Στην τροποποίηση απόφασης για την επιχορήγηση επιχειρήσεων και ανέργων, με στόχο την απασχόληση 10.000 εξ αυτών από 12 ως 24 μήνες με μηνιαία επιδότηση έως 700 ευρώ, προχωρά το υπουργείο Εργασίας, εντάσσοντας σε αυτές και «προβληματικές» επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιές.

Σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση του Άδωνι Γεωργιάδη, οι ενισχύσεις αφορούν την πρόσληψη ανέργων σε μειονεκτική θέση, ενώ αποκλείονται άνεργοι που κατά το τελευταίο 24μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα, είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση.

Τι προβλέπει η επιχορήγηση επιχειρήσεων και ανέργων

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης είναι 24 μήνες για τους 3.000 ανέργους. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις για 8 επιπλέον μήνες μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της επιχορήγησης. Με την απόφαση αυτή ευνοούνται ιδιαίτερα περιπτώσεις, όπως άνεργες μητέρες, οι οποίες επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους και έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο έως 15 ετών και εξάμηνη ανεργία.

Επιπλέον, για 7.000 ανέργους η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 12 μήνες. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις για 4 επιπλέον μήνες μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της επιχορήγησης. Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο είναι 8.400 ευρώ = 12 μήνες x 700 ευρώ.

Στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 7.000 ανέργων, που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, αθροιζόμενη με άλλες ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση (καθώς και οι επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα συνδεδεμένη επιχείρηση) με καθεστώς ενίσχυσης, το ποσό δεν υπερβαίνει τα 5.500.000 ή 11.000.000 ευρώ, αντίστοιχα. Πρόκειται για επιχειρήσεις στις περιοχές των Κυκλάδων, Εύβοιας, Δωδεκανήσου, Θράκης, Κρήτης και Ιόνιων νησιών.

Οι προϋποθέσεις

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν και «προβληματικές» επιχειρήσεις, στις οποίες συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

■ εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (πλην ΜΜΕ) που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου,
■ όταν έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου εταιρικού της κεφαλαίου, όπως φαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας λόγω συσσωρευμένων ζημιών,
■ εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ) και για τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου,
■ εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει, όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της,
■ εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή δεν έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης,
■ εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) είναι κάτω του 1.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Απογευματινή»