spitimou_autias
Οικονομία

«Σπίτι μου»: Στεγαστικό δάνειο με επιδότηση έως 90% - Ο Γ. Αυτιάς εξηγεί τη διαδικασία και τους όρους ένταξης στο πρόγραμμα

Τα κύρια σημεία του προγράμματος είναι το χαμηλό επιτόκιο, η ηλικία έως 39 ετών και η επιδότηση έως 90% του στεγαστικού δανείου

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» αποτελεί κεντρικό κομμάτι της στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης και είναι μία κίνηση κοινωνική και οικονομική ταυτόχρονα, που στόχο έχει τη στήριξη των νέων ζευγαριών. Μπορείτε λοιπόν, μέσα από τη διαδικασία που παραθέτουμε σήμερα, να δείτε πώς θα κινηθείτε.

Τα κύρια σημεία του προγράμματος είναι το χαμηλό επιτόκιο, η ηλικία έως 39 ετών και η επιδότηση έως 90% του στεγαστικού δανείου.

Αναλυτικά:

- Το νέο πρόγραμμα στέγης αφορά νέα ζευγάρια. Συγκεκριμένα, η ηλικία του ενδιαφερομένου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 39 ετών. Αυτό το ηλικιακό όριο αφορά έναν εκ των δύο αιτούντων, στην περίπτωση ζευγαριού, ενώ αίτηση μπορεί να καταθέσει ο σύζυγος ή η σύζυγος.

- Πάμε στο δάνειο: Το ποσό του δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι έχουν περιθώριο 60 ημερών, για να εντοπίσουν το ακίνητο. Η πλατφόρμα δέχεται αιτήσεις με συγκεκριμένα στοιχεία, ηλικία αιτούντος, ηλικία ακινήτου. Η αίτηση συνοδεύεται απαραίτητα από όλα τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής.

Τι να προσέξετε

Ιδιαίτερη προσοχή δείξτε στα κάτωθι:

- Η κατάθεση όλων των δικαιολογητικών πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση. Εκεί αναγράφεται «ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και πλήρη, τα δικαιολογητικά γνήσια και ότι (σ.σ.: ο υπογράφων) έχει λάβει γνώση των όρων του προγράμματος, τους οποίους αποδέχεται πλήρως».
- Μπορεί η τράπεζα να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά ή να ελέγξει την οικονομική ικανότητα του ενδιαφερομένου.
- Ο ενδιαφερόμενος περνά από πλήρη έλεγχο.

Αναλυτικά τα βήματα

Μέχρι την εκταμίευση του δανείου, μεσολαβούν αρκετά βήματα:

- Η τράπεζα με την κατάθεση της αίτησης θα ελέγχει την ηλικία του αιτούντος.
- Το εισόδημά του.
- Την καταλληλότητα ή μη του ακινήτου.
- Η τράπεζα αξιοποιεί την πιστοληπτική ικανότητα του ενδιαφερομένου.
- Αποφασίζει για την προέγκριση ή μη του δανείου.
- Τα κριτήρια πιστοδότησης εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης.
- Η προέγκριση ισχύει για 60 ημέρες από τη γνωστοποίησή της στον πολίτη που κατέθεσε αίτηση.
- Μόλις η τράπεζα ενημερώσει τον πολίτη για την προέγκριση, αυτός εντός 60 ημερών οφείλει να γνωστοποιήσει στην τράπεζα το ποσό του δανείου.
- Το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.
- Η αξία του ακινήτου προς αγορά δεν μπορεί να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.
- Το συμβόλαιο αγοράς προσκομίζεται άμεσα.
- Αμέσως μετά η τράπεζα προχωρά στον κανονικό έλεγχο.
- Αν όμως η προθεσμία που έχει θέσει η τράπεζα περάσει χωρίς αποτέλεσμα, η προέγκριση δεν ισχύει.
- Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τότε δεσμεύεται το ποσό του δανείου, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία τελικής έγκρισης ή εν μέρει έγκρισης ή απόρριψης.
- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η τράπεζα προχωρά σε νομικό και τεχνικό έλεγχο στο ακίνητο.
- Αν στον τελικό έλεγχο εκπληρώνονται όλες οι προϋποθέσεις, συνάπτεται η τελική σύμβαση.

Ποιοι εξαιρούνται

Εδώ απαιτείται προσοχή. Δεν λαμβάνετε δάνειο, αν:

- Έχετε καταθέσει αίτηση για άλλο δάνειο.
- Αν έχετε παρόμοια σύμβαση με άλλη τράπεζα.
- Αν το ποσό που αναγράφεται στη σύμβαση υπερβαίνει το ποσό που είχε δεσμευτεί ή το 90% του συμβολαίου αγοράς.
- Αν τα καταχωρισμένα στοιχεία είναι λανθασμένα.

Τα δικαιολογητικά

Προσέξτε πολύ τι έγγραφα θα απαιτηθούν:

1. Πιστοποιητικό γέννησης του προσώπου που καταθέτει αίτηση ή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που έχει εκδοθεί όχι νωρίτερα από έναν μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης για χορήγηση δανείου.

3. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει και νέα δικαιολογητικά, σε περίπτωση χηρείας, διαζυγίου, λύση συμφώνου συμβίωσης, ανικανότητα του άλλου γονέα για την άσκηση γονικής μέριμνας, υιοθεσία από έναν μόνο γονέα.

4. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους.

5. Στο σύμφωνο συμβίωσης λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα υποβολής χωριστών δηλώσεων ή εάν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δανείου ο ένας εκ των δύο.

6. Απαιτούνται δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή εκκαθαριστικό σημείωμα/πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου φυσικών προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους.

7. Σε σύμφωνο συμβίωσης, τα αναγκαία έγγραφα υποβάλλονται και από τους δύο.

8. Ακόμη για την καταλληλόλητα του ακινήτου απαιτούνται Ε9 του τελευταίου έτους και πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.

Πώς θα επιλεγείτε

Για να επιλεγείτε, απαιτούνται:
- Εμβαδόν ακινήτου ίσο ή μεγαλύτερο από 50 τ.μ. Αυτό προσαυξάνεται κατά 10 τ.μ. για κάθε μέλος της οικογένειας που συγκατοικεί με τον αιτούντα.
- Ο ενδιαφερόμενος να έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία επί του ακινήτου κατά ποσοστό άνω του 50%.
- Το ακίνητο να βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα με τον τόπο εργασίας ή άσκησης επαγγέλματος του ενδιαφερομένου.

Φτηνή στέγη (αξία έως 200.000 ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

• Ηλικία αιτούντος έως 39 ετών.
• Κάλυψη 90%, επιτόκιο 0%-1%.
• Διάρκεια 30 έτη χωρίς εγγυητή.
• Εισόδημα 16.000-24.000 (+3.000) ευρώ.
• Ρήτρα συγγενών Α’ βαθμού.
• Κατασκευή ακινήτου πριν από το 2007.

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΑΞΙΑ        ΔΑΝΕΙΟ     ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
100.000 -   90.000 -     10.000
130.000 -  117.000 -    13.000
150.000 -  135.000 -     15.000
160.000 -  144.000 -    16.000
170.000 - 150.000 -     20.000

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.Αξία 100.000 ευρώ

Χρηματοδότηση 80%
Επιτόκιο 1%
Δόση 275 ευρώ (από 415 ευρώ)

2.Αξία 150.000 ευρώ

Χρηματοδότηση 80%
Επιτόκιο 1%
Δόση 434 ευρώ (από 654 ευρώ)

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