τξχ
Ελλάδα

Νέα παράβαση καθήκοντος για να μην κλείσουν οι μπλε κάδοι

Στο φως η εισήγηση του ΕΟΑΝ για απόρριψη της αίτησης θεραπείας της ΕΕΑΑ Α.Ε., που επιβεβαιώνει ακόµα ένα σκάνδαλο της διοίκησης και των υπαλλήλων

Η δηµοσιογραφική έρευνα από «ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» για το θέµα των µπλε κάδων συνεχίζεται και συνεχώς αποκαλύπτει σοβαρά θέµατα, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει σωρεία µεγάλων σκανδάλων που γίνονται και πολλαπλές παραβάσεις καθήκοντος που πραγµατοποιούνται από µια συγκεκριµένη οµάδα υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Τα «Π» στις 24/10/2020, σε αποκλειστικό ρεπορτάζ µε τίτλο «Παράβαση καθήκοντος του ΕΟΑΝ για τους µπλε κάδους», έφεραν στη δηµοσιότητα τη µε αριθµ. πρωτοκ. 68116/17.9.2020 πεντασέλιδη επιστολή της ΕΕΑΑ Α.Ε. προς τον ΕΟΑΝ, σύµφωνα µε την οποία η ΕΕΑΑ Α.Ε. παραδέχεται ότι δεν εφαρµόζει την απόφαση του ΕΟΑΝ, αφού «κάποια σηµεία της απόφασης χρήζουν εύλογων τροποποιήσεων». Παράλληλα, επισηµαίνει στον ΕΟΑΝ ότι «oι αναπροσαρµογές των τιµών εισφοράς, καθώς και η ηµεροµηνία εφαρµογής τους είναι σκόπιµο να κοινοποιηθούν από τον ΕΟΑΝ στις υπόχρεες επιχειρήσεις». Επίσης, τονίζει ότι η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΑΝ πρέπει να αλλάξει σε διάφορα σηµεία, γιατί «στην περιγραφή των υποχρεώσεων της ΕΕΑΑ περιλαµβάνονται κάποιοι όροι που, όπως προέκυψε και από τις συζητήσεις µας, εκ παραδροµής δεν ταυτίζονται µε τα προβλεπόµενα στο σχέδιο».

φσγ
Η εισήγηση της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης του ΕΟΑΝ


Τέλος, στη συγκεκριµένη επιστολή η ΕΕΑΑ Α.Ε. δηλώνει ότι αρνείται να εφαρµόσει την απόφαση του ΕΟΑΝ, αφού τονίζει ότι «θα µας επιτρέψετε να υπογραµµίσουµε και πάλι ότι η υλοποίηση του υποβληθέντος, και εγκεκριµένου πλέον, επιχειρησιακού σχεδίου της ΕΕΑΑ είναι εφικτή υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, που έχουν τεθεί υπόψη του ΕΟΑΝ επανειληµµένως, τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς (ενδεικτικά αναφέρονται στο κεφάλαιο 1.5 του σχεδίου, στην επιστολή µας µε αριθµ. πρωτοκ. ΕΟΑΝ 1849/5-7-2019 κ.λπ.)». ∆ηλαδή, η απόφαση του ΕΟΑΝ στις 13/5/2020 δεν έχει καµία αξία για την ΕΕΑΑ Α.Ε., καθόσον ο ΕΟΑΝ δεν αποδέχτηκε όσα ζητούσε η ΕΕΑΑ Α.Ε. τον Ιούλιο του 2019, δηλαδή έναν χρόνο πριν! Κατά συνέπεια, µε την αριθµ. πρωτοκ. 68116/17.9.2020 επιστολή της ΕΕΑΑ Α.Ε. προς τον ΕΟΑΝ, που αποκάλυψαν τα «Π», η διοίκηση και οι υπάλληλοι του ΕΟΑΝ έχουν την έγγραφη οµολογία της ΕΕΑΑ των µπλε κάδων ότι δεν εφαρµόζουν την απόφαση έγκρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΑΝ.

Στη συνέχεια, η ΕΕΑΑ µε τους µπλε κάδους κατέθεσε την υπ’ αριθµ. πρωτοκ. 3886/13.10.2020 αίτηση θεραπείας προς τον ΕΟΑΝ και του ζητούσε να εγκρίνει την παράταση µη ισχύος των νέων, αυξηµένων χρηµατικών εισφορών, ώστε να αποφύγει τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις µη εφαρµογής και του διευθύνοντος συµβούλου του ΕΟΑΝ, Γιάννη Σιδέρη, αναφορικά µε τους µπλε κάδους.

