Πλέγµα παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους, το οποίο µε βάση τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία (Σεπτέµβριος 2023) ανέρχεται σε 371 δισ. ευρώ (εκ των οποίων ληξιπρόθεσµα τα 224 δισ. ευρώ), στήνει το υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τη σύσταση Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους.

Το Μητρώο, που θα εκπέµπει «αλάρµ» για την υπερχρέωση φυσικών και νοµικών προσώπων και θα δίνει επίσης πλήρη εικόνα της πορείας του ιδιωτικού χρέους, επιτρέποντας έγκαιρες παρεµβάσεις της πολιτείας, θα είναι έτοιµο µέχρι το τέλος του 2025 και θα διασυνδέεται µε τον «Τειρεσία», το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων της Τραπέζης της Ελλάδος και το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης.

Διαβάστε επίσης: Αυτόµατα οι αντικειµενικές από το 2025: Με µηχανισµό αναπροσαρµογής των αξιών βάσει των εµπορικών τιµών των ακινήτων κάθε χρόνο

Το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους θα τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα και ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και σε αυτό θα καταχωρίζονται δεδοµένα από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής πίστωσης (τράπεζες, ∆ηµόσιο, Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι επιχειρήσεις τους, νοµικά πρόσωπα κάθε µορφής), τα οποία θα καταγράφουν ανωνυµοποιηµένες πληροφορίες για τις οφειλές φυσικών και νοµικών προσώπων, ληξιπρόθεσµες και µη. Ειδικότερα, θα καταγράφονται: η φύση της οφειλής, οι βασικοί όροι της οφειλής (αρχικό και τρέχον ύψος, προσαυξήσεις και πρόστιµα, διάρκεια αποπληρωµής, επιτόκιο) και οι τυχόν µεταβολές τους, οι εµπράγµατες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής, καθώς και η αποτίµησή τους, οι καταβολές που πραγµατοποιήθηκαν, ο χρόνος των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής, ρυθµίσεις της οφειλής και πληροφορίες για την πορεία δικαστικών διενέξεων µεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, µέτρα διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν, καθώς και η πορεία της δικαστικής προσβολής τους.

Οσο για τα στοιχεία για τους οφειλέτες που θα αντλεί το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, για µεν τα φυσικά πρόσωπα θα αφορούν δεδοµένα όπως η ηλικία, ο τόπος κύριας κατοικίας και εργασίας και η επαγγελµατική ιδιότητα, για δε τα νοµικά πρόσωπα, στοιχεία που προσδιορίζουν τον κλάδο δραστηριοποίησης, τον τόπο της έδρας του νοµικού προσώπου και το µέγεθός του. Το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους θα λειτουργεί ως «πύργος ελέγχου», µε «τροφοδότες» δεδοµένων και από τα άλλα κέντρα ελέγχου, και συγκεκριµένα τον «Τειρεσία», το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων της Τραπέζης της Ελλάδος και το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης.

Ο «Τειρεσίας» και η «µαύρη λίστα» του

Ο «Τειρεσίας» συνδέθηκε στα χρόνια της κρίσης µε τις ακάλυπτες επιταγές, τις απλήρωτες συναλλαγµατικές και τη «µαύρη λίστα» του. Οµως, η συντριπτική πλειονότητα των 10 εκατοµµυρίων καταγραφών του «Τειρεσία» έχει να κάνει µε τη «λευκή» λίστα, δηλαδή τη συλλογή στοιχείων συναλλακτικής συµπεριφοράς κάθε πολίτη που αποκτά σχέση µε τράπεζες ή εταιρείες παροχής πιστώσεων. Την πληροφόρηση που προκύπτει από τα στοιχεία αυτά ο «Τειρεσίας» την παρέχει σε τράπεζες και επιχειρήσεις, διευκολύνοντάς τες να αξιολογούν τους πιστωτικούς κινδύνους.

Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων

Το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα που θα τηρείται στην ΤτΕ και θα καταγράφει σε αναλυτική βάση το ιστορικό πληρωµών, τα είδη των παρεχόµενων εξασφαλίσεων και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται µε κάθε µορφής πίστωση προς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα από πιστωτικά και εν γένει χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, καθώς και από τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Βάσει των πληροφοριών που θα τηρούνται στο Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων θα καταρτίζεται επίσης πιστωτική έκθεση για όλα τα πιστοδοτούµενα πρόσωπα.

Η λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων θα αποσκοπεί στην ενίσχυση της χρηµατοδότησης της πραγµατικής οικονοµίας από το ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και στη διασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, µέσω της βελτίωσης της παρεχόµενης πληροφόρησης, της ορθολογικότερης αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των δυνητικών δανειοληπτών και της εν γένει συνδροµής στη λήψη τεκµηριωµένων αποφάσεων χρηµατοδότησης. Σηµειώνεται ότι τα δεδοµένα προσωπικών πληροφοριών και οικονοµικής συµπεριφοράς θα τηρούνται µέχρι την εξόφληση ή µη της οφειλής. Μετά, θα διατηρούνται αλλά σε µορφή που δεν θα επιτρέπει τον προσδιορισµό της ταυτότητας των οφειλετών και θα µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο για την εκπόνηση οικονοµικών αναλύσεων και στατιστικών µελετών.

Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης

Η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα αντιµετωπίσει το πρόβληµα της ασύµµετρης πληροφόρησης µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα και ιδιωτικών φορέων για την πιστοληπτική ικανότητα φυσικών και νοµικών προσώπων µέσω της πιστοληπτικής βαθµολόγησής τους (credit scoring) σε σχέση µε οφειλές τους προς το ∆ηµόσιο. Ο απώτερος στόχος της σύστασής της θα είναι η αποτροπή της αύξησης των µη εξυπηρετούµενων και ληξιπρόθεσµων οφειλών προς δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς και η πρόληψη της υπερχρέωσης των φυσικών και νοµικών προσώπων. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα θα παρέχουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης στοιχεία οικονοµικής συµπεριφοράς των οφειλετών τους σε βάθος διετίας, προκειµένου η Αρχή να χορηγεί πιστοληπτική βαθµολόγηση (credit scoring) στους πολίτες σε σχέση µε οφειλές τους προς το ∆ηµόσιο.

* Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή