Με αφορµή τη συµπλήρωση 75 ετών από την υπογραφή της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, του πρώτου παγκόσµιου κειµένου που αναγνωρίζει ένα ευρύ φάσµα θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών για όλους τους ανθρώπους, η Ελλάδα θα αναλάβει εθελοντικές δεσµεύσεις στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τον εορτασµό της σηµαντικής αυτής επετείου. Μια από αυτές αναµένεται να είναι η ενίσχυση των δικαιωµάτων των ΑµεΑ, η οποία και θα υλοποιηθεί µέσα από την Εθνική Στρατηγική για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία 2024-2030 (ΕΣ∆ΑµεΑ).

Το περιεχόµενο της Εθνικής Στρατηγικής επεξεργάζεται η προεδρία της κυβέρνησης, µε αρµόδιο για τον Συντονιστικό Μηχανισµό για τα ∆ικαιώµατα των ΑµεΑ τον υπουργό Επικρατείας Σταύρο Παπασταύρου και στόχο να αρθεί κάθε αποκλεισµός και να δοθεί οριστική λύση σε θέµατα που ταλανίζουν τα άτοµα µε αναπηρία εδώ και πολλές δεκαετίες. Η Εθνική Στρατηγική, η οποία θα παρουσιαστεί εντός του επόµενου διαστήµατος, αποτελεί ακόµα ένα βήµα στην κατεύθυνση των ουσιαστικών µεταρρυθµίσεων για την ενίσχυση των πολιτικών για τα ΑµεΑ, µε έµφαση στην προσβασιµότητα, στην περαιτέρω απλούστευση διαδικασιών για τα άτοµα µε αναπηρία και στη διαλειτουργικότητα των συστηµάτων, τη συµπεριληπτική εκπαίδευση και κατάρτιση, την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και την ανεξάρτητη διαβίωση των ΑµεΑ. Παράλληλα, ικανοποιεί ένα διαχρονικό αίτηµα του αναπηρικού κινήµατος προς την Πολιτεία, ενώ θα ενσωµατώνει τις δεσµεύσεις του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης (2020), βέλτιστες πρακτικές από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα δικαιώµατα των ΑµεΑ (2021- 2030), καθώς και συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ΑµεΑ.

Ενδυνάµωση των ατόµων µε αναπηρία

Στόχος της κυβέρνησης παραµένει η εξάλειψη κάθε φραγµού που εµποδίζει την ενδυνάµωση των ατόµων µε αναπηρία, ώστε να µπορούν να απολαµβάνουν τα δικαιώµατά τους και να συµµετέχουν ανεµπόδιστα στην κοινωνία και την οικονοµία. Κι αυτό γιατί, παρά τα θετικά βήµατα που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση, τα άτοµα µε αναπηρία εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν περιορισµούς, µε την Πολιτεία να σχεδιάζει νέες πολιτικές, προκειµένου να ενισχυθεί η ισότητα των ΑµεΑ στην κοινωνική και επαγγελµατική ζωή και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών και πρόσβασης στη ∆ικαιοσύνη, στην Εκπαίδευση, στον πολιτισµό, στον αθλητισµό, στον τουρισµό κ.ο.κ. Αλλά, παράλληλα, να προστατευθούν αποτελεσµατικά τα ΑµεΑ από κάθε µορφή διακρίσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, διοργάνωσαν την περασµένη εβδοµάδα συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίµου, µε θέµα «Σχεδιάζουµε ένα καλύτερο σήµερα µε όλους, για όλους», όπου παρουσιάστηκε το περιεχόµενο της ΕΣ∆ΑµεΑ. Στη συνάντηση συµµετείχαν ο πρόεδρος της τριτοβάθµιας Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ), Ιωάννης Βαρδακαστάνης, ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Προσβασιµότητας, Κωνσταντίνος Στεφανίδης, καθώς και εκπρόσωποι συνολικά 31 δευτεροβάθµιων οµοσπονδιών ατόµων µε αναπηρία.

Κυβερνητικές παρεμβάσεις

«Κυβέρνηση και αναπηρικό κίνηµα συµπορευόµαστε, σχεδιάζοντας ένα “καλύτερο σήµερα µε όλους, για όλους”. Ο στόχος µας είναι αδιαπραγµάτευτος: να άρουµε κάθε αποκλεισµό. Φυσικό, ψηφιακό, κοινωνικό, κάθε εµπόδιο στην ορατότητα και τη συµπερίληψη», δήλωσε κατά τη συνάντηση ο κ. Παπασταύρου, αναφέροντας πως, όσο υπάρχουν πολίτες που βιώνουν οποιασδήποτε µορφής αποκλεισµό ή περιορισµό λόγω αναπηρίας, η Πολιτεία οφείλει να µην εφησυχάζει, αλλά να παρεµβαίνει δραστικά.

Η υπουργός Σ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε, από την πλευρά της, σε έργα που προχωρούν, όπως ο προσωπικός βοηθός και η αποϊδρυµατοποίηση, ενώ µίλησε για έργα προσβασιµότητας που έχουν ήδη ενταχθεί στο Ταµείο Ανάκαµψης και έδωσε έµφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, καθώς και στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών στα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας.

Να σηµειωθεί ότι η Εθνική Στρατηγική για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία 2024-2030 έρχεται σε συνέχεια σειράς δράσεων και πρωτοβουλιών που ανέλαβε η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη κατά την πρώτη της θητεία, µε εµβληµατικότερη τη θεσµοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία, τον «οδικό χάρτη» που παρέχει ένα σαφές, συνεκτικό και συστηµατικό πλαίσιο δράσης για τα ΑµεΑ.

Παράλληλα, αυξήθηκαν κατά 8% δέκα αναπηρικά επιδόµατα του Οργανισµού Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και τρία επιδόµατα του e-ΕΦΚΑ, ενώ σε πλήρη λειτουργία τέθηκαν τα Ψηφιακά Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας -ψηφιακά ΚΕΠΑ- και η ψηφιακή πλατφόρµα «Εθνική Πύλη Αναπηρίας». Επιπλέον, γενικεύτηκε για όλες τις κατηγορίες η εφαρµογή της Ψηφιακής Κάρτας Αναπηρίας. Από τις σηµαντικές παρεµβάσεις της προηγούµενης τετραετίας ξεχωρίζει η θεσµοθέτηση της εφαρµογής του «Προσωπικού Βοηθού» στο σπίτι για 1.000 άτοµα µε αναπηρία, µε πόρους από το Ταµείο Ανάκαµψης. Παράλληλα, ξεκίνησε ένα νέο πρόγραµµα απασχόλησης 3.000 ΑµεΑ, µε επιδότηση του µισθού και των εισφορών τους, ενώ νοµοθετήθηκαν τα ψηφιακά Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και η Κάρτα Αναπηρίας, µε αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση της ταλαιπωρίας των ατόµων µε αναπηρία.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Παραπολιτικά»