Η δημιουργία του Επαγγελματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Εργων Υποδομών και Κατασκευών» (ΕΔΠΜΣ-ΔΕΥΚ), μέσα από τη σύμπραξη του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αποτελεί επανάσταση για τα ελληνικά πανεπιστήμια.

Το κορυφαίο ελληνικό πανεπιστημιακό ίδρυμα και ο όμιλος επιχειρήσεων ένωσαν τις δυνάμεις τους, αξιοποιώντας διατάξεις του νέου θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση επαγγελματικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, και προχωρούν σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα, που απευθύνεται σε νέους μηχανικούς και αποσκοπεί στη στοχευμένη εξειδίκευσή τους στη διοίκηση και διαχείριση των έργων υποδομών και κατασκευών. Τη χρηματοδότηση του μεταπτυχιακού αναλαμβάνει η ΓΕΚ Τέρνα για πέντε χρόνια, με τη διάθεση συνολικού ποσού 500.000 ευρώ, ήτοι 100.000 ευρώ ετησίως.

Επιπλέον, το μεταπτυχιακό θα αφορά 30 πτυχιούχους κάθε ακαδημαϊκή χρονιά, ενώ αρωγός στην ανάπτυξη του πρώτου επαγγελματικού μεταπτυχιακού στην Ελλάδα θα είναι και το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών.

terna
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κ. Γιώργος Περιστέρης και ο Πρύτανης του ΕΜΠ κ. Ανδρέας Μπουντουβής κατά την τελετή υπογραφής της σύμπραξης για το πρώτο Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών»
Η συνεργασία ΕΜΠ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί ένα ορόσημο για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς η Παιδεία ξεπερνά αγκυλώσεις δεκαετιών και για πρώτη φορά ο ιδιωτικός τομέας και η Ανώτατη Εκπαίδευση έρχονται πιο κοντά, σε μια σύμπραξη που αποφέρει ποικίλα οφέλη στην επιστημονική κοινότητα, με προτεραιότητα τη διασύνδεση της αγοράς εργασίας με το ελληνικό πανεπιστήμιο. Ταυτόχρονα, εξυπηρετεί τον στόχο της ανάσχεσης του brain drain, επιδιώκοντας νέοι και καταρτισμένοι επιστήμονες να παραμείνουν στη χώρα. Η σύμπραξη του ΕΜΠ με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσω της ίδρυσης του προγράμματος ΕΔΠΜΣ-ΔΕΥΚ αποτελεί τον «πιλότο» για την υλοποίηση των επαγγελματικών μεταπτυχιακών και ένα ορόσημο στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας και της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις να υλοποιηθούν αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο μέλλον, με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και την καλύτερη κατάρτισή τους, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις του επαγγελματικού στίβου.

Για την οργάνωση και λειτουργία

Ο αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΕΜΠ, Ευάγγελος Σαπουντζάκης, μιλά στα «Π» για το ΕΔΠΜΣ-ΔΕΥΚ και εξηγεί τους στόχους του.

«Τον Νοέμβριο του 2020 υπεγράφη μεταξύ του ΕΜΠ και του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ) Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία των δύο μερών στο πεδίο του σχεδιασμού νέων Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ). Στο πλαίσιο του ανωτέρω μνημονίου συνεργασίας και βάσει του Αρθρου 89 του Νόμου 4957/22, το ΕΣΒΥΚ πρότεινε στον όμιλο εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να αποτελέσει φορέα πλήρους χρηματοδότησης πενταετούς διάρκειας σε επαγγελματικό ΔΠΜΣ με τίτλο “Διαχείριση Εργων Υποδομών και Κατασκευών” (ΕΔΠΜΣ-ΔΕΥΚ) και αυτός αποδέχτηκε. Οι σχολές του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών συνεργάστηκαν για την οργάνωση και λειτουργία του Επαγγελματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για τη χορήγηση διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο “Διαχείριση Εργων Υποδομών και Κατασκευών”», αναφέρει ο αντιπρύτανης.

Εν συνεχεία, αναλύει διεξοδικά το αντικείμενο του επαγγελματικού μεταπτυχιακού, που αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο: «Αντικείμενο του προγράμματος είναι η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, της παραγωγής νέας γνώσης και της εφαρμογής τους στην περιοχή της “Διαχείρισης Εργων Υποδομών και Κατασκευών”. Σκοπός του είναι η ειδίκευση στελεχών νέων διπλωματούχων μηχανικών, αποφοίτων ΑΕΙ της ημεδαπής, με πενταετή διάρκεια σπουδών, στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της διαχείρισης έργων υποδομών και κατασκευών, με έμφαση στις απαραίτητες τεχνικές και διοικητικές δεξιότητες για την ορθολογική υλοποίηση υποδομών. Το ΕΔΠΜΣ-ΔΕΥΚ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), ισότιμο προς πτυχίο Master of Science (MSc), στην περιοχή της Διαχείρισης Εργων Υποδομών και Κατασκευών (Infrastructure and Construction Project Management) έπειτα από επιτυχή περάτωση του σχετικού κύκλου σπουδών».

