Σειρά τροπολογιών κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής κ. Αλέξης Γεωργούλης, ως σκιώδης εισηγητής, στον φάκελο της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας για το Στρατηγικό Θεματολόγιο Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για την περίοδο 2021-2027 και για τον νέο κανονισμό του Ινστιτούτου.

Μεταξύ άλλων ζητημάτων, οι τροπολογίες του Ευρωβουλευτή επικεντρώθηκαν στην δημιουργία της νέας Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας για τον Πολιτισμό υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου.

Αυτήν την στιγμή, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας υποστηρίζει οκτώ Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας. Στόχος αυτών είναι να διευκολύνουν τον σχηματισμό διασυνοριακών συμπράξεων, προωθώντας την συνεργασία επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.

Ο Ευρωβουλευτής, με τις τροπολογίες που κατέθεσε, τόνισε ότι η νέα Κοινότητα για τον Πολιτισμό πρέπει να ενισχύσει την βιομηχανία πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου με τέτοιον τρόπο ώστε η δεύτερη να μην περιορίζεται αυστηρά στους όρους της αγοράς και ο προσανατολισμός της να είναι η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία.

Ο Ευρωβουλευτής επισήμανε τον ρόλο αυτής της Κοινότητας στην υποστήριξη των προσώπων του πολιτιστικού χώρου, όσον αφορά την ένταξη τους στην αγορά εργασίας αλλά και την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων με τις οποίες οι ενδιαφερόμενες ομάδες θα μπορούν να συμβαδίζουν με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στην ψηφιακή εποχή. Επιπλέον, σύμφωνα με τις κατατιθέμενες τροπολογίες, η νέα Κοινότητα, μέσω του έργου της, πρέπει να εισάγει προγράμματα κινητικότητας για τους επαγγελματίες στον χώρο του πολιτισμού και να προωθήσει διασυνοριακές συνεργασίες.

Όπως αναφέρουν οι τροπολογίες, για την επίτευξη αυτού του στόχου, το Ινστιτούτο πρέπει να εξασφαλίσει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο την επίσημη αναγνώριση των σχετικών δεξιοτήτων που αποκτώνται και να διευκολύνει την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών σε όλα τα κράτη μέλη.