Η δηµοσιογραφική έρευνα από τα «Π» για το θέµα των µπλέ κάδων συνεχίζεται και συνεχώς αποκαλύπτει σοβαρά θέµατα που επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει σωρεία µεγάλων σκανδάλων που γίνονται και καλύπτονταν, όλα τα χρόνια, από µια οµάδα υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) αλλά και από τις διοικήσεις του ΕΟΑΝ.

Τα ΠΑΡΑΠΟΛΟΤΙΚΑ στις 21 Νοεµβρίου, αποκάλυψαν, κατ’ αποκλειστικότητα, ότι οι εισηγήτριες του ΕΟΑΝ Τριανταφυλλιά (Ρόζυ) Χαριτοπούλου και Αργυρώ Ρεµούνδου, που συνέταξαν και υπέγραψαν την «περίεργη» θετική εισήγηση για τους µπλε κάδους (ξεχνώντας ότι η ΕΕΑΑ Α.Ε. χρωστάει 87 εκατ. ευρώ στους δήµους) είναι οι µοναδικές υπάλληλοι, από όλους τους υπαλλήλους, του ΕΟΑΝ που έχουν λάβει πολύ σηµαντικά ποσά δηµόσιου χρήµατος χαριστικά και χωρίς να τα δικαιούνται.


Σύµφωνα µε την αποκαλυπτική έρευνα των «Π», προέκυψε ότι µόνο οι δύο συγκεκριµένες υπάλληλοι του ΕΟΑΝ έχουν αχρεωστήτως εισπράξει µεγάλα ποσά, καθόσον λάµβαναν προσαύξηση µισθοδοσίας λόγω προσωπικής διαφοράς, παρόλο που δεν τη δικαιούνταν, όπως βεβαιώνεται µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 2/89323/∆ΕΠ/5.2.2020 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς τον ΕΟΑΝ. Παρά τη λήψη του συγκεκριµένου εγγράφου, ο διευθύνων σύµβουλος του ΕΟΑΝ, Ιωάννης Σιδέρης, συνέχιζε να υπογράφει τις µισθοδοσίες µε την παράνοµη προσωπική διαφορά. Οµως, οι «συµπτώσεις» και τα «τυχαία γεγονότα» για τις δύο συγκεκριµένες υπαλλήλους - εισηγήτριες του ΕΟΑΝ δεν σταµατούν στην αποκάλυψη των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Η συνέχιση της δηµοσιογραφικής έρευνας των «Π» ανέδειξε και άλλη µία σηµαντική παρανοµία. Σήµερα τα «Π» αποκαλύπτουν, κατ’ αποκλειστικότητα, ότι η Τριανταφυλλιά (Ρόζυ) Χαριτοπούλου και η Αργυρώ Ρεµούνδου έχουν µεταταχθεί παράνοµα στον ΕΟΑΝ, επί ΣΥΡΙΖΑ και υπουργίας Σωκράτη Φάµελλου (αναπληρωτή υπουργός Περιβάλλοντος).

ζδφβ
Οι μετατάξεις των δύο υπαλλήλων, όπως δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι υπάλληλοι Χαριτοπούλου και Ρεµούνδου ήταν αποσπασµένες στον ΕΟΑΝ, η πρώτη από την ΜΟ∆ Α.Ε. από το 2012 και η δεύτερη από το ΕΣΥΠ από το 2013.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Καθόσον οι συγκεκριµένες υπάλληλοι ήταν αποσπασµένες στον ΕΟΑΝ, ψηφίστηκε ο νόµος 4440/2016 (ΦΕΚ Α’ 224/2016) µε τίτλο «Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας (ΕΣΚ) στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση». Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον νόµο 4440/2016, δεν επιτρεπόταν η µετάταξη υπαλλήλων στην ίδια υπηρεσία που ήταν ήδη αποσπασµένοι. Κατ’ εξαίρεση της διάταξης αυτής, σύµφωνα µε το Αρθρο 18, «Μεταβατικές διατάξεις» του νόµου», επιτρέπονταν τα ακόλουθα: «Τακτικοί υπάλληλοι δηµοσίων υπηρεσιών, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και ΝΠΙ∆ που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι αποσπασµένοι µε γενικές ή ειδικές διατάξεις σε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού επιτρέπεται να µεταταγούν µε αίτησή τους στην υπηρεσία που είναι αποσπασµένοι, µετά από γνώµη του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου, εφόσον υφίσταται. Η αίτηση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η µετάταξη γίνεται µε απόφαση των οικείων υπουργών». Οσοι υπάλληλοι δεν ενέπιπταν στη συγκεκριµένη εξαίρεση υποχρεούνταν να επιστρέψουν στην υπηρεσία στην οποία ανήκε η οργανική θέση τους µέχρι τις 15/4/2017, ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του ΕΣΚ.

