Δύο αλλά όχι ξένοι
Δύο αλλά όχι ξένοι Σπύρος Χαριτάτος Μπάγια Αντωνοπούλου
enoples_dynameis
Ελλάδα

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια ο Διακλαδικός Κανονισμός Πειθαρχίας Ενόπλων Δυνάμεων

Πρόκειται για έναν Κανονισμό Πειθαρχίας, με τον οποίο καταργούνται παλαιά ή ανενεργά ή ανεφάρμοστα λόγω εποχής άρθρα

Ο νέος «Διακλαδικός Κανονισμός Πειθαρχίας Ενόπλων Δυνάμεων » αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» και με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα αυτού καταργούνται άρθρα προηγούμενων Προεδρικών Διαταγμάτων, Αναγκαστικών Νόμων και Νομοθετικών Διαταγμάτων από το 1930 (!) έως το 2009 και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 120/ 22-06-2022, τ. Α’) ημερομηνία έναρξης ισχύος του, που θεωρείται και η ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του.

Πρόκειται δηλαδή για ένα Κανονισμό Πειθαρχίας, με τον οποίο καταργούνται παλαιά ή ανενεργά ή ανεφάρμοστα λόγω εποχής άρθρα και προσαρμόζεται στις τρέχουσες απαιτήσεις των ΕΔ του πρώτου τετάρτου του 21ου αιώνος, στον κρίσιμο τομέα της πειθαρχίας του στρατεύματος.

Αντιγράφουμε από την ανάρτηση στη «Διαύγεια» τα εξής:

«Ο Κανονισμός εφαρμόζεται στο σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) ανεξάρτητα από τον Κλάδο που ανήκει, πλην των σπουδαστών των παραγωγικών σχολών αξιωματικών και υπαξιωματικών, το πειθαρχικό δίκαιο των οποίων διέπεται από τους οργανισμούς των αντίστοιχων σχολών.

Στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) επιβάλλονται οι συνήθεις και οι καταστατικές ποινές που προβλέπονται για τους οπλίτες θητείας κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό.

Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τις ανακριτικές πράξεις ή την ποινική δίωξη που ενδεχομένως ασκείται παράλληλα ή έχει ασκηθεί επί της υπόθεσης. Η ποινική καταδίκη δεν έχει ως απαραίτητη συνέπεια την επιβολή πειθαρχικής ποινής.

Η πειθαρχική δίωξη ασκείται αμελλητί. Αρχίζει με την έκδοση της κλήσης σε απολογία ή την πράξη παραπομπής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και περατώνεται με τη θέση της υπόθεσης στο αρχείο ή την έκδοση ανέκκλητης ενώπιον της διοίκησης απόφασης πειθαρχικού οργάνου.

Καμία πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται αν δεν κληθεί προηγουμένως ο πειθαρχικά διωκόμενος σε απολογία. Οι ποινές επιβάλλονται κατόπιν δίκαιης και αμερόληπτης κρίσης και αφού προηγουμένως συνεκτιμηθεί κάθε βάσιμο ελαφρυντικό στοιχείο.

Στο πλαίσιο της πειθαρχικής διαδικασίας, Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) διενεργείται κάθε φορά που υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος.

Απλή Διοικητική Εξέταση (ΑΔΕ) διενεργείται όταν πρόκειται για γεγονότα μικρής σημασίας για τα οποία δεν κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια ΕΔΕ. Η ΑΔΕ διενεργείται από αξιωματικό ή ανθυπασπιστή. Ο διενεργών την ΑΔΕ ακολουθεί τις βασικές αρχές διενέργειας και υποβολής της ΕΔΕ, πλην όμως δεν λαμβάνονται έγγραφες ένορκες μαρτυρικές καταθέσεις. Εάν από το πόρισμα της ΑΔΕ προκύπτει ότι η υπόθεση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, τότε με ευθύνη αυτού που την διέταξε δύναται να μετατρέπεται σε ΕΔΕ.

Πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται κατά κατηγορία τα ακόλουθα:

α. Από ανώτερο προς τους κατωτέρους του:

- Η χαλαρότητα, η αδράνεια και η αδιαφορία σχετικά με τη διοίκηση,

- Η κατάχρηση εξουσίας,

- Η βάναυση ή υβριστική συμπεριφορά,

- Η αδικία κατά την επιβολή ποινών,

- Η μεροληπτική αντιμετώπιση και η έλλειψη αντικειμενικότητας στη μεταχείριση των κατωτέρων,

- Η αποδοχή δώρων, πλην εθιμοτυπικών περιπτώσεων, και η λήψη δανείων από τους κατώτερους,

- Η αδιαφορία για την τήρηση των γενικών κανόνων πειθαρχίας και συμπεριφοράς από τους κατώτερους,

- Η στενή οικειότητα με τους κατώτερους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας,

- Η αποσιώπηση και απόκρυψη οποιουδήποτε θέματος που σχετίζεται με παράπονα των υφισταμένων,

- Κάθε πράξη που είναι δυνατό να μειώσει το κύρος ή την εξουσία του,

β. Από τον κατώτερο προς τους ανωτέρους του:

- Η αυθάδεια,

- Η απροθυμία, η αδιαφορία, η δυστροπία και η καθυστέρηση στην εκτέλεση διαταγής,

- Η επίκριση και ο σχολιασμός διαταγών ή ενεργειών των ανωτέρων,

- Η κολακεία και η προσφορά δώρων, πλην εθιμοτυπικών περιπτώσεων,

- Η μη απονομή του χαιρετισμού και η αδιαφορία για την τήρηση των τύπων εκδήλωσης σεβασμού στους ανωτέρους,

- Η υπέρβαση της ιεραρχίας και η χρησιμοποίηση πλαγίων μέσων,

- Η έλλειψη σεβασμού και υπακοής,

- Από κάθε στρατιωτικό:

- Η παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος, όπως προσδιορίζεται βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις, τους κανονισμούς και τις διαταγές της Υπηρεσίας,

- Η απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του και εξ αφορμής αυτών,

- Η χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων για την απόκτηση υπηρεσιακής εύνοιας ή την πρόκληση ή ματαίωση διαταγής της Υπηρεσίας,

- Η αδικαιολόγητη απουσία από τα προσκλητήρια, την εκπαίδευση ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία,

- Η αμέλεια και η αδιαφορία στην εργασία ή την εκπαίδευση και γενικά η κακή θέληση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων,

- Η άσκηση επιχειρηματικής ή οποιασδήποτε κερδοσκοπικής δραστηριότητας μέσω συμμετοχής σε επιστημονικές, αθλητικές ή επαγγελματικές ενώσεις, συνδέσμους ή ιδρύματα,

- Η δήλωση ή δημοσίευση άποψης, η οποία στρέφεται κατά της μορφής του πολιτεύματος, του θεσμού των ΕΔ και των πολιτειακών αρχών ή βλάπτει την ασφάλεια της χώρας και θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της,

- Η εξάσκηση οποιουδήποτε αμειβόμενου επαγγέλματος ή η ενασχόληση με οποιαδήποτε αμειβόμενη εργασία εκτός υπηρεσίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία,

- Η αναξιοπρεπής εμφάνιση και το αντικανονικό της στολής,

- Η ανάρμοστη ενέργεια ή συμπεριφορά,

- Η ελλιπής συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις συντήρησης, χρήσης και διαχείρισης των κάθε είδους στρατιωτικών υλικών και εγκαταστάσεων,

- Η μη απονομή του οφειλόμενου χαιρετισμού προς τη σημαία, τα θρησκευτικά σύμβολα, τις πολιτειακές αρχές και την πολιτική ηγεσία των ΕΔ,

- Η άσκηση κομματικής δραστηριότητας και οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος,

- Η μέθη κατά την υπηρεσία, η αναξιοπρεπής διαβίωση εν γένει, η ανειλικρίνεια και κάθε πράξη αντίθετη προς την εντιμότητα, την ευθύτητα, την αξιοπρέπεια και τα χρηστά ήθη,

- Η παραβίαση του καθήκοντος της υπηρεσιακής εχεμύθειας και της υποχρέωσης διαφύλαξης του απορρήτου

- Η παράβαση των κανόνων πτήσης,

- O κακός χειρισμός πλοίου με υπαιτιότητα του Κυβερνήτη, συνεπεία του οποίου τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια του προσωπικού ή του υλικού,

- H ενέργεια που αποσκοπεί άμεσα ή έμμεσα στην ανατροπή του συνταγματικά κατοχυρωμένου πολιτεύματος ή την άμβλυνση του εθνικού φρονήματος των Ελλήνων ή κάθε ενέργεια που αντίκειται στα εθνικά συμφέροντα,

- Η παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στη διακίνηση, κατοχή ή χρήση ναρκωτικών ουσιών

- Η λιποταξία καθώς και η αιχμαλωσία, εφόσον ο στρατιωτικός δεν έπραξε, πριν από την τελευταία, οτιδήποτε επέβαλλε το καθήκον και η στρατιωτική τιμή

- Κάθε πράξη που συνιστά αδίκημα κατά τον Ποινικό Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95), τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα (ν. 2287/1995, Α΄ 20) και τις διατάξεις ειδικών ποινικών νόμων,

- Κάθε πράξη που προσβάλλει την πειθαρχία και την υπηρεσιακή τάξη στις ΕΔ, όπως αυτές ορίζονται από το Σύνταγμα, τους νόμους, τους κανονισμούς και τις διαταγές.

Στον Κανονισμό περιγράφονται με λεπτομέρεια οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους αξιωματικούς, στους ανθυπασπιστές, στους δοκίμους ή επίκουρους εφέδρους αξιωματικούς και στους υπαξιωματικούς των ΕΔ και οι καταστατικές ποινές που επιβάλλονται στους αξιωματικούς, στους ανθυπασπιστές και στους υπαξιωματικούς των ΕΔ.

Αρμόδιος κατ’ αρχήν για την επιβολή, επαύξηση, μείωση και άρση πειθαρχικών ποινών είναι, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 40 του ν. 3883/2010 ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Η πειθαρχική αρμοδιότητα του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να μεταβιβάζεται σε υφιστάμενα κλιμάκια Διοίκησης.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ έχει πειθαρχική αρμοδιότητα Αρχηγού Κλάδου για όλο το στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ.

Οι Ανώτεροι Διοικητές Φρουράς και οι Φρούραρχοι, εάν έχουν ανατεθεί στους τελευταίους καθήκοντα τάξης και πειθαρχίας, έχουν πειθαρχική αρμοδιότητα σε όλους τους κατωτέρους τους που υπηρετούν στη Φρουρά ή διέρχονται από αυτή, σε οποιονδήποτε Κλάδο κι αν ανήκουν.

Απαλλαγή από την έκτιση του συνόλου ή του υπόλοιπου των συνήθων ποινών διατάσσεται μόνο από τον/την Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την ευκαιρία εθνικών εορτών ή ευτυχών εθνικών γεγονότων.

Συνήθεις πειθαρχικές ποινές είναι οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες δεν επιφέρουν στέρηση της προσωπικής ελευθερίας των στρατιωτικών, επηρεάζουν όμως την εξέλιξή τους ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη συχνότητα επιβολής τους.

Για τους οπλίτες θητείας, πέραν των συνεπειών του άρθρου 24 (η στέρηση εξόδου, η κράτηση και η φυλάκιση), καθώς και για τους δόκιμους ή επίκουρους έφεδρους αξιωματικούς και τους έφεδρους εν ενεργεία αξιωματικούς, συνεπάγεται υποχρέωση εκπλήρωσης πρόσθετου χρόνου στρατιωτικής υποχρέωσης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον νόμο για τη στρατολογία των Ελλήνων…».