Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ μετά τον ορισμό των εννέα μελών του δημοσίου. Νέος πρόεδρος του ΔΣ αναλαμβάνει ο Γεώργιος Στεργίου ενώ Διευθύνων Σύμβουλος ο Χαράλαμπος Σαχίνης.

Η ανακοίνωση

«Η Ε.ΥΔ.Α.Π. A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά την εκλογή των εννέα (9)

νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Μέτοχο Πλειοψηφίας Ελληνικό

Δημόσιο στην μετ’ αναβολή 41η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12ης Σεπτεμβρίου 2023,

το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε σήμερα 14 Σεπτεμβρίου 2023 και

συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

-Γεώργιος Στεργίου Πρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος

-Χαράλαμπος Σαχίνης Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

-Αντώνιος Γιαννικουρής Μη Εκτελεστικό Μέλος

-Χρήστος Kαραπλής Μη Εκτελεστικό Μέλος

-Ελένη – Μαρία Kαϋμενάκη Μη Εκτελεστικό Μέλος

-Μαρίκα Λάμπρου Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

-Αναστασία Μαρτσέκη Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

-Μαρίνα Μαυρομάτη Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

-Ευθύμιος Σφήκας Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

-Χρήστος Μηστριώτης Μη Εκτελεστικό Μέλος

-Παναγιώτης Σκουλαρίκης Μη Εκτελεστικό Μέλος

-Εμμανουήλ Αγγελάκης Μη Εκτελεστικό Μέλος

-Γεώργιος Αλεξανδράκης Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία των εννέα (9) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν από τον Μέτοχο

πλειοψηφίας είναι τετραετής, λήγουσα την 6η Σεπτεμβρίου 2027, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους.

Η θητεία των δύο (2) Εκπροσώπων των μετόχων μειοψηφίας είναι τετραετής, λήγουσα την 9η Ιουνίου 2027, με δυνατότητα παράτασης έως ένα (1) έτος.

Η θητεία των δύο (2) Εκπροσώπων των εργαζομένων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. είναι τετραετής, λήγουσα την 24η Ιουνίου 2027, με δυνατότητα παράτασης έως ένα (1) έτος.»