Ανοίγει ο δρόμος για την επιχορήγηση επιχειρήσεων στο μη μισθολογικό κόστος (ασφαλιστικές εισφορές), με σκοπό τη μετατροπή των μερικώς σε πλήρως απασχολούμενους. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 400.000 εργαζόμενοι δουλεύουν σήμερα υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Η επιδότηση αφορά το 40% των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου και επιπλέον 40% στις εργοδοτικές εισφορές, όπως προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας. Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος ισχύει από τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ (σ.σ.: σήμερα), ενώ η υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις ισχύει για σχεδόν ένα έτος έως και την 31η/12/2023.

Ποιους αφορά

Στο πρόγραμμα εντάσσονται κάθε είδους επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, οι οποίες στις 9/9/2022 απασχολούν μισθωτούς εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης, σε ποσοστό ανώτερο του 50% του συνόλου των μισθωτών εργαζόμενών τους. Επιλέξιμες για μετατροπή είναι οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης που έχουν συναφθεί μέχρι και την παραπάνω ημερομηνία και εξακολουθούν να αποτελούν συμβάσεις μερικής απασχόλησης κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις-εργοδότες υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ένταξή τους είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές τους προς το Δημόσιο, τον e-ΕΦΚΑ, το ΤΕΚΑ και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Οι από μετατροπή συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων που εντάσσονται στο πρόγραμμα πρέπει να έχουν διάρκεια τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης.

Τι προβλέπεται

  • Για επιχειρήσεις και εργοδότες επιδοτούνται σε ποσοστό 40% οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη, καθώς και οι κρατήσεις που αναλογούν στα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης, για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης βάσει της ασκούμενης δραστηριότητας.
  • Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) προς τον e-ΕΦΚΑ, το ΤΕΚΑ, τον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης και τα ΝΠΙΔ υποχρεωτικής ασφάλισης, για το χρονικό διάστημα υπαγωγής στο πρόγραμμα, υπολογίζονται επί των μηνιαίων αποδοχών.
  • Για τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς φορείς ο εργοδότης δεν παρακρατά από τις αποδοχές την αναλογία της εισφοράς ασφαλισμένου που καλύπτεται από το πρόγραμμα και δεν την καταβάλλει στους ανωτέρω φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Όροι και δεσμεύσεις

  • Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, καθ’ όλη τη διάρκεια ένταξης στο πρόγραμμα, οφείλουν να παραμένουν φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες και να τηρούν τυχόν ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο, τον e-ΕΦΚΑ, το ΤΕΚΑ και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
  • Οι από μετατροπή συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης δεν μπορούν να καταγγελθούν από τους εργοδότες-επιχειρήσεις πριν από την πάροδο ενός έτους από τη μετατροπή τους, εκτός και εάν οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά τον εργαζόμενο.
  • Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των από μετατροπή συμβάσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, εκτός εάν είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους που απασχολούνται με τις συμβάσεις αυτές.

Έλεγχος - κυρώσεις

Οι διασταυρώσεις των προϋποθέσεων πραγματοποιούνται απολογιστικά από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της ΔΥΠΑ, του ΚΕΑΟ, του e-ΕΦΚΑ και των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Στο τέλος κάθε μήνα πραγματοποιείται έλεγχος από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, για τις οποίες έχει γίνει μετατροπή των συμβάσεων εργασίας.

Εάν μετά τις διασταυρώσεις συναχθεί ότι η επιχείρηση-εργοδότης δεν πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας πριν από την πάροδο ενός έτους από τη μετατροπή, η επιχείρηση-εργοδότης εκπίπτει των ωφελημάτων της παρούσας. Με απόφαση του διοικητή του e-ΕΦΚΑ καταλογίζονται στην επιχείρηση-εργοδότη οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη που έχουν καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, προσαυξημένες κατά εκατό τοις εκατό (100%).

* Του Αντώνη Βασιλόπουλου - Δημοσιεύτηκε στην Απογευματινή την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023.