Γιατί με ξύπνησες πρωί
Γιατί με ξύπνησες πρωί Σωτήρης Ξενάκης Βασίλης Σκουρής
1600_640_28_10_Two_Books
Media

ΕΚΤΑΚΤΩΣ το Σάββατο με την κυριακάτικη έκδοση της Απογευματινής δύο συλλεκτικά βιβλία για να επιλέξετε

Μη χάσετε εκτάκτως το Σάββατο 28.10, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με την κυριακάτικη έκδοση της Απογευματινής, δύο συλλεκτικά βιβλία για να επιλέξετε: «Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ & Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ», το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Χριστόδουλου, με όλες τις απαντήσεις για το μυστήριο της ύπαρξης και την τελική κρίση και το βιβλίο «ΟΙ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» στο πρωτότυπο κείμενο αλλά και σε μετάφραση στη Νέα Ελληνική γλώσσα.

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ & Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ

Ένα από τά πολύ ενδιαφέροντα θέματα γιά τά οποία πάντοτε ό άνθρωπος καί μάλιστα ό πιστεύων χριστιανός άνθρωπος έδωσε πολύ μεγάλη σημασία, είναι τό ζήτημα των «εσχάτων» όπως λέγονται. Μεταξύ αύτών τήν πρώτη θέση κατέχει τό θέμα περί τής Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας.

"Οταν λέγουμε έσχατα εννοούμε τήν τελευταία χρονική περίοδο πρίν άπό τό τέλος του κόσμου αύτου. Είναι γνωστό οτι ό κόσμος αύτός έχει άρχή καί επομένως θά έχει καί τέλος. Όμως αύτό τό τέλος συνοδεύεται άπό μία σειρά γεγονότων πού έχουν πολύ μεγάλη σχέση μέ τό μέλλον ενός έκάστου άπό εμάς. Γι’ αύτό καί ό λόγος έχει πολύ ενδιαφέρον διότι άναφέρεται σέ όλα τά γεγονότα πού πρόκειται νά συμβουν στό τέλος άλλά καί μετά τό τέλος του παρόντος κόσμου, ό όποιος πρόκειται νά καταστραφεί, γιά νά παραδώσει την θέση του εις γην «καινήν».

Αναμένουμε λοιπόν τό τέλος του κόσμου καί βεβαίως μαζί μέ τό τέλος του κόσμου έρχεται καί ή ήμερα τής παγκοσμίου κρίσεως. 'Η Δευτέρα Παρουσία τού Κυρίου εντάσσεται μέσα στά «έσχατα».

Περί των έσχατων αυτών όμιλεί ή Καινή Διαθήκη. Επομένως έχουμε ένα ασφαλή οδηγό, προκειμένου νά καθοδηγηθούμε καί νά παρουσιάσουμε γιά τό πώς θά γίνουν τά έσχατα, γιά τό ποια θά είναι τά προειδοποιητικά σημεία από τά όποια πρόκειται νά άντιληφθουν οί άνθρωποι οτι έγγίζει τό τέλος, πώς θά γίνει ή Δευτέρα Παρουσία καί τί μέλλει νά άκολουθήσει μετά από αυτήν.

Γνωρίζουμε ότι περί των ζητημάτων αυτών συνήθως λέγονται καί γράφονται πολλά καί διάφορα τά οποία τίς περισσότερες φορές αντί νά διαφωτίσουν τό σκηνικό, άντιθέτως προκαλούν σύγχυση, φόβο καί ταραχή στους άνθρώπους. Κι’ αυτό συμβαίνει διότι, πως ήδη σημειώσαμε, είναι δεδομένο τό ένδιαφέρον τών ανθρώπων γιά τά έσχατα. Όμως αυτό τό ενδιαφέρον επικεντρώνεται σέ δύο βασικά έρωτήματα. Στό πότε πρόκειται νά συμβούν όλα αύτά καί στό πώς πρόκειται νά συμβούν. 'Η ’Εκκλησία του Χριστού είναι ή μόνη άρμοδία καί κατάλληλος γιά νά δώσει απάντηση σ’ αύτά τά ερωτήματα επί τη βάσει αύθεντικής ερμηνείας τής 'Αγίας Γραφής. 'Η 'Αγία μας ’Εκκλησία δέν αλλάζει από καιρού εις καιρόν αντιλήψεις επί του θέματος αύτού, όπως πράττουν συνήθως οί αιρετικοί καί μάλιστα οί γνωστοί στίς μέρες μας χιλιοστές. Ή ’Εκκλησία έχει τόν Λόγο τής 'Αγίας Γραφής καί μάλιστα τής Καινής Διαθήκης καθώς έπίσης καί τόν λόγο τών 'Αγίων Πατέρων, οί όποιοι είναι οί απλανείς οδηγοί μας στην ερμηνεία τής 'Αγίας Γραφής.

ΚΑΙ

«ΟΙ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»

Του Ιακώβου του Αδελφόθεου

Του Μεγάλου Βασιλείου

Του ιερού Χρυσοστόμου

(Στο πρωτότυπο κείμενο και σε μετάφραση στη Νέα Ελληνική)

Η Θεία Λειτουργία αποτελεί το κορυφαίο λατρευτικό γεγονός της Ορθόδοξης εκκλησίας, το οποίο κορυφώνεται με την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Ουσιαστικά αποτελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, με τη διαμόρφωση που όρισε η Εκκλησία. Η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί τέσσερις Θ. Λειτουργίες: α) Την του Αποστόλου Ιάκωβου του αδελφόθεου. Κατά χρονολογική σειρά, είναι ο παλαιότερος τύπος Θείας Λειτουργίας και συνήθως τελείται στις 23 Οκτωβρίου (ημέρα μνήμης του Αγίου Ιακώβου Αποστόλου του Αδελφοθέου) και μια Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα. β) Την των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων. Ο τύπος της Λειτουργίας αυτής τελείται κατά τις Τετάρτες και Παρασκευές της Μεγάλης τεσσαρακοστής. γ) Την του Μ. Βασιλείου. Τελείται δέκα φορές το χρόνο, δηλαδή του Αγίου Βασιλείου, την παραμονή των Χριστουγέννων, των Θεοφανίων, τις πέντε πρώτες Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την Μεγάλη Πέμπτη και το Μεγάλο Σάββατο. δ) Την του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τελείται κατά τις υπόλοιπες Κυριακές και ημέρες του έτους

Η Θεία Λειτουργία αποτελεί το κέντρο της ορθόδοξης λατρείας. Είναι το μεγαλύτερο μυστήριο της Εκκλησίας μας, το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού ανάμεσα μας. Γι’ αυτό και παραμένει πάντα η μοναδική ελπίδα αληθινής ζωής για τον άνθρωπο. Η λέξη Λειτουργία είναι αρχαία και σήμαινε κάθε έργο που γινόταν για το λαό. Η αγία Λειτουργία έχει τρία μέρη.

Το πρώτον είναι ή Προσκομιδή. Το δεύτερον είναι η Λειτουργία των Κατηχουμένων, επειδή εις αυτό το μέρος στέκονται εις την Λειτουργία και οι Κατηχούμενοι. Το τρίτον λέγεται Λειτουργία των Πιστών, επειδή εις αυτό στέκονται εις την Λειτουργία μοναχά οι Πιστοί, και οι άλλοι εξέρχονται από την Εκκλησίαν.