Ανοίγει τη ∆ευτέρα 26/2 η πλατφόρµα στον ΟΠΕΚΑ για την υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων του επιδόµατος παιδιού (Α21), το οποίο κυµαίνεται από 28 µέχρι 420 ευρώ µηνιαίως, ανάλογα µε το εισόδηµα των δικαιούχων.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους έως την 11η Μαρτίου και µετά τις 29 Μαρτίου 2024 θα γίνουν η επεξεργασία των αιτήσεων και η εκκαθάριση της πληρωµής του πρώτου διµήνου για το νέο έτος.

*Διαβάστε εδώ: ''Τουρισμός για Όλους'': Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις, τα ποσά, τα κριτήρια και οι δικαιούχοι - Όσα πρέπει να γνωρίζετε (Πίνακας)


Ποιους αφορά

Οι µέχρι πέρυσι δικαιούχοι ανέρχονταν στους 800.000, ενώ οι νέοι θα µπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρµα της Η∆ΙΚΑ, www.idika.gr, ή µέσω του διαδικτυακού τόπου www.opeka.gr µε τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο TAXISnet. Το δικαιούµενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώµενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2024 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήµατος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2022. Μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, θα λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του δικαιούµενου ποσού τα εισοδήµατα του φορολογικού του 2023. Επισηµαίνεται ότι µεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόµατος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώµενων τέκνων στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση -από το προνήπιο έως και το γυµνάσιο-, καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος, και σε 210 ή 126 ή 84 από το τρίτο και για κάθε επόµενο παιδί ως εξής:

- Οικογένεια µε 2 γονείς και 1 παιδί, µε ετήσιο εισόδηµα 26.000 € λαµβάνει 28 € επίδοµα τον µήνα.
- Οικογένεια µε 2 γονείς και 2 παιδιά, µε ετήσιο εισόδηµα 28.000 €, 56 €.  Οικογένεια µε 2 γονείς και 2 παιδιά, µε ετήσιο εισόδηµα 18.800 €, 84 €.
- Οικογένεια µε 2 γονείς και 3 παιδιά µε ετήσιο εισόδηµα 13.000 € λαµβάνει 280 € τον µήνα.
- Οικογένεια µε 2 γονείς και 2 παιδιά µε ετήσιο εισόδηµα 12.000 € λαµβάνει 140 € τον µήνα.
- Οικογένεια µε 2 γονείς και 5 παιδιά µε ετήσιο εισόδηµα 27.000 € λαµβάνει 336 € τον µήνα.
- Οικογένεια µε 2 γονείς και 4 παιδιά µε ετήσιο εισόδηµα 14.500 € λαµβάνει 420 € τον µήνα. ∆ικαιούχοι είναι, επίσης, µονογονεϊκές οικογένειες µε 3 παιδιά και ετήσιο εισόδηµα 12.000 ευρώ, που λαµβάνουν 280 € τον µήνα. Μονογονεϊκές οικογένειες µε 1 παιδί και ετήσιο εισόδηµα 9.000 ευρώ λαµβάνουν 70 € τον µήνα και µονογονεϊκές οικογένειες µε 2 παιδιά και ετήσιο εισόδηµα 10.500 € λαµβάνουν 140 € τον µήνα.


Διασταύρωση

Στην αίτηση πρέπει να καταχωριστούν απαραιτήτως τα στοιχεία της σχολικής µονάδας, η τάξη και ο αριθµός µητρώου του τέκνου που φοιτά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της µαθητή/τριας, η αίτηση µπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εµφανίζεται σχετική επισήµανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.