Το χειρότερο οικοτροφείο αποασυλοποίησης ψυχικώς πασχόντων είναι καλύτερο από το πιο καλό ψυχιατρικό νοσοκοµειακό άσυλο», διαβεβαιώνουν οι λειτουργοί της σύγχρονης κοινοτικής ψυχιατρικής, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στην προσπάθεια οι σοβαρά ψυχικώς πάσχοντες συνάνθρωποί µας να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά και µέσα στην κοινωνία και τους ανθρώπους της. Μια χρυσή τοµή φαίνεται ότι έχει εντοπίσει ο υφυπουργός Υγείας, ∆ηµήτρης Βαρτζόπουλος, µεταξύ των δύο κυρίαρχων και αντιµαχόµενων επιστηµονικών και πολιτικών θέσεων σχετικά µε την πορεία την οποία οφείλουν να ακολουθήσουν προκειµένου να ολοκληρωθούν η ψυχιατρική µεταρρύθµιση και η αποασυλοποίηση των ψυχικώς πασχόντων στη χώρα µας.

Για δεκαετίες συγκρούονταν στην Ελλάδα ψυχίατροι και άλλοι επαγγελµατίες Ψυχικής Υγείας που υποστηρίζουν την πλήρη κατάργηση όλων των ψυχιατρικών νοσοκοµείων του ΕΣΥ της χώρας µε άλλους ψυχιάτρους και λοιπούς επαγγελµατίες Ψυχικής Υγείας οι οποίοι υποστηρίζουν επίσης την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης και της αποασυλοποίησης των ψυχικώς πασχόντων, χωρίς, όµως, να θεωρούν ότι πρέπει να κλείσουν τα εναποµείναντα τρία ψυχιατρικά νοσοκοµεία του ΕΣΥ. Καθώς τα επιχειρήµατα των δύο αντιτιθέµενων µερών ήταν και είναι πάντα αρκούντως ισχυρά, η σχετική αντιπαράθεση υπήρξε ενίοτε πολύ «σκληρή»...

Η χρυσή τομή Βαρτζόπουλου: Έρχεται η ριζική μετεξέλιξη των ψυχιατρικών κλινικών του ΕΣΥ


Με την επικείµενη νοµοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας, είκοσι πέντε χρόνια µετά τον προηγούµενο νόµο για την Ψυχική Υγεία και σαράντα χρόνια µετά τον εµβληµατικό κανονισµό 815, θα υλοποιηθεί τελικά η χρυσή τοµή του κ. Βαρτζόπουλου: Η ριζική µετεξέλιξη -και όχι κατάργηση- των τριών ψυχιατρικών νοσοκοµείων του ΕΣΥ σε ολοκληρωµένα κοινοτικά δίκτυα υπηρεσιών ψυχικής υγείας, στα οποία θα ενταχθούν όλες οι σχετικές πρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµιες δοµές. Σε καθεµία από τις επτά Υγειονοµικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.) της χώρας µας θα δηµιουργηθούν κοινοτικά δίκτυα υπηρεσιών ψυχικής υγείας, υπό ενιαία υπηρεσιακή και επιστηµονική διοίκηση.

Διαβάστε ακόμη: Δομές ψυχικής υγείας αντί για "τρελάδικα": Εθνικό Σχέδιο Δράσης με 10 άξονες μέχρι το 2030 για πλήρη αποασυλοποίηση

Έτσι, συστήνεται το Εθνικό ∆ίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Ε∆ΥΨΥ), το οποίο διαρθρώνεται σε Περιφερειακά ∆ίκτυα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΠΕ∆ΥΨΥ), που λειτουργούν στις διοικήσεις των Υ.ΠΕ. και διοικούνται από τον αρµόδιο για τα θέµατα της ψυχικής υγείας, αναπληρωτή διοικητή Υ.ΠΕ. Καθορίζονται οι εντασσόµενοι, οι συνεργαζόµενοι και οι εποπτευόµενοι φορείς του Ε∆ΥΨΥ, προβλέπεται η ενιαία υπηρεσιακή και επιστηµονική τους διοίκηση, καθώς και η διασύνδεσή τους µε τις λοιπές δοµές του ΕΣΥ.

«Στόχος είναι η ριζική αναδιάρθρωση της οργάνωσης και της διοίκησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, µε σκοπό την πλήρη κάλυψη των σχετικών αναγκών του πληθυσµού, αλλά και την εξουδετέρωση του κοινωνικού στίγµατος των ψυχικών διαταραχών» , δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Βαρτζόπουλος, ο οποίος, µάλιστα, είναι ψυχίατρος ο ίδιος.

Αλλάζει άρδην ο χάρτης της Ψυχικής Υγείας


Την ίδια στιγµή, οκτώ Μονάδες Εγκαιρης Παρέµβασης στην Ψύχωση, νέα Κέντρα Ηµέρας και Κινητές Μονάδες για παιδιά και εφήβους, για ενηλίκους, για την υποστήριξη των εργαζοµένων, τη στήριξη των οικογενειών, για ειδικές οµάδες, όπως τα άτοµα µε άνοια και τα άτοµα µε αυτισµό, αλλάζουν άρδην τον χάρτη της Ψυχικής Υγείας στη χώρα µας. Νέα οικοτροφεία αποασυλοποίησης για άτοµα µε σοβαρές ψυχικές νόσους, για άτοµα µε άνοια και συναφείς διαταραχές και για άτοµα µε αυτισµό έχουν δηµιουργηθεί επίσης σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Επίσης, άλλες σαράντα τέτοιες νέες δοµές θα έχουν αναπτυχθεί µέχρι το τέλος του 2023, ενώ παράλληλα θα υλοποιηθούν ογδόντα παρεµβάσεις σε δηµόσιες δοµές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας, όπως είναι οι ψυχιατρικές κλινικές σε γενικά νοσοκοµεία του ΕΣΥ, για τη βελτίωση των κτιριακών υποδοµών τους και την αγορά εξοπλισµού.

Δημοσιεύτηκε στα "Παραπολιτικά" στις 2 Δεκεμβρίου