Μετά τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις, έχουν ανοίξει τα στόματα στον ΕΟΑΝ και στο υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ ο φάκελος που επεξεργάζονται οι αρμόδιες δημόσιες Αρχές συνεχώς μεγαλώνει

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σήµερα τα «Π» αποκαλύπτουν, κατ’ αποκλειστικότητα, την υπ’ αριθµ. πρωτοκ. 4603/27.11.2020 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης του ΕΟΑΝ, που υπογράφεται από τις υπαλλήλους Αργυρώ Ρεµούνδου (την παρανόµως µεταταχθείσα υπάλληλο στον ΕΟΑΝ) και τη Φανή Κοτζιά. Στη συγκεκριµένη εισήγηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΟΑΝ, οι συγκεκριµένες υπάλληλοι του ΕΟΑΝ γράφουν και υπογράφουν, κατά παράβαση του νόµου, ότι «η ∆ιεύθυνση Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης δεν είναι σε θέση να γνωµοδοτήσει στο κατά πόσο ο φορέας έχει υποπέσει σε παράβαση σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 20Α του Ν. 2939/2001, ως ισχύει, επειδή έχει υποβληθεί αίτηση θεραπείας».

Οι υπάλληλοι Αργυρώ Ρεµούνδου και Φανή Κοτζιά παραβίασαν τον νόµο, αφού «όπως προκύπτει από τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Νόµος 2690/1999, όπως ισχύει), οι γενικές διατάξεις των άρθρων 24-26 αυτού, οι οποίες ρυθµίζουν την εν γένει άσκηση και τις συνέπειες της ασκήσεως των διοικητικών προσφυγών, δεν έχουν περιλάβει ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία η άσκηση διοικητικής προσφυγής επάγεται την αναστολή της εκτελέσεως της προσβαλλόµενης πράξεως (ΝΣΚ 250/2017). Η αίτηση θεραπείας, η οποία αποτελεί απλή διοικητική προσφυγή, αλλά και οι λοιπές προσφυγές προς τη ∆ιοίκηση δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόµενης πράξης (ΝΣΚ 93/2009, 27/2017 κ.ά.)».

Κατά συνέπεια, οι υπάλληλοι Αργυρώ Ρεµούνδου και Φανή Κοτζιά παραβαίνουν το υπηρεσιακό τους καθήκον, το οποίο ορίζεται από το Αρθρο 24 ΙΒ του Νόµου 4496/2017, που ρητά αναφέρει ότι η ∆ιεύθυνση Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης του ΕΟΑΝ έχει την αρµοδιότητα της «εποπτείας της λειτουργίας των ΣΕ∆, στην οποία περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων η παρακολούθηση της τήρησης των όρων χορήγησης των εγκρίσεών της εγκριτικής απόφασης ανανέωσης. Βέβαια, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΟΑΝ στη συνεδρίαση της Πέµπτης 3/12/2020 απέρριψε πανηγυρικά (µε ψήφους 9-1) την αίτηση θεραπείας της ΕΕΑΑ Α.Ε., καθόσον δεν υπάρχουν νοµικά επιχειρήµατα που να επιτρέπουν την παράβαση της εγκριτικής απόφασης των µπλε κάδων. Με την απόφαση αυτή είναι φανερό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΑΝ φαίνεται να παίρνει, πλέον, αποστάσεις από τις παραβάσεις καθήκοντος συγκεκριµένων υπαλλήλων του ΕΟΑΝ, αλλά τους και των εγκεκριµένων επιχειρησιακών τους σχεδίων». Παράλληλα, αποδεικνύεται ότι έχουν δόλο, αφού εσκεµµένα ψεύδονται προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΟΑΝ για τα οριζόµενα στον «Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Νόµος 2690/1999, όπως ισχύει)» αναφορικά µε την «αίτηση θεραπείας».

Τονίζεται ότι, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Αρθρο 20 «Κυρώσεις» του Νόµου 4496/2017, «για τον φορέα ΑΣΕ∆ ή ΣΣΕ∆, που παρουσιάζει ουσιαστική απόκλιση από τους όρους έγκρισής του, ο ΕΟΑΝ θέτει ειδικούς όρους, µε προθεσµία συµµόρφωσης, και, αν επί δύο (2) φορές το ΑΣΕ∆ ή ΣΣΕ∆ δεν συµµορφώνεται, ο ΕΟΑΝ αφαιρεί την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας του ΑΣΕ∆ ή ΣΣΕ∆». Αρα, λόγω της συνεχιζόµενης άρνησης των µπλε κάδων να εφαρµόσουν τους όρους έγκρισής τους, είναι µονόδροµος η αφαίρεση της έγκρισης του Συλλογικού Συστήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΣΕ∆) της ΕΕΑΑ Α.Ε. των µπλε κάδων.

Όπως έχουν γράψει τα «Π», είναι σαφές ότι πλέον έχει ανοίξει ο ασκός του Αιόλου, όπως και τα στόµατα στον ΕΟΑΝ και στο υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ ο φάκελος που επεξεργάζονται οι αρµόδιες δηµόσιες Αρχές συνεχώς µεγαλώνει από τη δηµοσιογραφική έρευνα. Ως συνέπεια των σηµερινών αποκαλύψεων, ο εποπτεύων υπουργός, Κωστής Χατζηδάκης, δεν έχει άλλη επιλογή από την άσκηση των εποπτικών εξουσιών του και των εξουσιών επιβολής κυρώσεων.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»