Από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), προήλθε, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα (22/12/2023) στη δημοσιότητα, το 23% της ενέργειας που καταναλώθηκε το 2022 στην ΕΕ και το 22,7% της ενέργειας που καταναλώθηκε στην Ελλάδα.

Το 2021 το μερίδιο των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ ήταν 21,9%, δηλαδή αυξήθηκε κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες το 2022.

Η αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ανέβασε το στόχο της ΕΕ για την κατανάλωση από ανανεώσιμες πηγές το 2030 από 32% σε 42,5% (με στόχο να τον αυξήσει στο 45%). Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για συλλογική συμμόρφωση με τον νέο στόχο της ΕΕ για το 2030, ο οποίος απαιτεί αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ κατά σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες.

Eurostat για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Το υψηλότερο ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας στην Ε.Ε καταγράφηκε στη Σουηδία – Πολύ κοντά στο μέσο όρο η Ελλάδα

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, με το υψηλότερο ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές καταγράφεται το 2022 στη Σουηδία με 66%, η οποία βασίζεται κυρίως σε υδροηλεκτρικά, αιολικά, στερεά και υγρά βιοκαύσιμα, καθώς και σε αντλίες θερμότητας. Ακολουθεί η Φινλανδία με ποσοστό κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές 47,9%, βασιζόμενη επίσης σε υδροηλεκτρικά, αιολικά και στερεά βιοκαύσιμα. Τρίτη κατατάσσεται η Λετονία με 43,3%, η οποία εξαρτάται κυρίως από την υδροηλεκτρική ενέργεια και τέταρτη η Δανία με 41,6%, ακολουθούμενη από την Εσθονία 38,5%, βασιζόμενη κυρίως σε αιολικά και στερεά βιοκαύσιμα. Η Πορτογαλία με 34,7% βασίζεται σε στερεά βιοκαύσιμα, αιολικές, υδροηλεκτρικές και θερμικές αντλίες, ενώ η Αυστρία με 33,8%, χρησιμοποιούσε κυρίως υδροηλεκτρικά και στερεά βιοκαύσιμα.

Τα χαμηλότερα ποσοστά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (13,1%), στη Μάλτα (13,4%), στο Βέλγιο (13,8%) και στο Λουξεμβούργο (14,4%).

Συνολικά, 17 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ ανέφεραν ποσοστά κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ του 23% το 2022.

Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο με ποσοστό 22,7% ανανεώσιμων πηγών στην τελική κατανάλωση ενέργειας το 2022, ποσοστό που αυξήθηκε σε σχέση με το 2021 (22%).