Αυτή την Κυριακή 25.02 με την κυριακάτικη έκδοση της Απογευματινής κυκλοφορεί, για πρώτη φορά με εφημερίδα, η πληρέστερη ελληνική και παγκόσμια μυθολογία όλων των εποχών, «ΩΓΥΓΙΑ Ή ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ», του σπουδαίου καθηγητή Αθανάσιου Σταγειρίτη, σε απόδοση στην νεοελληνική γλώσσα.

Η μνημειώδης σειρά παρουσιάζει τη θρησκευτική ιστορία, τη μυθολογία και τα έθιμα των αρχαίων χρόνων, την ιστορία, τις κοσμογονίες και θεογονίες των αρχαίων λαών και την πλήρη Μυθολογία των θεών και των ηρώων, με ιστορική και αλληγορική εξήγηση. Μη χάσετε τον νέο τόμο της σειράς, αυτή την Κυριακή 25.02.

Στον δεύτερο τόμο της Ωγυγίας, συμπληρώνεται το υλικό του πρώτου τόμου με προσθήκη των εθίμων και της μυθολογίας και άλλων εθνών. Ο Αθ. Σταγειρίτης εστιάζει στην παρουσίαση των πηγών «ἁπλῶς μόνον μυθολογικῶς καὶ Ἱστορικῶς· ἐπειδὴ ὁ ἀναγνώστης πρῶτον πρέπει νὰ θεωρήσῃ τὴν ὕλην ταύτην οὕτως ἁπλῶς, ἔπειτα νὰ ζητήσῃ τὴν ἀγνοουμένην ἔννοιαν...». Αντιλαμβανόμενος δε την πολυσήμαντη έκφραση της αρχαίας ελληνικής θεολογίας σημειώνει: «...ὁ δὲ Ὀρφεὺς λέγει τὸν Οὐρανὸν Θεοῦ μέγα σοφὸν ἔργον. Τῶν δὲ Ἡρώων τὰ ἀγάλματα ἦσαν οἱ ἀνδριάντες αὐτῶν πρὸς τιμὴν ἰδιαιτέραν, ὧν ἡ τιμὴ ἐγίνετο ὡς μνημόσυνον, καὶ οὐχὶ ὡς πρὸς Θεόν, ἐναγισμὸς λεγομένη. Ὅθεν λέγουσί τινες ὅτι οἱ Ἕλληνες δὲν ἦσαν εἰδωλολάτραι, ἀλλὰ λατρευταὶ ἔνθερμοι τῶν ἀγνώστων καὶ νοουμένων Θεῶν, γνωρίζοντες καὶ ἓν ὑπέρτατον ὄν, ἀνώτερον πάντων, καὶ δημιουργὸν τῶν ὄντων, ὅπερ ὠνόμαζον Δία, ὡς μαρτυροῦσιν οἱ ὕμνοι τοῦ Ὀρφέως, καὶ ἄλλοι πολλοί, λέγοντες, ὅτι τὸ θεῖον εἶναι ἀόρατον, ἀπαθές, ἀμετάβλητον, νοητὸν μόνον... Τέλος δὲ οἱ δοξάζοντες ἀθανασίαν τῆς ψυχῆς, βεβαίως δὲν προσκυνοῦσιν, οὔτε λατρεύουσιν εἴδωλα. Περὶ τὰ τοιαῦτα ἄρα καταγινόμενοι οἱ Ὀρφικοί, Πυθαγόρειοι, καὶ οἱ Πλατωνικοὶ φιλόσοφοι, εἶπον πολλὰ καὶ διάφορα ἐξ ὑποθέσεως, ὡς συμβαίνει πάντοτε, ὅταν γίνηται συζήτησις περὶ ἀγνώστων, καὶ ἀκατανοήτων πραγμάτων... Οἱ δὲ ἀρχαῖοι φυσικοὶ εἶχον ἄλλην τοιαύτην γλῶσσαν, δηλοῦντες δι’ αὐτῆς τὰ φυσικὰ ὄντα, καὶ τὰς ἐνεργείας αὐτῶν... Οἱ δὲ ποιηταὶ ἔχοντες ἐλευθερίαν ἀπόλυτον τῆς φαντασίας παρέπλασαν τὴν ὕλην ὅπως ἤθελον... Οἱ δὲ σχολιασταὶ καὶ ἀλληγορηταί, ζητοῦντες τὴν ἔννοιαν τῶν ποιητῶν, ἐπενόησαν καὶ αὐτοὶ πολλά.» (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόλογος Αθ. Σταγειρίτη, Προς του Φιλαναγνώστας

ΩΓΥΓΙΑΣ

ΕΝΑΛΙΑ

Θαλάσσιοι θεοί

ΝΕΡΤΕΡΙΑ

Περί των καταχθονίων και του Άδου λεγομένων Θεών

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Περί των Τοπικών και Ιδιαιτέρων Θεών

ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ

Περί των Συμβολικών Θεών

ΩΓΥΓΙΑΣ

Οι Θεοί και τα κυριότερα έθιμα των Εθνών Αιγύπτου, Αραβίας, Ασίας, Σκυθίας, Θράκης, Γερμανίας, Σκανδιναβίας, Βρετανίας, Γαλατίας, Ιταλίας, Ιβηρίας, Αφρικής, Καρχηδόνας, Λιβύης και Αιθιοπίας

ΑΙΓΥΠΤΙΑ

Περί των Θεών και Εθίμων των Αιγυπτίων

ΕΩΑ

Περί Θεών της Ασίας

ΒΟΡΕΙΑ

Περί Θεών των Σκυθών των Σαρματών των Δακών, των Γετών και των Θρακών

ΕΣΠΕΡΙΑ

Περί των Θεών της Γερμανίας, Δανίας, Σουηδίας, Νορβηγίας, Αγγλίας, Γαλλίας και Κελτιβηρίας

ΙΤΑΛΙΩΤΙΣ

Περί των Θεών των Ρωμαίων

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ

Περί των Θεών των Ατλαντίων, Μαυριτανών, Καρχηδονίων, Λιβύων και Αιθιόπων