Με επτά εργαλεία, µεταξύ των οποίων η βελτίωση του Εξωδικαστικού Μηχανισµού και του Φορέα Απόκτησης και Επαναµίσθωσης Ακινήτων, οι κανόνες για την προστασία των δανειοληπτών από καταχρηστικές συµπεριφορές και µε έµφαση στους ευάλωτους, το υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας αναβαθµίζει τη «φαρέτρα» του για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Ηδη έχει αρχίσει να τρέχει η σχετική καµπάνια από το υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας παραπέµποντας στη νέα ιστοσελίδα που συγκεντρώνει τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους οι δανειολήπτες:

 • Εξωδικαστικός Μηχανισµός ρύθµισης οφειλών.
 • ∆ιµερείς συµβάσεις µε τράπεζες και servicers.
 • Ρύθµιση οφειλών µε ηλεκτρονική αίτηση µέσω του Κώδικα ∆εοντολογίας των τραπεζών.
 • Βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη και ενδιάµεσο πρόγραµµα στήριξης µε δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας.
 • Στεγαστικό επίδοµα ΟΠΕΚΑ.
 • Πρόγραµµα «Στέγαση και Εργασία».
 • Πάγιες ρυθµίσεις 24 δόσεων σε Εφορία και ασφαλιστικά ταµεία.


Πατάει «γκάζι» ο Εξωδικαστικός Μηχανισµός

Το οικονοµικό επιτελείο έχει θέσει στόχο να πατήσει «γκάζι» ο Εξωδικαστικός Μηχανισµός προκειµένου να αυξηθούν οι ρυθµίσεις χρεών των «κόκκινων» -και όχι µόνο- οφειλετών. Ετσι, ήδη µε τις πρόσφατες βελτιωτικές παρεµβάσεις οι οφειλέτες που εντάσσονται στον µηχανισµό επωφελούνται:

- από τη µείωση έως και 28% των οφειλών για το σύνολο των οφειλετών και για δάνεια που καλύπτονται από εµπράγµατη ασφάλεια µε βελτίωση του σχετικού αλγορίθµου,

- από το σταθερό επιτόκιο 3% για 3 έτη για όλες τις ρυθµίσεις (∆ηµόσιο, τράπεζες και servicers). Επιπρόσθετα, ειδικά για τους ευάλωτους οφειλέτες προβλέπεται αυτόµατη και υποχρεωτική αποδοχή από τράπεζες και ∆ηµόσιο της πρότασης αναδιάρθρωσης του χρέους τους, εφόσον έχει εκδοθεί η Βεβαίωση Ευάλωτου Οφειλέτη.

Τέλος, στον µηχανισµό µπορούν -πλέον- να ενταχθούν και οφειλές προς το ∆ηµόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος επιχειρήσεων που είναι σε λύση ή εκκαθάριση ή έχουν παύσει να υφίστανται.

Ηδη από προηγούµενες βελτιωτικές ρυθµίσεις είχε καταργηθεί ο περιορισµός που ίσχυε στο παρελθόν για το 90% οφειλών σε έναν µόνο φορέα, ενώ είχε προστεθεί η δυνατότητα ρύθµισης και ενήµερων ή εξυπηρετούµενων οφειλών εάν αποδεικνύεται επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης του οφειλέτη κατά ποσοστό τουλάχιστον 20%.

Ποιοι δικαιούνται να υποβάλλον αίτηση

Υπενθυµίζεται ότι δικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα µε οφειλές άνω των 10.000 ευρώ, προκειµένου να επιτύχουν αναστολή των µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (π.χ. πλειστηριασµοί και κατασχέσεις), ρύθµιση των δανείων που έχουν εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µερική διαγραφή του χρέους και ένα µεγάλο πλάνο δόσεων αποπληρωµής του (από 180 έως και 420 δόσεις, ανάλογα µε το είδος της οφειλής) και να αποφύγουν την προσφυγή σε δικαστικές λύσεις.

Η µερική διαγραφή διαµορφώνεται:

 • έως 75% επί της βασικής οφειλής προς το ∆ηµόσιο,
 • έως 85% επί των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς ΑΑ∆Ε και e-ΕΦΚΑ,
 • έως 95% επί των προστίµων της ΑΑ∆Ε,
 • έως 80% επί της βασικής οφειλής, καθώς και έως 100% επί των τόκων προς τις τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων.

Σηµειώνεται πως σύµφωνα µε τις πρόσφατες βελτιωτικές τροποποιήσεις του Φορέα, οι ευάλωτοι οφειλέτες δεν είναι υποχρεωµένοι να καταβάλουν µισθώµατα 12 ετών σε περίπτωση που µπορούν να ασκήσουν νωρίτερα το δικαίωµα επαναγοράς της κατοικίας, ενώ θα επωφελούνται  από τη χαµηλότερη τιµή αγοράς που προκύπτει από την έκπτωση 30% που λαµβάνει ο φορέας κατά την αγορά ακινήτων.

∆ιασφάλιση της προστασίας

Παράλληλα, έµφαση έχει δοθεί και στη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωµάτων των οφειλετών. Ετσι, από την 1η Απριλίου όλοι οι servicers θα είναι υποχρεωµένοι να διατηρούν εφαρµογές -κατ’ αναλογία µε το web banking των τραπεζών όπου ο οφειλέτης θα µπορεί, αξιοποιώντας τους κωδικούς του, να ενηµερώνεται για:

 • τα ποσά που οφείλει µε αναλυτική καταγραφή,
 • την περιοδικότητα των δόσεων,
 • το ιστορικό των πληρωµών,
 • το ύψος των δόσεων,
 • την ηµεροµηνία πληρωµής τους,
 • το τρέχον υπόλοιπο,
 • τον λογαριασµό εξυπηρέτησης της οφειλής.

Τέλος, έχουν προβλεφθεί αυστηροί κανονισµοί για την προστασία των δανειοληπτών από καταχρηστικές συµπεριφορές µε τις ποινές για τους servicers που δεν θα συµµορφωθούν να φθάνουν από πρόστιµα έως 500.000 ευρώ και υποχρέωση διόρθωσης της παράβασης µέχρι και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας.

*Δημοσιεύθηκε στην «Απογευματινή της Κυριακής»