Παρεµβάσεις στις συναλλαγές µε την εφορία, στον χρόνο παραγραφής των υποθέσεων και στα ψηφιακά εργαλεία για την πάταξη της φοροδιαφυγής φέρνουν οι νέες ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου για τον Κώδικα Φορολογικών ∆ιαδικασιών που αναµένεται να τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση τις επόµενες ηµέρες και να πάρει τον δρόµο για τη Βουλή µέχρι το τέλος του µήνα.

Το πακέτο των αλλαγών, που αποτελεί ορόσηµο για την επόµενη δόση από το Ταµείο Ανάκαµψης, περιλαµβάνει αυτόµατη συµπλήρωση και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, «ξεµπλοκάρισµα» της φορολογικής ενηµερότητας για οφειλές σε τρίτους, ελέγχους από τα γραφεία της ΑΑ∆Ε µε νέα ψηφιακά εργαλεία και κατάργηση της προσκόµισης βιβλίων από ελεύθερους επαγγελµατίες.

Αναλυτικότερα µε τις νέες διατάξεις:

1. Οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι που δεν έχουν εισοδήµατα από άλλη πηγή απαλλάσσονται φέτος από την υποχρέωση της συµπλήρωσης και της υποβολής φορολογικής δήλωσης. Η διαδικασία θα γίνεται αυτόµατα από την ΑΑ∆Ε, η οποία θα έχει πλήρη και ακριβή εικόνα για το ύψος του εισοδήµατος και συνεπώς του αναλογούντος φόρου. Εκτιµάται ότι περίπου 1.000.000 φορολογούµενοι θα γλιτώσουν από τον πονοκέφαλο της συµπλήρωσης και υποβολής της φοροδήλωσης. Η διεύρυνση της ψηφιακής λειτουργικότητας καθιστά πλέον δυνατή την αυτόµατη σύνθεση της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος και την απευθείας υποβολή της, µε αποτέλεσµα την ταχύτερη βεβαίωση και είσπραξη φόρων και τη µείωση του βάρους συµµόρφωσης των υπόχρεων.

2. Σε χρόνο εξπρές θα χορηγείται φορολογική ενηµερότητα στην περίπτωση που οι πολίτες τακτοποιούν τις οφειλές τους σε τρίτους, π.χ. στους δήµους. Ειδικότερα, όταν απαιτείται επικοινωνία µε άλλους φορείς για τη χορήγηση φορολογικής ενηµερότητας, αυτή θα γίνεται αποκλειστικά µέσω διαλειτουργικότητας, δηλαδή οι δήµοι θα επικοινωνούν οnline µε την ΑΑ∆Ε και σε κάθε περίπτωση που οι πολίτες εξοφλούν τις οφειλές τους στον δήµο θα ξεµπλοκάρει αυτόµατα η φορολογική ενηµερότητα. Σήµερα, αν µια οφειλή στον δήµο που έχει περάσει στην εφορία πληρωθεί στον δήµο, η εφορία δεν ενηµερώνεται αυτόµατα, µε αποτέλεσµα η φορολογική ενηµερότητα εξακολουθεί να είναι κλειδωµένη, ενώ µε το νέο σύστηµα η φορολογική διοίκηση θα βλέπει την ίδια στιγµή εάν έχει εξοφληθεί η οφειλή.

3. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι αγρότες και οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία δεν θα χρειάζεται να προσκοµίζουν φορολογικά αρχεία, βιβλία και στοιχεία κατά τη διαδικασία του ελέγχου, καθώς εφαρµόζεται πλέον καθολικά η διαβίβαση των στοιχείων αυτών µέσω της ψηφιακής πλατφόρµας myDATA.

4. Αλλάζει ο τρόπος επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο µε βάση τα κριτήρια ελεγκτικού κινδύνου και µε την ενσωµάτωση των νέων δυνατοτήτων που παρέχονται από την ηλεκτρονική και ψηφιακή τους διενέργεια. Η ΑΑ∆Ε έχει πλέον στη διάθεσή της ψηφιακά εργαλεία που επιτρέπουν τη διενέργεια ελέγχων από το γραφείο των ελεγκτών, ενώ µε την εφαρµογή ειδικών αλγόριθµων, την άντληση στοιχείων από τα social media και τη βοήθεια της τεχνητής νοηµοσύνης έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει εστίες φοροδιαφυγής και να αποκαλύπτει κρυφά εισοδήµατα.

5. Οι χρόνοι για την παραγραφή φορολογικών υποθέσεων παραµένουν ίδιοι, αλλά το διάστηµα παραγραφής θα εκκινεί από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της οικείας πράξης στον φορολογούµενο.

6. Καθιερώνεται η καθολική ψηφιακή-ηλεκτρονική επικοινωνία της φορολογικής διοίκησης µε τον φορολογούµενο ως προς την κοινοποίηση πράξεων, λοιπών εγγράφων και αρχείων, και έτσι κλείνουν τα παράθυρα δικαστικής αµφισβήτησης του χρόνου, της µορφής και του περιεχοµένου της επικοινωνίας.

Δημοσιεύτηκε στην Απογευματινή