∆ηλαδή, η µετάταξη ενός υπαλλήλου στον φορέα που ήταν ήδη αποσπασµένος, κατά την ηµεροµηνία ψήφισης του νόµου 4440/2016, επιτρεπόταν µόνο εφόσον ο υπάλληλος ήταν αποσπασµένος σε δηµόσια υπηρεσία, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού! ∆ηλαδή, η συγκεκριµένη εξαίρεση δεν ίσχυε για υπάλληλο που ήταν αποσπασµένος σε ΝΠΙ∆, όπως είναι ο ΕΟΑΝ! Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τον νόµο, η Τριανταφυλλιά (Ρόζυ) Χαριτοπούλου θα έπρεπε να είχε επιστρέψει στη ΜΟ∆ Α.Ε. µέχρι τις 15/4/2017, ενώ την ίδια ηµεροµηνία θα έπρεπε να είχε επιστρέψει η Αργυρώ Ρεµούνδου στο ΕΣΥΠ.
Οµως, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως πολλάκις αποδείχθηκε, οι νόµοι ίσχυαν για τους άλλους και όχι για τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ.

Ετσι, κατά παράβαση του νόµου 4440/2016, για τη δηµόσιο υπάλληλο Τριανταφυλλιά (Ρόζυ) Χαριτοπούλου του Μιχαήλ - Στυλιανού εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. κοινή υπουργική απόφαση 19854/20.4.2017 (ΦΕΚ Γ 447/2017) για µετάταξη στον ΕΟΑΝ, όπου ήδη ήταν αποσπασµένη, ενώ ψευδώς αναφέρθηκε στην υπουργική απόφαση ότι έγινε χρήση των διατάξεων του Αρθρου 18 του νόµου 4440/2016, καθόσον το συγκεκριµένο άρθρο δεν µπορούσε να εφαρµοστεί στον ΕΟΑΝ, που είναι ΝΠΙ∆. Αντίστοιχα, κατά παράβαση του νόµου 4440/2016, για τη δηµόσιο υπάλληλο Αργυρώ Ρεµούνδου του ∆ηµητρίου εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. κοινή υπουργική απόφαση 19853/20.4.2017 (ΦΕΚ Γ 452/2017) για µετάταξη στον ΕΟΑΝ, όπου ήδη ήταν αποσπασµένη.

Ανώτατα στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος τόνισαν στα «Π» ότι η υπόθεση µε την παράνοµη µετάταξη της Χαριτοπούλου και της Ρεµούνδου στον ΕΟΑΝ τούς ήταν γνωστή, ενώ καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση έπαιξε η γνωστή εταιρεία lobbying V+O των µπλε κάδων, που είχε άριστες σχέσεις µε το σύστηµα ΣΥΡΙΖΑ.

