµατικότητα το κεντρικό κράτος, προκειµένου να καλύψει τις ευθύνες και την αποτυχία του να λύσει το διαχρονικό και διακυβερνητικό πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων, τις µεταθέτει στους δήµους, επιβαρύνοντας τους προϋπολογισµούς τους µόνο για το 2024 µε το ποσό των 240 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, εξωθεί τους δήµους, οι οποίοι θα βρεθούν µε προϋπολογισµούς στο κόκκινο, να µετακυλήσουν το κόστος του τέλους ταφής στους δηµότες, χωρίς να γνωρίζουν αν και πότε θα τους επιστραφούν ανταποδοτικές υπηρεσίες», δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε και δήµαρχος Αµπελοκήπων-Μενεµένης, Λάζαρος Κυρίζογλου.

Να σηµειωθεί ότι το τέλος ταφής απορριµµάτων επιβάλλεται στους Φορείς ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ∆ΣΑ) και στους δήµους ή στα νοµικά πρόσωπα που ανήκουν στους ΟΤΑ και ασκούν τις αρµοδιότητες των ΦΟ∆ΣΑ. Το τέλος ταφής απορριµµάτων έχει οριστεί σε 20 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων από 1ης/1/2022 και αυξάνεται ετησίως κατά 5 ευρώ ανά τόνο και έως την τιµή των 35 ευρώ ανά τόνο το 2025. Από την 1η/1/2026 το τέλος ταφής ορίζεται σε 45 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται στην τιµή των 55 ευρώ ανά τόνο από την 1η/1/2027, η οποία και παραµένει σταθερή για τα επόµενα έτη. Αν τελικά η προσφυγή της ΚΕ∆Ε και των δήµων στο ΣτΕ απορριφθεί, τότε οι τελευταίοι θα είναι αναγκασµένοι να µετακυλήσουν τα ποσά που τους παρακρατούνται από το υπουργείο Εσωτερικών στα δηµοτικά τέλη που πληρώνει ο κάθε δηµότης-κάτοικος µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ.