Άνοιξε η πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε για τους φορολογούµενους που εισέπραξαν µέσα στο 2023 αναδροµικά ποσά από µισθούς, συντάξεις, επιδόµατα, απογευµατινά ιατρεία του ΕΣΥ και δικαστικές αποφάσεις για την περίοδο 2015-2021 και θα πρέπει να τα δηλώσουν µέχρι το τέλος του έτους.

*Διαβάστε εδώ: Το success story της ελληνικής ναυτιλίας - Πώς οι Έλληνες εφοπλιστές καταφέρνουν να διατηρούνται στην κορυφή του κλάδου επί δεκαετίες

Οι εν λόγω υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, προκειµένου να εµφανίσουν τα συγκεκριµένα εισοδήµατα και να εκδοθεί αυτόµατα νέο εκκαθαριστικό από την εφορία.


Προθεσμίες

Οι υπόχρεοι έχουν προθεσµία να δηλώσουν τα αναδροµικά έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2024, χωρίς να πληρώσουν πρόστιµο, ενώ ο φόρος που θα βεβαιωθεί θα πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ µέχρι την 31η Ιανουαρίου 2025. Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης του φόρου µέσω της πάγιας ρύθµισης οφειλών σε 24 έντοκες δόσεις.

Οι συνταξιούχοι µπορούν έπειτα από αίτηση στην ΑΑ∆Ε να αποπληρώσουν τον φόρο εισοδήµατος που θα προκύψει από τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδροµικά προηγουµένων ετών σε 2 έως 48 έντοκες µηνιαίες δόσεις.

Ακόµα και στην περίπτωση που η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσµα υπάρχει το παράθυρο να µην επιβληθεί κανένα πρόστιµο, εφόσον ο πληρωτέος φόρος δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Με βάση το ισχύον νοµοθετικό καθεστώς, οι τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδροµικά υποβάλλονται για κάθε έτος που αφορούν.

Παράδειγµα, για τα αναδροµικά από συντάξεις που εισπράχθηκαν το 2023 και αφορούν το έτος 2020 οι φορολογούµενοι θα πρέπει να επιλέξουν ως έτος υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης το έτος 2021. Στη δήλωση αναδροµικών τα ποσά προσυµπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα συµπλήρωσης ή τροποποίησης κάποιου άλλου κωδικού. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να τροποποιήσει άλλα στοιχεία της δήλωσής του, πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή τροποποιητική φορολογική δήλωση.


Οδηγός

∆ιευκρινίσεις για το πότε και πώς θα δηλωθούν τα αναδροµικά δίνει η ΑΑ∆Ε µέσα από έναν οδηγό µε τη µορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

1. Έχω εισπράξει βάσει δικαστικής απόφασης εισοδήµατα που αφορούν προηγούµενα έτη και τόκους. Πώς θα τα δηλώσω; Τα εισοδήµατα των προηγούµενων ετών θα δηλωθούν µε τροποποιητική δήλωση στην αρµόδια υπηρεσία στα έτη που αφορούν. Οι τόκοι θα δηλωθούν στο έτος που εισπράχθηκαν στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4∆1.
2. Έχω εισπράξει αναδροµικά συντάξεων. Πώς θα τα δηλώσω; Από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής οι δηλώσεις αναδροµικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά, επιλέγοντας το αντίστοιχο έτος υποβολής δήλωσης, π.χ. για το φορολογικό έτος 2017 θα επιλέξετε ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2018. Στη συνέχεια επιλέγετε Τροποποιητική ∆ήλωση και ∆ήλωση Αναδροµικών Ε1. Αφού εµφανιστούν οι κωδικοί συµπληρωµένοι µε τα νέα ποσά, υποβάλλετε οριστικά τη δήλωση (εµπρόθεσµα µέχρι 31/12/2024). Τα αναδροµικά των προηγούµενων ετών θα δηλωθούν µε τροποποιητική δήλωση στην αρµόδια υπηρεσία στα έτη που αφορούν.
3. Έχω χειρόγραφη βεβαίωση αποδοχών για αναδροµικά ποσά µισθών, αλλά δεν εµφανίζεται η επιλογή για υποβολή ∆ήλωσης Αναδροµικών Ε1. Πώς θα υποβάλω τη δήλωση αναδροµικών; Η επιλογή είναι ενεργή για όσους φορολογούµενους υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση για αναδροµικές αποδοχές από το φορολογικό έτος 2015 κι εφεξής. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία.
4. Μπορώ στη δήλωση για αναδροµικά να τροποποιήσω κωδικούς που δεν σχετίζονται µε τις αναδροµικές αποδοχές; Στη δήλωση αναδροµικών τα ποσά προσυµπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα να συµπληρώσετε ή να τροποποιήσετε κάποιον άλλο κωδικό. Εάν επιθυµείτε να τροποποιήσετε άλλα στοιχεία της δήλωσής σας, πρέπει να υποβάλετε ξεχωριστή τροποποιητική φορολογική δήλωση.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Απογευματινή στις 11/06/2024