Ανάκληση παράνομης μετάταξης εντός πενταετίας

Το ερώτημα που τέθηκε από τα «Π» σε κορυφαίους νοµικούς του ∆ιοικητικού αλλά και του Εργατικού ∆ικαίου είναι τι προβλέπεται για τις παράνοµες µετατάξεις δηµοσίων υπαλλήλων. Τόνισαν ότι: «Οπως παγίως γίνεται δεκτό από τη νοµολογία του ΣτΕ, η µετάταξη δηµοσίου υπαλλήλου αναλύεται θεωρητικώς (εν είδει πλάσµατος ∆ικαίου) σε απόλυση από µια θέση και διορισµό σε οµοιόβαθµη θέση».

Επιπρόσθετα, τόνισαν στα «Π» ότι, µε δεδοµένο ότι η µετάταξη ενός/µιας υπαλλήλου είναι ατοµική διοικητική πράξη, αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε πολλές γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, «κατά γενική αρχή του ∆ιοικητικού ∆ικαίου, η ανάκληση των παράνοµων ή πληµµελών ατοµικών διοικητικών πράξεων επιτρέπεται ελεύθερα, ανεξάρτητα από το εάν από τις πράξεις αυτές έχουν απορρεύσει δικαιώµατα των διοικουµένων, εφόσον η ανάκληση γίνεται µέσα σε εύλογο χρόνο (ο οποίος σύµφωνα µε την ίδια γνωµοδότηση είναι πέντε έτη) από την έκδοσή τους (ΣτΕ 598/1987, 380/1988, 2904/2008)».

Είναι απορίας άξιον γιατί τόσες παράνομες πράξεις αφορούσαν αποκλειστικά τις δύο συγκεκριμένες υπαλλήλους του ΕΟΑΝ


∆ηλαδή, η έγκαιρη δηµοσιογραφική έρευνα των «Π» θα οδηγήσει στην ανάκληση των δύο παράνοµων µετατάξεων της Χαριτοπούλου και της Ρεµούνδου στον ΕΟΑΝ, που διήρκεσαν σχεδόν τριάµισι χρόνια!

Είναι απορίας άξιον γιατί τόσες παράνοµες πράξεις, από παράνοµες µετατάξεις έως παρανόµως και αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά µισθοδοσίας, αφορούσαν αποκλειστικά τις δύο συγκεκριµένες υπαλλήλους του ΕΟΑΝ, Τριανταφυλλιά (Ρόζυ) Χαριτοπούλου και Αργυρώ Ρεµούνδου. Σύµφωνα µε ανώτατα στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος, «η Χαριτοπούλου και η Ρεµούνδου είναι οι σταθεροί κρίκοι της αλυσίδας που προωθούν το σύστηµα των µπλε κάδων, ενώ κάθε φορά στην παρέα προστίθεται κάποιος από την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΕΝ. και κάποιος από τη διοίκηση του ΕΟΑΝ. Σήµερα οι πρόσθετοι κρίκοι είναι ο διευθύνων σύµβουλος του ΕΟΑΝ, Ιωάννης Σιδέρης, αλλά και ο φερόµενος «ατζέντης των µπλε κάδων», ο Μανώλης Γραφάκος (φωτ.), ενώ όλα συντονίζονται από τον κύριο Θωµά της V+O».

Οπως έχουν γράψει τα «Π», είναι σαφές ότι πλέον έχει ανοίξει ο «ασκός του Αιόλου» και έχουν ανοίξει τα στόµατα στον ΕΟΑΝ και στο υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ ο φάκελος που επεξεργάζονται οι αρµόδιες δηµόσιες Αρχές συνεχώς µεγαλώνει από τη δηµοσιογραφική έρευνα. Ως συνέπεια των σηµερινών αποκαλύψεων, ο εποπτεύων υπουργός, Κωστής Χατζηδάκης, δεν έχει άλλη επιλογή από την ανάκληση των παράνοµων µετατάξεων µε κοινή υπουργική απόφαση, που θα πρέπει να υπογράψει µαζί µε τον υπουργό Αδωνι Γεωργιάδη (αφού τόσο η ΜΟ∆ Α.Ε. όσο και ο ΕΣΥΠ εποπτεύονται από το υπουργείο Ανάπτυξης).