Σε εφαρµογή µπαίνει το µέτρο της χρηµατικής επιβράβευσης πολιτών µε ποσά έως 3.000 ευρώ για όσους καταγγέλλουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής µε «µαϊµού» αποδείξεις από το κινητό τους τηλέφωνο µέσω της εφαρµογής «Appodixi», καθώς τις επόµενες ηµέρες πρόκειται να υπογραφούν οι σχετικές αποφάσεις.

*Διαβάστε εδώ: Προς νέο ρεκόρ αφίξεων η Ελλάδα - Προβλέψεις για τουριστικά έσοδα πάνω από 20,6 δισ. ευρώ φέτος

Σύµφωνα µε τα στοιχεία, οι καταγγελίες προς την ΑΑ∆Ε έχουν φτάσει τις 165.149, από τις οποίες οι 74.892 είναι επώνυµες και οι 90.257 ανώνυµες.


Τι προβλέπεται

Σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς, το µέτρο µε τα ηλεκτρονικά «καρφώµατα» προβλέπει τα εξής:
  • Αν, κατόπιν επώνυµης καταγγελίας σε βάρος επιχείρησης, µέσω της εφαρµογής σάρωσης «QR code appodixi» της ΑΑ∆Ε που αφορά στοιχεία λιανικής πώλησης, διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος και επιβληθεί πρόστιµο για παραβίαση ή παραποίηση ή επέµβαση στη λειτουργία των ταµειακών µηχανών, ο καταγγέλλων λαµβάνει χρηµατική επιβράβευση ύστερα από απόφαση του διοικητή της ΑΑ∆Ε. ∆εν δικαιούνται τη χρηµατική επιβράβευση υπάλληλοι της ΑΑ∆Ε, του υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, καθώς και οι υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα.
  • Η χρηµατική επιβράβευση ανέρχεται στο δεκαπλάσιο της αξίας της συναλλαγής του εκδοθέντος στοιχείου λιανικής για το οποίο έγινε η καταγγελία, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και σε καµία περίπτωση δεν υπολείπεται των 100 ευρώ ούτε υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ. Αν η καταγγελία αφορά περισσότερα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσε η ίδια επιχείρηση, η χρηµατική επιβράβευση υπολογίζεται επί του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου µε τη µεγαλύτερη αξία.
  • Τα ποσά δεν εµπίπτουν σε καµία κατηγορία εισοδήµατος και απαλλάσσονται από κάθε φόρο, κράτηση, τέλος ή εισφορά υπέρ του ∆ηµοσίου, φορέων κοινωνικής ασφάλισης, Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή τρίτων και είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του ∆ηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς το ∆ηµόσιο, τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νοµικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταµεία και τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Επισηµαίνεται ότι η εφαρµογή «Αppodixi» αναγνωρίζει το QR code των ταµειακών µηχανών που έχουν αναβαθµιστεί, περιλαµβάνοντας πλέον και την ηµεροµηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης.
*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Απογευματινή» στις 07/05/2024