Δύο αλλά όχι ξένοι
Δύο αλλά όχι ξένοι Σπύρος Χαριτάτος Μπάγια Αντωνοπούλου
dimosio
Οικονομία

Μπόνους απόδοσης €700-€1.250 στο Δημόσιο - Πρόσθετη ετήσια ανταμοιβή σε πολιτικούς υπαλλήλους και ένστολο προσωπικό για υλοποίηση Σχεδίων Δράσης

Η πρόσθετη ανταμοιβή υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά

Στην οικονομική ενίσχυση χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων και ενστόλων που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης κάθε επιμέρους υπουργείου, με ποσά από 700 έως 1.250 ευρώ, περιλαμβάνει ΚΥΑ με την οποία δίδονται κίνητρα ανταμοιβής υπαλλήλων που συνδέονται με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για τα έτη 2022 και 2023.

Με βάση την κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, οι διατάξεις της εφαρμόζονται στους πολιτικούς υπαλλήλους και στο ένστολο προσωπικό του δημόσιου τομέα, οι οποίοι -λόγω αρμοδιότητας- υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, όπου εντάσσονται τα Ετήσια Σχέδια Δράσης των υπουργείων.

Η πρόσθετη ανταμοιβή υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά, δεν μπορεί να υπερβαίνει -ανά έτος- το 15% του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.

Η συνολική δαπάνη για τις ανωτέρω ανταμοιβές δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20.000.000 ευρώ ανά έτος, ενώ σε περιπτώσεις επιλέξιμων υπαλλήλων, που έχουν υπηρετήσει στην υπηρεσία για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους ή έχουν λάβει σχετική άδεια άνευ ή μειωμένων αποδοχών, η πρόσθετη ανταμοιβή καταβάλλεται αναλογικά.

Υπολογισμός

Ο υπολογισμός για τη χορήγηση της ανταμοιβής προσμετρά διάφορους παράγοντες, ενώ το ποσό καταβάλλεται ετησίως, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους από τον εκάστοτε φορέα για τους στόχους που έχουν τεθεί για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του υπουργείου, το ποσό ανταμοιβής επιμερίζεται βάσει του βαθμού δυσκολίας κάθε επιτευχθέντος έργου στις υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται. Ο προϊστάμενος κάθε διεύθυνσης υπηρεσιών ή ο άμεσα προϊστάμενος για υπαλλήλους που μεριμνούν για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των έργων, που δεν ανήκουν σε οργανική μονάδα επιπέδου διεύθυνσης, ορίζει τους υπαλλήλους που εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση των στόχων και δύνανται να λάβουν την επιπλέον ανταμοιβή.

Το 40% του ποσού ανταμοιβής, όπως προκύπτει κατά περίπτωση, κατανέμεται ισομερώς στους υπαλλήλους και το υπόλοιπο 60% κατανέμεται με απόφαση του προϊσταμένου κατά τρόπο μη οριζόντιο, αλλά σε συνάρτηση με την προσφορά εκάστου υπαλλήλου στη λειτουργία και το έργο της υπηρεσίας.

Την αρμοδιότητα για τυχόν περικοπές λόγω υπέρβασης των ορίων, την εκκαθάριση και την καταβολή της πρόσθετης ανταμοιβής για κάθε υπηρεσία έχουν οι οικονομικές υπηρεσίες του κάθε φορέα όπου υπάγεται.

Δημοσιεύτηκε στην ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ στις 29/3