Πάνω από έξι στους δέκα Έλληνες πολίτες θεωρούν ότι η συμπληρωματική συνταξιοδοτική αποταμίευση θα χρειαστεί στο μέλλον, προκειμένου να διατηρήσουν το (σημερινό) επίπεδο διαβίωσής τους, αλλά ζητούν φορολογικά κίνητρα από την πολιτεία, προκειμένου να προχωρήσουν σε κάποιας μορφής ιδιωτικό πακέτο ασφάλισης.

Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την προαιρετική συνταξιοδοτική αποταμίευση

Αυτό καταγράφεται ως ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της πανευρωπαϊκής έρευνας κοινής γνώμης που πραγματοποίησε η Insurance Europe για τις ιδιωτικές ασφαλίσεις στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Στην έρευνα συμμετείχαν 15 ευρωπαϊκές χώρες -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- με δείγμα 15.789 ενηλίκων από το σύνολο των χωρών, διαφόρων επαγγελμάτων και εκπαιδευτικού επιπέδου.

Στόχοι της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η καταγραφή των απόψεων και προτιμήσεων των πολιτών σχετικά με την προαιρετική συνταξιοδοτική αποταμίευση, η διερεύνηση του κατά πόσο αυτή επηρεάζεται από τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, όπως ο πληθωρισμός, και, τέλος, η διαμόρφωση συστάσεων για την υιοθέτηση πολιτικής σχετικά με τα αποταμιευτικά προϊόντα.

suntakseis

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας

1. Για την Ελλάδα

► Το 63% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι θα χρειαστεί συμπληρωματική συνταξιοδοτική αποταμίευση για να διατηρήσει το επίπεδο διαβίωσής του.
► Το κενό προστασίας στην προαιρετική συνταξιοδοτική αποταμίευση είναι 47% σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας (ενώ ο μέσος όρος στις συμμετέχουσες χώρες είναι 39%).
► Το 48% (έναντι 31% του μέσου όρου) των ερωτηθέντων δηλώνει ενδιαφέρον για συνταξιοδοτική αποταμίευση στο μέλλον, αλλά δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Το 19% σημειώνει ότι ενδιαφέρεται μεν, αλλά ζητεί περισσότερη πληροφόρηση για τα συνταξιοδοτικά προϊόντα, ενώ το 13% αναφέρει ότι σκοπεύει να ξεκινήσει να αποταμιεύει για τη σύνταξη στο εγγύς μέλλον.
► Το 18% δηλώνει ενδιαφέρον για φορολογικά κίνητρα που θα ενθαρρύνουν την αποταμίευση.
► Η πληροφόρηση για το κόστος και τις εγγυήσεις αποτελεί προτεραιότητα τόσο κατά το προσυμβατικό στάδιο όσο και μετά τη σύναψη της σύμβασης, όπου προστίθεται και η επίδοση.
► Η ασφάλεια της αποταμίευσης αφενός, η φερεγγυότητα και αξιοπιστία του παρόχου αφετέρου αναδεικνύονται ως εξαιρετικά σημαντικές κατά την αναζήτηση αποταμιευτικού προϊόντος.

2. Για το σύνολο των χωρών της Ε.Ε.

► Το κενό συνταξιοδοτικής αποταμίευσης στην Ευρώπη παραμένει. Το 39%, δηλαδή πάνω από το 1/3 των ερωτηθέντων, δεν αποταμιεύει για τα χρόνια της σύνταξης.
► Σχεδόν τα 2/3 των ερωτηθέντων (58%) αναγνώρισαν ότι θα χρειάζονταν συμπληρωματική εξοικονόμηση πόρων για να διατηρήσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης κατά την περίοδο της συνταξιοδότησής τους.
► Οι γυναίκες αποταμιεύουν λιγότερο σε σχέση με τους άνδρες.
► Οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν αρνητικά τη συνταξιοδοτική αποταμίευση.
► Η σιγουριά και η ασφάλεια (εγγύηση καταβληθέντος κεφαλαίου) αποτελούν προτεραιότητα για τους καταναλωτές σε ό,τι αφορά τα συνταξιοδοτικά προϊόντα.
► Το 71% των ερωτηθέντων προτιμά ψηφιακή ενημέρωση.
► Σημειώνονται διαφορές ανάμεσα στις χώρες ανάλογα με το συνταξιοδοτικό τους σύστημα.
► Οι προσωπικές συνθήκες των πολιτών επηρεάζουν και διαφοροποιούν τις απόψεις τους σε σχέση με τη συνταξιοδοτική αποταμίευση.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Απογευματινή»