Η κατάσταση των υποψηφίων για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΕΙ/ΑΣΣΥ), των οποίων τα δικαιολογητικά παρουσιάζουν ελλείψεις ή τυπικές παραλείψεις, αναρτήθηκε – με αλφαβητική σειρά – στην επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ( www.haf.gr), όπου μπορούν να ανατρέξουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.


Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν ΜΟΝΟ ταχυδρομικά, τα ελλείποντα – ελλιπή δικαιολογητικά, μέχρι 5 Ιουνίου 2018 και θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας της δημόσιας ή ιδιωτικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, και όχι η ημερομηνία παραλαβής από τη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως (ΔΑΕ).


Σε περιπτώσεις παραλείψεως συμπληρώσεως κάποιου από τα πεδία της αιτήσεωςπου απαιτούν «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ», θα αποστέλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η ανάλογη επιθυμία. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται – υπογράφονται (θεώρηση για το γνήσιο της/των υπογραφής/-ών απαραίτητη), από τον υποψήφιο εάν είναι ενήλικος ή από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία, εάν είναι ανήλικος.


Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 210-8192132/-2133, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:30 – 15:00).
Επισημαίνεται ότι, όσοι εκ των υποψηφίων έχουν υποβάλλει μαζί με την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, το «Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης» (Υπόδειγμα 5 της ΕΔΥΕΘΑ 13/2018), καθώς και τις υγειονομικές εξετάσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τα ανωτέρω τηλέφωνα για περαιτέρω οδηγίες.