Προκλήσεις των καιρών

Επιπλέον, ο κ. Σαπουντζάκης μιλά για τις προκλήσεις του κλάδου των υποδομών και τα εφόδια που παρέχει στους νέους μηχανικούς το πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:

«Η αναγκαιότητα του προγράμματος προκύπτει από το γεγονός ότι οι προκλήσεις των καιρών για τον κλάδο των κατασκευών και των υποδομών είναι πολύ μεγάλες: Η οικονομική αβεβαιότητα, η αύξηση του κόστους κατασκευής, η μείωση του περιθωρίου κέρδους, ο ρυθμός ανάπτυξης της τεχνολογίας, η κλιματική αλλαγή και οι περιβαλλοντικές προκλήσεις, μεταξύ άλλων, επιβάλλουν την αυστηρά ορθολογική λήψη αποφάσεων (“value for money”)». Και προσθέτει: «Ο στόχος του προγράμματος είναι η ειδίκευση νέων μηχανικών στη διοίκηση και διαχείριση των έργων υποδομών και κατασκευών, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, την εμβάθυνση στις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις και την εκμάθηση τεχνικών που αφορούν σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των τεχνικών έργων, προγραμμάτων έργων και χαρτοφυλακίων έργων. Οι απόφοιτοι του ΕΔΠΜΣ-ΔΕΥΚ θα διαθέτουν την κρίσιμη τεχνογνωσία και την αυτοπεποίθηση για να αποτελέσουν στο μέλλον ηγετικά στελέχη του κλάδου των υποδομών και κατασκευών, με σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό και στόχο την ανάπτυξη και σύζευξη των τεχνικών και διοικητικών ικανοτήτων τους. Δηλαδή, στελέχη που θα συμβάλλουν στον διαρκή εκσυγχρονισμό του κλάδου μέσω της εισαγωγής καινοτόμων πρακτικών και δράσεων, της εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών και της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού».

Oι στόχοι του προγράμματος 

Σκοπός του Επαγγελματικού Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διαχείριση Εργων Υποδομών και Κατασκευών» είναι η στοχευμένη ειδίκευση των νέων μηχανικών όχι μόνον στον τομέα της τεχνικής κατάρτισης, αλλά και στην ανάδειξη της οικονομικής, της περιβαλλοντικής, της νομικής και της κοινωνικής διάστασης των έργων υποδομών και κατασκευών, από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση και λειτουργία τους. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα πολύπλευρο πρόγραμμα σπουδών, που προσβλέπει στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος των νέων μηχανικών με προδιαγραφές υψηλής επίδοσης, προκειμένου να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις του μέλλοντος για τον κλάδο των κατασκευών και υποδομών, ο οποίος έπειτα από μια φάση παρακμής διανύει μια περίοδο με καλύτερους όρους, διάγοντας μια νέα άνοιξη. Στην ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση του εν λόγω μεταπτυχιακού προγράμματος, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου, η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, τόνισε ότι μια από τις βασικές προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει το υπουργείο Παιδείας αυτή την τετραετία ήταν η διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. «Τα επαγγελματικά μεταπτυχιακά είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε προκειμένου να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα, το οποίο διαπιστώνεται σε όλο τον κόσμο, μεταξύ εκπαίδευσης και πραγματικών αναγκών της αγοράς», σημείωσε.Επένδυση στο μέλλον

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, κάνει λόγο για μια επένδυση στο μέλλον του κλάδου και της χώρας μας. «Με αυτή τη συνέργεια με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εγκαινιάζουμε ένα ολόκληρο πρόγραμμα υποστήριξης και ανάπτυξης μιας νέας γενιάς μηχανικών. Μιας γενιάς στην οποία προσφέρουμε γνώση, εφόδια και εργαλεία για να διαμορφώσει το μέλλον, όχι απλώς να το διαχειριστεί ή να το αντιμετωπίσει. Μιας νέας γενιάς μηχανικών, την οποία ταυτίζουμε με το πρόγραμμα δράσεων και πρωτοβουλιών μας, μια “πολυμήχανη γενιά”», δηλώνει μεταξύ άλλων ο κ. Περιστέρης.

Επιπροσθέτως, σημειώνει πως «δεν κάνουμε μια δωρεά στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κάνουμε μια επένδυση στο μέλλον του κλάδου μας και της χώρας μας. Επενδύουμε στην πιο ρεαλιστική απεικόνιση του μέλλοντός μας, στα παιδιά μας. Πιστεύοντας πραγματικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα και στην ικανότητά της να διαμορφώσει τη μελλοντική γενιά επιστημόνων της χώρας». Να σημειωθεί ότι η έναρξη του προγράμματος για τους 30 νέους μηχανικούς -οι οποίοι θα επιλεγούν με κριτήρια αριστείας- αναμένεται το προσεχές φθινόπωρο, ενώ στο πλαίσιο του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του ΕΜΠ και του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών και βάσει του Αρθρου 89 του Νόμου 4957/22, το ΕΔΠΜΣ-ΔΕΥΚ χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον Ομιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κατ’ αρχάς για πέντε χρόνια, με το συνολικό ποσό του μισού εκατομμυρίου ευρώ. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα οργανώνεται από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, με τη σύμπραξη της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ και της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΕΜΠ, ενώ θα περιλαμβάνει τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα - δύο εξάμηνα μαθημάτων, διαλέξεων, τεχνικών επισκέψεων και ένα εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Δημοσιεύθηκε στα Παραπολιτικά το Σάββατο 4/3