Τα κεφάλια µέσα από την επόµενη εβδοµάδα, καθώς από το Μέγαρο Μαξίµου έχει δοθεί εντολή για νοµοθετικό σπριντ.

Η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου για το 2024 θα γίνει την Τρίτη 9 Ιανουαρίου, όπου µαθαίνω πως θα δοθεί προτεραιότητα στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για την αυτοµατοποιηµένη κατεδάφιση νέων αυθαιρέτων, ρύθµιση που ίσως να έχει και αναδροµική ισχύ.

Το νοµοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση µη κρατικών πανεπιστηµίων αποτελεί στοίχηµα για την κυβέρνηση στο πεδίο των µεταρρυθµίσεων και, όπως είχε δηλώσει ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, θα υπάρχουν σηµαντικές διατάξεις και για τα κρατικά πανεπιστήµια.

Βέβαια, µε δεδοµένο ότι η αναθεώρηση του επίµαχου Αρθρου 16 δεν έχει «περάσει», η κυβέρνηση σκοπεύει να «πατήσει» στο Αρθρο 28 του Συντάγµατος, που αφορά στους κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου και στους διεθνείς οργανισµούς και προβλέπει µεταξύ άλλων πως, «για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συµφέρον και να προαχθεί η συνεργασία µε άλλα κράτη, µπορεί να αναγνωριστούν, µε συνθήκη ή συµφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισµών αρµοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγµα».

Για την ψήφιση νόµου απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέµπτων του όλου αριθµού των βουλευτών, δηλαδή 180 θετικές ψήφοι.

*Δημοσιεύθηκε στο Secret της εφημερίδας Παραπολιτικά