Ερχεται το top 10 των κορυφαίων ξένων πανεπιστηµίων στην Ελλάδα. Θα χορηγούν κοινά πτυχία και µεταπτυχιακούς τίτλους µε ελληνικά δηµόσια πανεπιστήµια, τα οποία διεθνοποιούνται. Θεσπίζεται το εσωτερικό «Erasmus» για µετακινήσεις φοιτητών από πανεπιστήµιο σε πανεπιστήµιο, ενώ σε συνδυασµό µε την ίδρυση µη κρατικών πανεπιστηµίων αλλάζει ο χάρτης της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Στόχος είναι να καταστεί η χώρα µας διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο και να προσελκύει χιλιάδες ξένους φοιτητές, συγκρατώντας επίσης τη ροή Ελλήνων φοιτητών προς το εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό, όπως λένε αρµόδιοι παράγοντες του υπουργείου Παιδείας, αναζητούνται και νέες συνεργασίες µε κορυφαία ξένα πανεπιστήµια, για να χορηγούνται κοινά πτυχία, µε µεταπτυχιακά από τα ελληνικά πανεπιστήµια, υπό το πρίσµα της θωράκισης και της διεθνοποίησης των δηµόσιων πανεπιστηµίων.

Κύριοι άξονες της αναβάθµισης των πανεπιστηµίων είναι επίσης τα βιοµηχανικά διδακτορικά, που συνδέονται άµεσα µε την αγορά εργασίας και την ενίσχυση των σχέσεων µε τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και η δηµιουργία startups από φοιτητές.

Επίσης, έχει δοθεί η δυνατότητα ίδρυσης παραρτηµάτων στο εξωτερικό, µε σκοπό τη συνεργασία µε πανεπιστήµια του εξωτερικού και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και έρευνας.

Πρόγραµµα Εσωτερικής Κινητικότητας

Η κινητικότητα φοιτητών είναι ο θεσµός της εσωτερικής µετακίνησης φοιτητών µεταξύ οµοειδών -ή µηπρογραµµάτων σπουδών ελληνικών πανεπιστηµίων για ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο και εισάγεται ως «εσωτερικό Erasmus» (π.χ. ένας φοιτητής της Αρχιτεκτονικής να µπορεί να παρακολουθήσει ένα εξάµηνο στη Σχολή Καλών Τεχνών). Στόχος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν και άλλα γνωστικά αντικείµενα, εφόσον το επιθυµούν, διευρύνοντας τους ορίζοντές τους, ενώ αναµένεται να ξεκινήσει άµεσα η υποβολή αιτήσεων των φοιτητών για το Πρόγραµµα Εσωτερικής Κινητικότητας. Το πρόγραµµα αυτό θα τεθεί σε λειτουργία από το εαρινό εξάµηνο του τρέχοντος ακαδηµαϊκού έτους, 2023-2024. Στο πρόγραµµα κινητικότητας φοιτητών συµµετέχουν υποχρεωτικά όλα τα τµήµατα και οι Μονοτµηµατικές Σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων που οργανώνουν προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου, στα οποία η εισαγωγή των φοιτητών πραγµατοποιείται µέσω εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου.

Ο ανώτατος αριθµός των φοιτητών που µπορεί να µετακινούνται ανά ακαδηµαϊκό εξάµηνο προς κάθε πρόγραµµα σπουδών πρώτου κύκλου Τµηµάτων/Μονοτµηµατικών Σχολών ΑΕΙ στο πλαίσιο του προγράµµατος εσωτερικής κινητικότητας ισούται µε το 10% του συνολικού αριθµού των εισακτέων του τµήµατος της σχολής υποδοχής. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα εσωτερικής κινητικότητας έχει κάθε φοιτητής που είναι εγγεγραµµένος σε πρόγραµµα σπουδών πρώτου κύκλου Τµήµατος/Μονοτµηµατικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Εχει ολοκληρώσει κατ’ ελάχιστον το πρώτο ακαδηµαϊκό εξάµηνο του πρώτου έτους σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών όπου είναι εγγεγραµµένος, β) υπολείπονται κατ’ ελάχιστον τριάντα πιστωτικές µονάδες για τη λήψη του πτυχίου, γ) δεν έχει υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράµµατος σπουδών, δ) δεν έχει µετακινηθεί άλλη φορά στο πλαίσιο του προγράµµατος εσωτερικής κινητικότητας κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο συγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών πρώτου κύκλου, ε) δεν έχει ενταχθεί σε καθεστώς µερικής φοίτησης κατά το εξάµηνο για το οποίο αιτείται συµµετοχή στο πρόγραµµα εσωτερικής κινητικότητας.

Κάθε ενδιαφερόµενος φοιτητής µπορεί να υποβάλει αίτηση µετακίνησης προς ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυµα της επιλογής του και να δηλώσει έως τρία προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου του ίδιου ΑΕΙ προς τα οποία επιθυµεί να µετακινηθεί, κατά σειρά προτίµησης.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγµατοποιείται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Το έτος σπουδών στο οποίο βρίσκεται ο υποψήφιος, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που αυτός διαθέτει, µε βάση τα υποβαλλόµενα από εκείνον δικαιολογητικά, και οι λόγοι που επικαλείται για την αποδοχή της αίτησής του.

Νέα προκήρυξη για τα βιοµηχανικά διδακτορικά

Νέο κεφάλαιο στα πανεπιστήµια αποτελούν τα βιοµηχανικά διδακτορικά, δηλαδή µια εταιρεία συµπράττει µε ένα ΑΕΙ και έναν υποψήφιο διδάκτορα, προκειµένου να πραγµατοποιήσει έρευνα πάνω στο αντικείµενο που επιθυµεί.

Για τον λόγο αυτόν, ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, προώθησε µέσα στον Νοέµβριο νέα προκήρυξη για τα βιοµηχανικά διδακτορικά. ∆ικαιούχοι-τελικοί αποδέκτες του έργου είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Ελλάδας και οι συνεργαζόµενες επιχειρήσεις-βιοµηχανίες. Τα ΑΕΙ, σε συνεργασία µε επιχειρήσεις/βιοµηχανίες, καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για τη χρηµατοδότηση των ερευνητικών έργων, µε σκοπό τη διεξαγωγή βιοµηχανικής ή εφαρµοσµένης έρευνας για την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσµάτων για την παραγωγή καινοτόµων προϊόντων ή υπηρεσιών, προκειµένου να υλοποιήσουν ένα βιοµηχανικό διδακτορικό από κοινού µε έναν υποψήφιο διδάκτορα.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των προτάσεων-έργων, επιχορηγούνται δαπάνες αµοιβής του υποψήφιου διδάκτορα, δαπάνες για όργανα και εξοπλισµό, αναλώσιµα και δαπάνες ταξιδιών, µετακινήσεων και συµµετοχής σε συνέδρια. Ο µέγιστος προϋπολογισµός της πρότασης-έργου δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των 144.194,00 ευρώ για τη συνολική διάρκεια του έργου, συµπεριλαµβανοµένης της ιδιωτικής συµµετοχής.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Παραπολιτικά»